Kalendarz wyborów parlamentarnych 15 października 2023

klndrz

Kalendarz wyborów parlamentarnych 15 października opracowany przez Fundację im. Stefana Batorego.

od 1 września do 12 października

Osoby, które chcą zagłosować poza stałym miejscem zamieszkania w Polsce lub zagranicą mogą składać wnioski o: a) wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania lub b) zmianę miejsca głosowania

a) Zaświadczenie o prawie do głosowania
Osoba uprawniona do głosowania, która chce oddać głos poza miejscem zamieszkania składa wniosek o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania do urzędu gminy, w którym przebywać będzie w dniu wyborów, a w przypadku osób, które przebywać będą za granicą – muszą wcześniej złożyć wniosek o wpisanie do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Można to zrobić osobiście, telefonicznie, pisemnie, albo drogą elektroniczną, kontaktując się z odpowiednim konsulatem.

Wniosek w formie papierowej opatrzony własnoręcznym podpisem złożyć należy w urzędzie gminy osobiście, listownie lub za pośrednictwem upoważnionej przez siebie osoby w okresie od 1 września do 12 października (najpóźniej dwa dni przed dniem wyborów). Po otrzymaniu zawiadomienia z urzędu, zaświadczenie odbiera się w urzędzie gminy, w którym złożony został o wniosek o jego wydanie osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę.

We wniosku o wydanie zaświadczenia oraz w piśmie upoważniającym inną osobę do jego złożenia i/ lub odbioru (może to być jeden dokument), zaznaczyć należy w jakich wyborach chce się wziąć udział  (np. wybory do Sejmu i Senatu 15 października 2023) oraz podać:

 • swoje imię (imiona) i nazwisko
 • numer ewidencyjny PESEL
 • adres zamieszkania

a w przypadku upoważnienia innej osoby do złożenia i/lub odebrania zaświadczenia również:

 • imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz jej numer PESEL.

UWAGA: Osoba, która otrzymała zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania, jest skreślana ze spisu wyborców, w którym była wcześniej ujęta i nie może tam zagłosować.

W przypadku utraty zaświadczenia, wyborca /czyni nie otrzyma kolejnego zaświadczenia i nie będzie mógł/ła wziąć udziału w głosowaniu (ani w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania ani w obwodzie, w którym przebywać będzie w dniu wyborów).

b) zmiana miejsca głosowania
Każda osoba uprawniona do głosowania może zmienić miejsce głosowania, składając wniosek do urzędu gminy właściwego dla obwodu głosowania, w którym przebywać będzie w dniu wyborów. Z prawa tego skorzystać mogą zarówno osoby posiadające meldunek czasowy poza miejscem stałego zameldowania jak i osoby nie posiadające takiego meldunku a pragnące oddać głos poza miejscem swojego zamieszkania.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania składa się w urzędzie gminy właściwym dla obwodu głosowania, w którym wyborca chce oddać głos w dniu wyborów, w okresie od 1 września do 12 października 2023 (nie później niż 3 dnia przed dniem wyborów). Wniosek można złożyć:

 • w formie papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, osobiście, listownie lub za pośrednictwem upoważnionej przez siebie osoby

albo

 • w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.

We wniosku o zmianę miejsca głosowania oraz w piśmie upoważniającym inną osobę do jego złożenia (może to być jeden dokument), zaznaczyć należy w jakich wyborach chce się wziąć udział (np. wybory do Sejmu i Senatu 15 października 2023) oraz podać:

 • swoje imię (imiona) i nazwisko
 • numer ewidencyjny PESEL
 • adres przebywania w dniu wyborów

a w przypadku upoważnienia innej osoby do złożenia i/lub odebrania zaświadczenia również:

 • imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz jej numer PESEL.

UWAGA: Osoba, która złożyła wniosek o zmianę miejsca głosowania jest skreślana ze spisu wyborców, w którym była wcześniej ujęta i nie może tam zagłosować.


do 6 września godz. 16.00

Zgłaszanie przez pełnomocników wyborczych list kandydatów/ek na posłów/anki i kandydatów/ek na senatorów/ki do Okręgowych Komisji Wyborczych


do 11 września

Utworzenie przez komisarzy wyborczych odrębnych obwodów głosowania (w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych tych instytucji, domach studenckich) oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

Osoby uprawnione do głosowania przebywające w dniu wyborów w w/w jednostkach (w przypadku osadzonych w zakładach karnych i aresztach dotyczy to osób, które nie są pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu), skreślone zostają ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i wpisane do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca, w którym przebywają.

UWAGA: Osoby, które znajdą się w tych jednostkach przed dniem wyborów, a nie będzie ich w spisie wyborców, zostaną dopisane do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w dniu głosowania. Jeżeli znajdą się w nich dopiero w dniu głosowania, będą mogły głosować w tych obwodach wyłącznie po przedstawieniu zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania.


do dnia 15 września

 1. Podanie przez PKW informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych (w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika
 2. Zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
 3. Zgłaszanie kandydatów/ek do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników /czki komitetów wyborczych

 1. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania

Każda osoba uprawniona do głosowania wpisana zostaje w Centralnym Rejestrze Wyborców na listę wyborców w obwodzie właściwym dla jej miejsca zamieszkania. W spisie tym ujęte zostają z urzędu wszystkie osoby uprawnione do głosowania, które są zameldowane na pobyt stały w danej gminie. Osoby mieszkające na stałe na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie oraz osoby nigdzie niezamieszkałe, ale przebywający stale na obszarze gminy wpisywane są do rejestru wyborców, jeżeli złożą wniosek w urzędzie gminy właściwym dla danego obwodu, jeśli złożą wniosek (patrz: wniosek) o wpisanie na listę osób uprawnionych do głosowania w stałym obwodzie głosowania na obszarze tej gminy.

Wniosek o wpisanie na listę osób uprawnionych do głosowania w danym obwodzie w Centralnym Rejestrze Wyborców złożyć należy do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania najpóźniej do 6 października (Przepisy prawa wyborczego nie określają ostatecznego terminu, w którym wniosek powinien zostać, jednak podają, że decyzja w sprawie wniosku ma być wydana 5 dni po jego wniesieniu). 

Można go złożyć:

 • w formie papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, osobiście, listownie lub za pośrednictwem upoważnionej przez siebie osoby

albo

 • w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.

We wniosku o wpisanie na listę wyborców należy podać:

 • swoje imię (imiona) i nazwisko
 • imię ojca
 • datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL
 • adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce

We wniosku można też (fakultatywnie) podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Do wniosku dołączyć należy:

 • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
 • pisemne oświadczenie (patrz: deklaracja) z podaniem obywatelstwa oraz adresu stałego zamieszkania na terytorium Polski. W przypadku wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy, podać należy adres, pod którym pracownicy urzędu gminy będą mogli się z nim skontaktować.

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który może też sam zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.
Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek (patrz: wniosek o udostępnienie rejestru), do wglądu w urzędzie gminy.

2. Komisje obwodowe za granicą i na statkach

Obwodowe komisje wyborcze w obwodach głosowania utworzonych za granicą powołują konsulowie spośród wyborców mieszkających lub przebywających na obszarze właściwości terytorialnej konsula. Obwodowe komisje wyborcze w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich powołują spośród osób uprawnionych do głosowania kapitanowie tych statków.

Państwowa Komisja Wyborcza określa, po porozumieniu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, tryb i termin powołania komisji w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, jak również za granicą.

3. Zgłaszanie kandydatów/ek do obwodowej komisji wyborczej

Skład obwodowych komisji wyborczych liczy:

 • w stałych obwodach głosowania: od 7-13 członków (liczba członków uzależniona jest od liczby mieszkańców obwodu: 7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców; 9 w obwodach od 1001 do 2000 mieszkańców; 11 osób w obwodach od 2001 do 3000 mieszkańców i 13 osób w obwodach powyżej 3000 mieszkańców).
 • w odrębnych obwodach głosowania od 5-11 osób (liczba uzależniona jest od liczby osób uprawnionych do głosowania w danym obwodzie): 5 osób w obwodach głosowania do 100 osób, 7 w obwodach głosowania od 101 do 300 osób, 9 w obwodach głosowania od 301 do 500 osób, 11 w obwodach głosowania powyżej 500 osób
 • w obwodach głosowania utworzonych za granicą: od 4 do 12 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez konsula.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy: przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości, przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Kandydatem/ką do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która: ma obywatelstwo polskie; najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; nie jest pozbawiona praw publicznych ani ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Swoją kandydaturę zgłasza się do dowolnego komitetu wyborczego zarejestrowanym w danym obwodzie lub do urzędu gminy. Zgłoszenia osób do pracy w komisji przekazywane są następnie przez pełnomocników komitetów wyborczych urzędnikom wyborczym właściwym dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja.

Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta (600 złotych dla członków, 800 zł dla przewodniczącego, 700 zł dla zastępców przewodniczącego).

UWAGA: Kandydatem do składu komisji nie może być: osoba kandydująca w wyborach; komisarz wyborczy; pełnomocnik wyborczy i finansowy komitetu wyborczego; urzędnik wyborczy; mąż zaufania; obserwator społeczny; pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu czy osoba spokrewniona z kandydującymi w wyborach w danym okręgu wyborczym.


do dnia 25 września

 1. Powołanie przez Państwową Komisję Wyborczą obwodowych komisji wyborczych oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Do 25 września pełnomocnicy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby przekazują urzędnikom wyborczym właściwym dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja listę osób wybranych przez komitety do składu obwodowych komisji wyborczych.


od 30 września do 13 października godz. 24.00

Nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze


do 2 października

 1. Zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez osoby z niepełnosprawnościami, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz przez osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
 2. Zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie przekazuje się komisarzowi wyborczemu właściwemu dla obwodu głosowania, którego danego kontaktowe znaleźć można na stronie PKW: ustnie, telefonicznie (dotyczy to wyłącznie osób z niepełnosprawnościami) lub w formie pisemnego oświadczenia opatrzonego własnoręcznym podpisem złożonego osobiście, listownie lub przez osobę upełnomocnioną albo w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.

W zgłoszeniu zaznaczyć należy w jakich wyborach chce się wziąć udział (np. wybory do Sejmu i Senatu 15 października 2023) oraz podać:

 • swoje imię (imiona) i nazwisko
 • numer ewidencyjny PESEL
 • adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (karty do głosowania)

a w przypadku upoważnienia innej osoby do złożenia i/lub odebrania zaświadczenia również:

 • imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz jej numer PESEL.

Wyborca niepełnosprawny dołącza do zgłoszenia kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o stopniu niepełnosprawności.

Może też zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a oraz zamieścić lub podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Nie później niż 6 dni przed dniem wyborów (do 9 października) wyborcy, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, doręczony zostaje przez operatora pocztowego (listonosz) pakiet wyborczy. Pakiet przekazywany jest wyborcy wyłącznie do rąk własnych, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru, osoba doręczająca pakiet wyborczy sama stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania wyborcy. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego wchodzi:
1) koperta zwrotna,
2) karta lub karty do głosowania,
3) koperta na kartę do głosowania,
4) instrukcja głosowania korespondencyjnego,
5) nakładka lub nakładki na kartę lub karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał ich przesłania,
6) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Wyborca po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją pocztą tradycyjną do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Wyborca może też dostarczyć ją osobiście do obwodowej komisji wyborczej, w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców w dniu wyborów w godzinach głosowania.

2. Korzystanie z prawa do bezpłatnego transportu do i/lub z lokalu wyborczego

Prawo do bezpłatnego transportu przysługuje osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, głosującym w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski. Osoby te mają prawo do transportu z:

 • miejsca zamieszkania, pod którym są ujęte w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którym mają głosować,
 • miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w wypadku, gdy mają zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
 • lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu zgłosić można ustnie, pisemnie w formie papierowej lub w formie elektronicznej do wójta gminy właściwej dla obwodu głosowania. W zgłoszeniu zaznaczyć należy w jakich wyborach chce się wziąć udział (np. wybory do Sejmu i Senatu 15 października 2023) oraz podać:

 • swoje imię (imiona) i nazwisko,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • imię, nazwisko i numer ewidencyjny PESEL opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy,
 • miejsca zamieszkania, lub inne miejsce pobytu,
 • informację, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu do lokalu czy również transportu powrotnego
 • numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, składa takie oświadczenie, a wyborca niepełnosprawny składa oświadczenie o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.


do 5 października

 1. Podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów/ek na posłów/anki oraz zarejestrowanych listach kandydatów/ek na senatorów/rki.
 2. Publikacja przez wójta gminy informacji o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich

Zgodnie z art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego jeżeli na obszarze gminy właściwej dla stałego obwodu głosowania nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy albo najbliższy przystanek komunikacyjny oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego, władze samorządowe zobowiązane są zorganizować bezpłatny transport dla osób uprawnionych do głosowania w tym obwodzie. Transport musi być zorganizowany w każdym mieście, osiedlu, wsi, osadzie, kolonii i przysiółku, w których mieszka co najmniej 5 wyborców ujętych w spisie wyborców w danym obwodzie głosowania. W godzinach głosowania zorganizowane powinny być co najmniej dwa dojazdy w odstępie co najmniej 4 godzin. Informację o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego podaje do wiadomości mieszkańców wójt gminy, wskazując trasę transportu, przystanki i godziny odjazdów z przystanków.


do 6 października

 1. Składanie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
 2. Ostateczny termin składanie wniosku o wpisanie na listę osób uprawnionych do głosowania w miejscu stałego zamieszkania w Centralnym Rejestrze Wyborców

1. Głosowanie przez pełnomocnika

Pełnomocnikiem upoważnionym przez osobę uprawnioną do głosowania może być każda osoba posiadająca prawo głosowania, z wyłączeniem osoby wchodzącej w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, mężów zaufania i kandydatów/ek w danych wyborach. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby albo od dwóch, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania. Wniosek można złożyć ustnie przed wójtem lub pracownikiem urzędu upoważnionym przez niego do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania, na piśmie w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem wysłanym na adres urzędu gminy lub w formie elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.

We wniosku zaznaczyć należy w jakich wyborach chce się wziąć udział (np. wybory do Sejmu i Senatu 15 października 2023) oraz podać:

 • swoje imię (imiona) i nazwisko
 • numer ewidencyjny PESEL
 • adres zamieszkania
 • imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania pełnomocnika umer ważnego polskiego paszportu lub w przypadku głosowania na obszarze

Wyborca we wniosku może zamieścić adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o stopniu niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 2. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona), adres zamieszkania, oraz nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (do 13 października) stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub poprzez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Uwaga: Przez pełnomocnika nie mogą głosować osoby głosujące w obwodach odrębnych, tj. przebywające w: zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, domu studenckim lub zespołach domów studenckich prowadzonych przez uczelnie oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także wyborcy głosujący korespondencyjnie.


do 10 października

 1. Składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
 2. Składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
 3. Składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu z list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego

1. Wnioski o ujęcie w spisie wyborców za granicą

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą, by wziąć udział w głosowaniu powinien złożyć właściwemu konsulowi wniosek o ujęcie w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Wniosek należy złożyć: w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem lub przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw zagranicznych (e-wybory) albo na adres poczty elektronicznej konsula w formie dokumentowej (skan wniosku z własnoręcznym podpisem).

We wniosku zaznaczyć należy w jakich wyborach chce się wziąć udział (np. wybory do Sejmu i Senatu 15 października 2023) oraz podać:

 • swoje imię (imiona) i nazwisko
 • numer ewidencyjny PESEL
 • numer ważnego polskiego paszportu lub w przypadku głosowania na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego – numer ważnego polskiego dowodu osobistego
 • adres pobytu za granicą i dane kontaktowe (poczta elektroniczna lub numer telefonu).

2. Wnioski o głosowanie na statkach morskich

Wyborcy przebywający na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w dniu wyborów są ujmowani w spisie wyborców sporządzanym i aktualizowanym przez kapitana statku. Wniosek o ujęcie w spisie wyborców składa się do kapitana statku (chyba, że wyborca posiada zaświadczenie o prawie do głosowania). Jeżeli wyborca chce uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania, wydać je może kapitan statku, który sporządził spis wyborców

We wniosku zaznaczyć należy w jakich wyborach chce się wziąć udział (np. wybory do Sejmu i Senatu 15 października 2023) oraz podać:

 • swoje imię (imiona) i nazwisko
 • numer ewidencyjny PESEL
 • adres zamieszkania.

do 12 października

Poinformowanie osób uprawnionych do prawa do zorganizowanego bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, które zgłosiły zamiar skorzystania z tego prawa o godzinie transportu

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania, czyli do 13 października. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej do wójta.


13 października o godz. 24.00

Koniec kampanii wyborczej, cisza wyborcza


15 października 2023 godz. 7.00 – 21.00

Głosowanie

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w tych wyborach ma obywatel polski, który:
1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
4) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest ujmowany w spisie wyborców. Można być ujętym tylko w jednym spisie. Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin. Spisy wyborców sporządzają za granicą konsulowie, a na statkach – kapitanowie statków.

Źródło: https://www.batory.org.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!