Ruszył nabór wniosków do funduszu grantowego „SPLOT Wartości”

splot

Fundusz grantowy w projekcie „SPLOT Wartości” to fundusz, którego celem jest wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji działań na rzecz praw i wartości Unii Europejskiej. 

Cele funduszu grantowego

 1. podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie  organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 2. wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania  praworządności;
 3. przyczynianie się  do  realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu,  przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Informacje o naborze wniosków wstępnych

 • W ramach funduszu „SPLOT WARTOŚCI” wartość wnioskowanego grantu nie może być niższa niż 2000 euro oraz wyższa niż 6 800 euro.
 • Czas trwania projektu grantowego to od 6 do 12 miesięcy.
 • Łączna kwota, jaką przeznaczono na nabór to 340 908 euro.
 • Nabór wniosków jest dwuetapowy uzupełniony o ocenę strategiczną. Harmonogram naboru wniosków dostępny TUTAJ
 • Wkład własny nie jest wymagany.
 • Kwalifikowane są wyłącznie działania realizowane na terenie Polski.

NUMER NABORU Nr 1/SPLOTWARTOŚCI/I – wnioski wstępne

Termin składania wniosków wstępnych: od 25 maja 2023  do 28 lipca 2023 

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez stronę z generatorem wniosków pod adresem www.granty.siecsplot.pl

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że w ramach grantów nie jest możliwe prowadzenie działań w zakresie kultu religijnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Sesje informacyjne dla Grantobiorców

Terminy sesji informacyjnych w formie webinariów dla Grantobiorców:

 • 6 czerwca 2023 godz. 12.00, 
 • 20 czerwca 2023 godz. 17.00, 
 • 4 lipca 2023 godz. 15.00.

Będą obowiązywały zgłoszenia na webinary.

Więcej informacji o naborze

***

Projekt SPLOT Wartości został utworzony przez konsorcjum ośmiu organizacji pozarządowych, które posiadają bogate doświadczenie w obszarze oferowanego wsparcia. Wszyscy partnerzy projektu są członkami ogólnopolskiej sieci SPLOT. W skład konsorcjum wchodzą organizacje:

 • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – lider projektu;
 • Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych;
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor;
 • Centrum OPUS;
 • Stowarzyszenie BORIS;
 • Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PiOSP;
 • Sieć SPLOT;
 • Centrum Inicjatyw Obywatelskich (CIO).

Źródło: https://siecsplot.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!