Obowiązki gmin i miast wobec zwierząt

PORZWIERZzaja

Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Działania badawcze wsparte ze środków przyznanych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Praktyczny poradnik Obowiązki gmin i miast wobec zwierząt, który mamy przyjemność zaprezentować, podzielony został na rozdziały omawiające szczegółowo wybrane zagadnienia. Całość poradnika można także podzielić na pięć działów: zagadnienia wprowadzające, wymogi wobec uchwały jako aktu prawa miejscowego, szczegółowe wymogi wobec gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi, gospodarka finansowa gmin oraz obowiązki wynikające z innych przepisów Ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw.

Każdy rozdział omawia jedno zagadnienie związane z tematyką poradnika i powinien być traktowany jako odrębna jednostka redakcyjna. Poruszanie się po niniejszej publikacji ułatwiają spis treści oraz linki zawarte w tekście, odsyłające do odpowiednich rozdziałów i podrozdziałów. Pełne informacje dotyczące aktów prawnych, orzeczeń sądów, literatury oraz innych opracowań znajdują się na końcu poradnika (Literatura).

Celem opracowania niniejszego poradnika była szczegółowa analiza obowiązującego prawa. Ponadto dążyłyśmy do wskazania pewnych narzędzi mających na celu racjonalizację wydatków gmin, zaprezentowania dobrych praktyk oraz omówienia problemów praktycznych związanych z walką z bezdomnością zwierząt i z ochroną zwierząt w Polsce.
Poradnik opracowano tak, aby całościowo ujmował podjętą tematykę, jednocześnie jednak większość omawianych zagadnień poddano szczegółowej analizie.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja posłuży zarówno osobom od dawna zaznajomionym z tematyką ochrony zwierząt w Polsce, jak i osobom dopiero poznającym to zagadnienie. Poradnik omawia najważniejsze akty prawne, wybrane orzeczenia oraz odwołuje się do istniejącej literatury naukowej. Ponadto w opracowaniu niniejszego tekstu wykorzystano dane pochodzące z raportów i analiz organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

POBIERZ PORADNIK W PLIKU PDF

Publikacja na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach
4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0

Źródło: https://rebus.us.edu.pl/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!