Kultura i dziedzictwo kulturowe. Pomoc finansowa i niefinansowa na realizację inicjatyw na terenach wiejskich

PORDZIEzaja

Niniejszy poradnik jest przewodnikiem po formach wsparcia finansowego i niefinansowego inicjatyw związanych z kulturą, ochroną dóbr kultury i dziedzictwem kulturowym[1]. Opracowanie jest dedykowane w szczególności liderom: społeczności lokalnych i organizacji społecznych z terenów wiejskich.Środki i zasoby administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych pozwalają na prowadzenie różnorodnych projektów społecznych. Realizując projekty kulturowe, można skorzystać ze wsparcia m.in. administracji publicznej (samorządowej, państwowej) czy podmiotów prywatnych (np. lokalnego biznesu, a także firm, które prowadzą fundacje korporacyjne wspierające kulturę).

Oczywiście warto mieć rozeznanie, nawet przed zdiagnozowaniem potrzeby realizacji danego działania, jakie podmioty udzielają wsparcia, i w jakim trybie się to odbywa. Dobre rozeznanie powinno ułatwić w przyszłości pozyskanie pomocy materialnej i niematerialnej na konkretną inicjatywę.

Zadaniem do wykonania jest realizacja pomysłu/ inicjatywy. Uzyskanie wsparcia jest środkiem do realizacji celów. Zatem nie ubiegamy się o grant/ dotację, bo „są środki do wzięcia”.

Osoby, podmioty ubiegające się o wsparcie powinny pamiętać o złotej zasadzie: najpierw pomysł, później wniosek o pomoc (grant, dotację). Co oznacza w praktyce, że pierwszym krokiem powinno być ustalenie, jaką inicjatywę i z jakiego powodu (w odpowiedzi na jaki problem) zamierzamy zrealizować. Warto spisać podstawowe informacje: cele, terminy (harmonogram), środki jakie są niezbędne, środki i zasoby do dyspozycji, partnerzy.

Przy wyborze potencjalnego źródła finansowania należy zwrócić uwagę na takie aspekty, jak:

  • adresaci wsparcia (kto może ubiegać się o dotację, grant, wsparcie niefinansowe?);
  • zasady ubiegania się o wsparcie (np. sposób przygotowania wniosku/ oferty, terminy);
  • cele konkursu (rodzaj wspieranych inicjatyw) a cele planowanej inicjatywy (cele projektu).;
  • okres, na jaki udzielane jest wsparcie a okres realizacji inicjatywy;
  • wkład własny (czy jest wymagany, w jakiej formie, w jakiej wielkości?).

Aplikując o wsparcie należy także pamiętać, że często dodatkowo jest punktowana realizacja projektów w partnerstwie. Warto wykorzystać zatem dobrą współpracę np. z lokalną grupą aktywistów, organizacją pozarządową, lokalną grupą działania, kołem gospodyń wiejskich, działającymi na obszarze gminy, miejscowości. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na właściwe opisanie metod komunikacji ze społecznością lokalną i efektów projektu, na który chcemy otrzymać wsparcie (finansowe, rzeczowe, organizacyjne itp.)[2].

POBIERZ PORADNIK

[1] W poradniku nie zostały zaprezentowane fundusze unijne z uwagi na kończącą się perspektywę finansową i brak szczegółowych informacji na temat kolejnej perspektywy finansowej.

[2]https://samorzad.nid.pl/baza_wiedzy/fundacje-i-fundusze-na-rzecz-dziedzictwa-kulturowego/,dostęp: 14.11.2022 r.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!