Wzrost cen nośników energii. Zasiłki i dodatki dla osób fizycznych – poradnik

WW - obrazek wyróżniający(7)

Osoby samotnie gospodarujące, jak i rodziny mogą ubiegać się o pomoc/wsparcie finansowe w związku z pogarszającą się sytuacją finansową gospodarstw domowych, wynikającą m.in. ze wzrostu cen oraz rosnącą w szybkim tempie inflacją, a także w związku ograniczonym dostępem do nośników energii.

Wśród instrumentów wsparcia są: dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

Ubiegając się o wsparcie należy pamiętać, że zasiłki/dodatki przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej (osób zainteresowanych). Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy przyznawane są w trybie ciągłym. Podczas, gdy dodatek osłonowy i dodatek węglowy przyznawane są w roku 2022. Wniosek o pomoc składa się w formie pisemnej lub elektronicznej, według obowiązującego wzoru wniosku. Świadczenia nie są opodatkowane.

Uwaga: złożenie wniosku o wsparcie w formie elektronicznej odbywa się za pośrednictwem ePUAP – wniosek musi być podpisany podpisem zaufanym lub kwalifikowanym.

Informacje przedstawione we wniosku o wsparcie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W poradniku scharakteryzowane zostały w/w instrumenty wsparcia.

Należy jednak mieć na uwadze, że przepisy regulujące przyznanie wsparcia mogą być aktualizowane. Dlatego w momencie ubiegania się o pomoc, a także w razie pytań i wątpliwości warto zapoznać się z aktualnymi aktami prawnymi i/lub informacjami na stronach BIP urzędów gmin i/lub skontaktować się z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej i/lub urzędem gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.

*****

Opracowanie ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady ani opinii prawnej i nie może być użyte dla ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie.

 

POBIERZ PORADNIK

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!