Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju 2022

rprt

Nasilające się kryzysy o charakterze globalnym zagrażają przetrwaniu ludzkości – realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju jest realnym wyjściem z tej trudnej sytuacji 


Nowy Jork, 7 lipca – W opublikowanym dzisiaj przez Organizację Narodów Zjednoczonych Raporcie o Celach Zrównoważonego Rozwoju 2022 stwierdzono, że kryzys klimatyczny, pandemia COVID-19 oraz rosnąca liczba konfliktów, z jakimi mamy do czynienia na całym świecie, zagrażają realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG).

W raporcie podkreślono skalę i powagę stojących przed nami wyzwań. Nasilające się oraz charakteryzujące się licznymi wzajemnymi powiązaniami kryzysy wywołują skutki uboczne związane z dostępem do żywności, zdrowiem, edukacją, ochroną środowiska, a także pokojem i bezpieczeństwem, wpływając tym samym na wszystkie Cele Zrównoważonego Rozwoju – fundament bardziej odpornych, żyjących w pokoju i równych społeczeństw.

PANDEMIA COVID-19 I JEJ KONSEKWENCJE

Według najnowszych, przedstawionych w Raporcie danych, pandemia COVID-19 znacząco zaburzyła realizację Celów, a z jej skutkami będziemy zmagać się jeszcze przez długi czas. Liczba odnotowanych na całym świecie „nadmiarowych zgonów”, które były w sposób bezpośredni lub pośredni związane z COVID-19, osiągnęła pod koniec 2021 roku 15 milionów. Świat cofnął się o ponad 4 lata pod względem postępów w walce z ubóstwem – w roku 2020 do grona zmagających się ze skrajnym ubóstwem dołączyły na całym świecie 93 miliony osób. Szacuje się także, że 147 milionów dzieci straciło na przestrzeni dwóch ostatnich lat możliwość uczestniczenia w ponad połowie odbywających się w szkołach zajęć. Pandemia znacząco ograniczyła także nasz dostęp do kluczowych usług z zakresu ochrony zdrowia, sabotując ciężko wypracowane postępy w realizacji celu SDG 3.

KRYZYS KLIMATYCZNY

Świat znalazł się również na krawędzi katastrofy klimatycznej – konsekwencje zmian klimatu są już odczuwalne przez miliardy mieszkańców naszej planety. Emisja dwutlenku węgla związana z produkcją energii wzrosła w 2021 roku o 6%, osiągając rekordowy poziom i całkowicie niwecząc spadki, jakie udało się uzyskać w związku z pandemią. Aby uniknąć najbardziej drastycznych skutków zmian klimatu, zgodnie z zapisami Porozumienia paryskiego globalny poziom emisji gazów cieplarnianych musi osiągnąć wartość szczytową przed rokiem 2025. Do roku 2030 musi on obniżyć się o 43%, by następnie osiągnąć wartość zerową do roku 2050. Tymczasem prognozy zakładają, że zgodnie z zadeklarowanymi dobrowolnie przez poszczególne kraje zobowiązaniami klimatycznymi, emisja gazów cieplarnianych wzrośnie w kolejnej dekadzie o niemal 14 procent.

WOJNA W UKRAINIE

Wojna w Ukrainie spowodowała jeden z najpoważniejszych kryzysów uchodźczych współczesności. W maju 2022 roku na całym świecie było ponad 100 milionów osób, które zostały siłą zmuszone do opuszczenia swoich domów. Kryzys spowodował gwałtowne wzrosty cen żywności, paliwa i nawozów, jeszcze bardziej zakłócił działanie łańcuchów dostaw i światowego handlu, wywołał zaburzenia na rynkach finansowych, a także zagroził światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu i ograniczył możliwość dostarczania pomocy. Z powodu wojny w Ukrainie oraz potencjalnych, kolejnych fal pandemii, prognozy globalnego wzrostu gospodarczego zostały obniżone o 0,9 punktu procentowego.

Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są najbardziej podatne na zagrożenia kraje i grupy społeczne. Kobiety częściej zmagały się z utratą pracy, będąc dodatkowo zmuszonymi do zapewnienia opieki dzieciom w domu. Niektóre dane wskazują na to, że pandemia przyczyniła się także do wzrostu poziomu przemocy skierowanej przeciwko kobietom.

Młodzi ludzie nadal zmagają się z poziomem bezrobocia przewyższającym ten znany sprzed pandemii. Rosną także wskaźniki dotyczące zatrudniania dzieci i zawierania przez nie małżeństw. Najsłabiej rozwinięte kraje zmagają się z niskim wzrostem gospodarczym, rosnącą inflacją, poważnymi zakłóceniami w działaniu łańcuchów dostaw, niepewnością regulacyjną oraz brakiem możliwości obsługi swojego zadłużenia.

PLAN WYJŚCIA Z KRYZYSU

Znajdujemy się dzisiaj w krytycznym momencie. Albo nie zrealizujemy naszych zobowiązań dotyczących pomocy dla najbardziej zagrożonych państw i grup społecznych, albo zwiększymy nasze wysiłki na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, zapewniając tym samym znaczący rozwój planety i jej mieszkańców do roku 2030.

– Mapa drogowa nakreślona za pomocą Celów Zrównoważonego Rozwoju jest jasna – zauważył Liu Zhenmin, Podsekretarz Generalny ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych. – Skutki poszczególnych kryzysów nakładają się na siebie wzajemnie, ale to samo dotyczy także wprowadzanych przez nas rozwiązań. Jeśli podejmiemy wysiłek na rzecz wzmocnienia systemów ochrony socjalnej, podniesiemy jakość świadczenia usług publicznych oraz zainwestujemy w czystą energię, to wyeliminujemy także przyczyny źródłowe rosnącej nierówności, postępującej degradacji środowiska naturalnego oraz zmian klimatycznych.
Raport podkreśla również, że abyśmy wyszli z kryzysu silniejsi, rządy poszczególnych państw oraz cała wspólnota międzynarodowa muszą priorytetowo podejść do finansowania infrastruktury informatycznej i związanej z przetwarzaniem danych, co pozwoli nam lepiej przygotować się na nieznane, czekające nas w przyszłości wyzwania.

Najważniejsze fakty i liczby:

  • Połączone skutki wszystkich kryzysów mogą spowodować, że w roku 2022 liczba osób zmagających się z ekstremalnym ubóstwem wzrośnie o 70 do 95 milionów w porównaniu z prognozami sprzed pandemii.
  • Co dziesiąty mieszkaniec świata doświadcza głodu, a niemal co trzeci nie ma regularnego dostępu do odpowiedniej żywności.
  • Stopień immunizacji społeczeństw spadł po raz pierwszy od 10 lat. Zwiększyła się także liczba zgonów spowodowanych gruźlicą i malarią.
  • Szacuje się, że liczba stanów lękowych i przypadków depresji wzrosła w roku 2020 o 25 procent. Najbardziej narażonymi na nie grupami są ludzie młodzi i kobiety.
  • W roku 2021, do światowego oceanu trafiło około 17 milionów ton plastiku. Prognozy zakładają, że wielkość ta wzrośnie dwu- lub trzykrotnie do roku 2040.
  • Ponad 24 miliony osób kształcących się w placówkach różnego rodzaju – od przedszkoli po uniwersytety – jest zagrożonych brakiem możliwości kontynuowania edukacji.
  • Liczba użytkowników Internetu wzrosła o 782 miliony, osiągając w 2021 roku poziom 4,9 miliarda (w porównaniu do 4,1 miliarda w roku 2019).
  • W krajach o niskim poziomie dochodu, współczynnik obsługi długu publicznego (oraz zadłużenia gwarantowanego publicznie) do eksportu wzrósł ze średniego poziomu 3,1 procent w roku 2011 do 8,8 procent w roku 2020.

W Raporcie Celów Zrównoważonego Rozwoju 2022 przedstawiono dane przekazane przez ponad 200 państw i terytoriów z całego świata.  O ile tegoroczny raport pokazuje wyraźny wpływ bieżących kryzysów na realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, to podkreśla również, że ich dążenie do ich osiągnięcia jest sposobem na poradzenie sobie z ogólnoświatowymi wyzwaniami. Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju wymaga zastosowania opartych na dowodach podejść oraz podjęcia pilnych, przełomowych działań na skalę globalną.

*******************************************************************************

Co to są Raporty o Celach Zrównoważonego Rozwoju?

Ukazujące się co roku raporty zawierają przegląd dotychczasowych wysiłków na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przedstawiają rezultaty wdrażania Celów na świecie, ukazując dokonany postęp, jak i obszary wymagające większych działań.  Raporty są przygotowywane przez Departament ONZ do Spraw Gospodarczych i Społecznych, przy udziale organizacji międzynarodowych i regionalnych oraz systemu ONZ: agend, funduszy i programów. Raporty uwzględniają również opracowania krajowych statystyków, ekspertów i naukowców.

Zobacz: Sustainable Development Goals Report 2022

 

Źródło: https://www.unic.un.org.pl/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!