Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju 2021

rprt221

W czasach pandemii COVID-19 coraz więcej krajów i społeczności dostrzega potrzebę wzmocnienia wysiłków na rzecz osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju – podaje Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju 2021 r., opublikowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych.


Decyzje i działania podjęte w ciągu najbliższych 18 miesięcy zadecydują, czy plany odbudowy po pandemii poprowadzą nas w kierunku osiągnięcia globalnie uzgodnionych Celów Zrównoważonego Rozwoju, które mają pobudzić wzrost gospodarczy i zapewnić dobrobyt ludzi przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Według raportu, który śledzi globalne wysiłki na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, COVID-19 spowodował poważne zakłócenia w życiu ludzi. Podczas gdy postępy w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju były powolne jeszcze przed pandemią, w 2020 r. kolejne 119-124 mln osób zostało zepchniętych w ubóstwo. Utracono równowartość 255 milionów miejsc pracy w pełnym wymiarze godzin, a liczba osób cierpiących głód, która zwiększała się jeszcze przed pandemią, wzrosła o 83-132 miliony.

Pandemia ukazała i nasiliła nierówności w obrębie krajów i między krajami. Na dzień 17 czerwca 2021 r. na każde 100 osób w Europie i Ameryce Północnej podano około 68 szczepionek w porównaniu z mniej niż 2 szczepionkami w Afryce Subsaharyjskiej. W ciągu następnej dekady prawie 10 milionów więcej dziewcząt będzie zagrożonych małżeństwem dzieci. Upadek turystyki międzynarodowej ma nieproporcjonalny wpływ na małe rozwijające się państwa wyspiarskie.

Spowolnienie gospodarcze w 2020 r. nie sprzyjało zahamowaniu kryzysu klimatycznego.  Stężenie głównych gazów cieplarnianych nadal rośnie, podczas gdy średnia temperatura na świecie była o około 1,2°C wyższa od poziomu sprzed epoki przemysłowej. To niebezpiecznie blisko granicy 1,5°C ustanowionej w porozumieniu paryskim.

Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych spadły w 2020 r. o 40% w porównaniu z 2019 r. Pandemia przyniosła ogromne wyzwania finansowe, zwłaszcza dla krajów rozwijających się i przyczyniła się do znacznego wzrostu zadłużenia.

Agenda 2030, przyjęta w 2015 r. przez wszystkie państwa członkowskie ONZ, stanowi wspólny plan na rzecz pokoju, dobrobytu ludzi i dobra planety, teraz i w przyszłości. W centrum Agendy znajduje się 17 Celów dążących do poprawy zdrowia i edukacji, zmniejszenia nierówności i pobudzenia wzrostu gospodarczego, a wszystko to przy jednoczesnym przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i pracy na rzecz ochrony naszych lasów i oceanów.

Zgodnie z raportem rządy państw, miasta, przedsiębiorstwa i przemysł powinny wykorzystać odbudowę gospodarek do przyjęcia odpornych i sprzyjających włączeniu społecznemu ścieżek rozwoju.  Działania muszą dążyć do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, zapewnienia ochrony zasobów naturalnych, stworzenia lepszych miejsc pracy, zapewnienia równości płci i zwalczania rosnących nierówności.

„Jesteśmy w krytycznym momencie historii ludzkości. Decyzje i działania, które dziś podejmujemy, będą miały doniosłe konsekwencje dla przyszłych pokoleń. Lekcje wyciągnięte z pandemii pomogą sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom. Razem wykorzystajmy ten moment i zróbmy wszystko, aby to dziesięciolecie było dekadą działania, transformacji i odbudowy, dekady na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i paryskiego porozumienia klimatycznego.” – Liu Zhenmin, Podsekretarz Generalny Departamentu ONZ do Spraw Gospodarczych i Społecznych.

Wysiłki na rzecz przeciwdziałania pandemii ukazały również ogromną odporność społeczności, zdecydowane działania ze strony rządów, szybki rozwój systemów ochrony socjalnej, przyspieszenie transformacji cyfrowej. Świadczą o wyjątkowej współpracy przy opracowaniu ratujących życie szczepionek i metod leczenia w rekordowo krótkim czasie. Jak podkreśla raport, powinnyśmy się oprzeć na tych solidnych podstawach, aby przyspieszyć postęp w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

Więcej kluczowych faktów:

 • Po raz pierwszy od 1998 r. wzrósł wskaźnik skrajnego ubóstwa na świecie – z 8,4% w 2019 r. do 9,5% w 2020 r.

 

 • W odpowiedzi na kryzys COVID-19 w okresie od 1 lutego i 31 grudnia 2020 r.  rządy na całym świecie wprowadziły ponad 1600 środków ochrony socjalnej, głównie krótkoterminowych.

 

 • Pandemia może spowodować zwiększenie liczby dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi związanymi ze z wzrostem, co już dotyka więcej niż jedno na pięć dzieci.

 

 • Pandemia zatrzymała lub odwróciła postęp dokonany w dziedzinie zdrowia oraz skutkuje innymi zagrożeniami niż sama choroba. Około 90% krajów nadal zgłasza zakłócenia w świadczeniu podstawowych usług zdrowotnych.

 

 • Wpływ pandemii COVID-19 na edukację to „katastrofa pokoleniowa”. Liczba dzieci i młodzieży, które nie nabyły biegłości w czytaniu na minimalnym poziomie zwiększyła się o 101 milionów. Tym samym przekreślone zostały korzyści edukacyjne osiągnięte w ostatnich dwóch dekadach.

 

 • Pandemia COVID-19 niekorzystnie wpłynęła na postępy w dziedzinie równości płci: nasiliła się przemoc wobec kobiet i dziewcząt; oczekuje się, że wzrośnie liczba małżeństw dzieci; a same kobiety poniosły nieproporcjonalnie duży udział w utracie miejsc pracy i zwiększonej pracy  opiekuńczej w domu.

 

 • W 2019 r. bez prądu pozostawało 759 mln osób, a jedna trzecia światowej populacji nie miała czystego paliwa i technologii do gotowania.

 

 • Trwa odbudowa gospodarek, na czele z Chinami i Stanami Zjednoczonymi, ale w przypadku wielu innych krajów nie oczekuje się, że wzrost gospodarczy powróci do poziomu przed pandemią wcześniej niż w 2022 r. lub 2023 r.

 

 • Świat nie zrealizował zadań wyznaczonych na rok 2020, które były związane z powstrzymaniem utraty różnorodności biologicznej. W latach 2015–2020 każdego  roku traciliśmy 10 milionów hektarów lasów.

 

 • Podczas gdy oficjalna pomoc rozwojowa netto wzrosła w 2020 r. do łącznej kwoty 161 mld USD, nadal jest ona znacznie niższa od potrzebnej, aby odpowiedzieć na kryzys COVID-19 i zrealizować od dawna ustalony cel wynoszący 0,7% dochodu narodowego brutto.

 

 • W 2020 r. 132 kraje i terytoria ogłosiły, że wdrażają narodowe plany statystyczne, a 84 mają wystarczające fundusze na ich realizację. Jedynie 4 z 46. najmniej rozwiniętych krajów zgłosiły, że posiadają fundusze na narodowe plany statystyczne.

 

Jak podaje raport, działania na rzecz odbudowy będą również zależały od dostępności danych przydatnych przy podejmowaniu decyzji.  Zapewnienie wystarczających środków finansowych na gromadzenie danych, zarówno poprzez mobilizację zasobów międzynarodowych, jak i krajowych, będzie mieć kluczowe znaczenie dla naszych wysiłków.

 

Co to są Raporty o Celach Zrównoważonego Rozwoju?

Ukazujące się co roku raporty zawierają przegląd dotychczasowych wysiłków na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przedstawiają rezultaty wdrażania Celów na świecie, ukazując dokonany postęp, jak i obszary wymagające większych działań.  Raporty są przygotowywane przez Departament ONZ do Spraw Gospodarczych i Społecznych, przy udziale organizacji międzynarodowych i regionalnych oraz systemu ONZ: agend, funduszy i programów. Raporty uwzględniają również opracowania krajowych statystyków, ekspertów i naukowców.

Zobacz: Sustainable Development Goals Report 2021

Źródło: http://www.unic.un.org.pl/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!