Czy rada sołecka powinna podawać do publicznej wiadomości swoje uchwały?

PYTANIE:

Czy jako rada sołecka możemy czy powinniśmy publikować, podawać do publicznej wiadomości swoje uchwały? Na jakiej podstawie?

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani,

Dziękuję za pytanie do redakcji. Na początku zaznaczę, że moja odpowiedź nie ma charakteru porady prawnej, jest jedynie informacją.

 

Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy jest instytucją publiczną. Uchwały podejmowane przez Zebranie Wiejskie/sołtysa/radę sołecką dotyczące wydatkowania środków publicznych, w tym np. związanych z funduszem sołeckim – są informacją publiczną, na podstawie:

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

W myśl art. 2 ust. l Ustawy o dostępie do informacji publicznej, na zasadach i w trybie określonym w jej przepisach, każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 ust. l i 2 cytowanej ustawy).

 

Jednak sądzę, że nie ma potrzeby podawania do ogólnej wiadomości uchwał rady sołeckiej, tzn. trzeba je archiwizować i udostępnić w razie potrzeby.

 

Przesyłam kilka źródeł informacji na ten temat:

 

https://informacjapubliczna.org/poradnik/najczesciej-zadawane-pytania/

 

http://funduszesoleckie.pl/index.html@p=488.html

 

https://witrynawiejska.org.pl/2011/02/10/czy-dane-soltysa-to-informacja-publiczna/

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!