Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych – kompendium dla społeczności lokalnej

eduzaja

Do 31 października wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają czas na przedstawienie radnym Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny (Informacja).

Odpowiednie przygotowanie Informacji, ma na celu poddanie lokalnej polityki oświatowej kontroli społecznej oraz uczynienie tej polityki przedmiotem debaty publicznej.

Realizacja zadań oświatowych to temat ważny w życiu społeczności lokalnych. Swoje oceny i oczekiwania wobec stanu oświaty formułują rodzice, nauczyciele, dyrekcje szkół, organy nadzoru pedagogicznego, organizacje pozarządowe, ale też media, związki wyznaniowe.

Wymóg corocznego informowania rady i lokalnej społeczności o stanie realizacji zadań oświatowych może stać się silnym impulsem do poważnej dyskusji o celach oświatowych samorządu, o poniesionych kosztach i osiągniętych rezultatach.

Dyskusja ta wymaga, aby władze wykonawcze samorządu dzieliły się ze wszystkimi zainteresowanymi swoim doświadczeniem w zarządzaniu oświatą i kierowaniu szkołami, swoją wiedzą na temat tego, jakie są osiągnięcia i trudności lokalnej oświaty.

POBIERZ PORADNIK W PLIKU PDF

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!