Istotne zmiany do ustawy o funduszu sołeckim wynikające z pandemii koronawirusa COVID-19

k2_items_src_db1a7966880cab6e781c33ae47b7c20e

Poniżej prezentujemy fragmenty dwóch ustaw, z których wynika, że zebrania sołeckie mogą odbywać się zdalnie i wystarczy do tego zarządzenie wójta lub burmistrza, a kompetencje zebrania wiejskiego dotyczące przyznania lub przesunięcia środków z funduszu sołeckiego w pandemii przejmuje rada sołecka na wniosek sołtysa.

DZIENNIK USTAW 2020 poz. 374

U S T AWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Art. 15zzx.
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374

***

DZIENNIK USTAW 2020 poz. 1747

USTAWA z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-191)

Art. 27.
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, kompetencje zebrania wiejskiego dotyczące uchwalania wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301), lub wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, może wykonywać rada sołecka na wniosek sołtysa. 2. W roku 2020 termin, o którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, przedłuża się do dnia 31 października.

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001747

***

Ponadto na odpowiedź czeka Interpelacja poselska nr 13523 złożona (29.10.2020) przez Posłankę Małgorzatę Pępek do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wprowadzenia zmian do ustawy o funduszu sołeckim wynikających z pandemii koronawirusa:

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13523

Interpelacja dotyczy:

  1. przedłużenia do końca bieżącego, 2020 roku możliwości składania wniosków dotyczących przeznaczenia funduszy sołeckich,
  2. umożliwienia składania tych wniosków przez samych sołtysów, bez konieczności zwoływania Zebrań Wiejskich.

Opracowano dnia 18.11.2020 r.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!