Organizacje pozarządowe w Tarczy 4.0 – podsumowanie rozwiązań dla ngo

k2_items_src_8544fbd755aa29ce4e6ab1039754b525
4 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił tzw. Tarczę 4.0. Ustawa została skierowana do Senatu. W liczącym ponad sto stron akcie prawnym znajdują się ważne rozwiązania dla organizacji pozarządowych. 
Podsumowanie tych rozwiązań dla ngo w Tarczy 4.0 przygotowała Fundacja trzeci.org – https://trzeci.org

Mikropożyczki – tak, ale…

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (taka jest oficjalna nazwa aktu prawnego nazywanego „Tarczą 4.0”) przewiduje możliwość udzielania mikropożyczek organizacjom pozarządowym na działalność statutową. Sam mechanizm ma być zbliżony do tego przewidzianego i stosowanego względem przedsiębiorców – pożyczka ma być obsługiwana przez powiatowe urzędy pracy i ma podlegać umorzeniu pod warunkiem, że podmiot będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia.

Pochwalając sam kierunek zmian, należy zauważyć, że jeden z punktów ww. artykułu w praktyce wyklucza z możliwości otrzymania pożyczki całą grupę organizacji pozarządowych. Treść punktu: „Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym podmiotu, który składa wniosek o pożyczkę, nie może przekroczyć 100 000 zł.”

Podobnych limitów nie ma w przypadku pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, a takich podmiotów mamy w Polsce ponad 2 miliony – w porównaniu z ok. 150 tysiącami organizacji pozarządowych. Zapis wydaje się nieuzasadniony – zwraca m.in. uwagę fakt, że wysokość przychodu za rok poprzedni nie świadczy o skali problemów organizacji. Co więcej – w organizacjach o profilu pomocowym przychód jest wyższy z uwagi na wysokość pozyskiwanych środków przekazywanych następnie na pomoc odbiorcom organizacji (wcale nie mających wpływu na stabilność finansową podmiotu). Tego typu regulacje uderzają więc również w organizacje pomocowe, których istnienie w obecnej sytuacji wydaje się szczególnie ważne.

Nie znajduje również uzasadnienia warunkowanie wysokości pożyczki wysokością przychodu za poprzedni rok bilansowy. W praktyce wyliczenia takie mogą być nieprecyzyjne, duża część organizacji nie ma zatwierdzonych sprawozdań za 2019 rok. Podobnych zapisów również nie ma w pomocy dedykowanej przedsiębiorcom.

Reasumując – samo rozwiązanie było od dawna oczekiwane, kształt zapisów wymaga jednak poprawy.

Przedłużenie kadencji organów fundacji i stowarzyszeń

Art. 27 i art. 28 ustawy zakładają przedłużenie kadencji organów fundacji i stowarzyszenia, jeżeli kadencja ta upływa w okresie wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu. Kadencja ma zostać przedłużona do czasu wyboru organów na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Podobne zapisy już teraz obowiązują m.in. względem związków sportowych.

Brak obowiązku składania wniosku o umorzenie mikropożyczki

Ustawa zakłada uproszczenia dotyczące umorzenia mikropożyczki otrzymanej przez przedsiębiorców, w tym przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą. Obecnie obowiązujące przepisy zakładają umorzenie pożyczki wraz z odsetkami pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki i złoży wniosek o umorzenie. Zmiana zakłada brak obowiązku składania wniosku – jedynym warunkiem będzie prowadzenie działalności przez wskazany wyżej okres.

Zapisy mają dotyczyć również pożyczek udzielonych przed dniem wejścia w życie planowanych rozwiązań. Pisząc inaczej – dotyczyć będą wszystkich podmiotów, które dotychczas skorzystały z tego instrumentu.

Dofinansowanie wynagrodzeń – zmiana zasad wyliczania przychodu

Kolejna zmiana dotyczy mechanizmu przyznawania dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%. Z wyliczenia przychodów z działalności statutowej planuje się wyłączenie darowizn rzeczowych i finansowych otrzymanych w związku z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 (przychody takie zawyżają wyliczenie i w praktyce wykluczają z możliwości otrzymania pomocy).

Zmiany dotyczące zadań publicznych

Planowane jest jasne wskazanie, kto i na jakich zasadach określa tryb postępowania o udzielnie dotacji na realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert (zmiana art. 15zzm).

Tarcza 4.0 ostatnią tarczą antykryzysową?

Raz jeszcze wskazujemy, że omawiane wyżej zapisy to zapisy planowane – dotyczą ustawy, która obecnie została skierowana do Senatu. Najbliższe posiedzenie Senatu odbędzie się 17 i 18 czerwca 2020 r. Senatorzy mają możliwość m.in. poprawienia przepisów dotyczących mikropożyczek i zniesienia limitów dla organizacji pozarządowych. Następnie ustawa wróci do Sejmu.

Wiele wskazuje na to, że Tarcza 4.0 będzie ostatnią tarczą antykryzysową. Przedstawione wyżej rozwiązania mogą więc być ostatnimi pomocowymi rozwiązaniami dedykowanymi organizacjom.

Zestawienie wszystkich dotychczasowych rozwiązań dostępne jest tutaj: [KLIKNIJ]

Źródło: https://trzeci.org

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!