Jakie możliwości oferuje organizacjom społecznym Tarcza antykryzysowa? Komentarz Forum Darczyńców

k2_items_src_665227934e57aa166c0a1952842f5e05


W świetle regulacji tworzących Tarczę antykryzysową organizacje społeczne mają następujące możliwości:

1. Składki ZUS

 • Wszystkie organizacje społeczne, które zatrudniają nie więcej niż 9 osób, mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne przez okres 3 miesięcy w wysokości 100% ich sumy (Art. 31zo ust. 1).

 • Organizacje, które zatrudniają więcej niż 9 a mniej niż 49 osób mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne przez okres 3 miesięcy jak przedsiębiorcy ale tylko do wysokości 50% ich sumy (Art. 31 zo ust 1a i 1b).

Komentarz:

 • W przypadku zwolnienia ze składek ZUS wydaje się, że przepisy Tarczy nie uzależniają tej formy pomocy od tego, czy sytuacja organizacji uległa pogorszeniu ze względu na COVID (czyli, że wnioski o zwolnienie mogą składać organizacje, których sytuacja finansowa nie uległa pogorszeniu). Nie jest to jednak takie oczywiste. Biorąc pod uwagę tytuł ustawy i kontekst jej przyjęcia nie można wykluczyć, że kontrolerzy podczas kontroli mogą badać związek uzyskanej pomocy z sytuacją organizacji i kwestionować zasadność przyznanej pomocy. Przed złożeniem wniosku, warto zatem to przemyśleć, a w przypadku decyzji o złożeniu wniosku odpowiednio uzasadnić i udokumentować poniesione szkody lub potrzebę takiej pomocy np. pogorszenie sytuacji organizacji w skutek COVID.

 • Jeśli Wasza organizacja zapłaciła już składki za marzec, to wcześniej wydawało się, że nie może się starać o zwolnienie za marzec (zwolnienie dotyczy tylko niezapłaconych składek). W świetle informacji uzyskanych telefonicznie z ZUS jest jednak inaczej – taka organizacja może złożyć formularz RDZ za trzy miesiące (w tym za marzec) a w przypadku decyzji pozytywnej urzędu skarbowego, może wnioskować zwrot nadpłaconych składek.

2. Dofinansowania do wynagrodzeń

 • Wszystkie organizacje społeczne mogą korzystać z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników finansowanych przez starostę. (Art. 15zze). Należy uważnie przemyśleć, jak wyliczyć spadek przychodów z działalności statutowej, ponieważ od tego zależy wysokość przyznanego wsparcia. Zestawia się dane z 2019 z analogiczny okresem w bieżącym roku. Uwaga: to nie muszą być pełne miesiące. Chodzi o wybrane 60 dni np. może to być połowa marca – połowa maja. Trzeba pamiętać, że w przypadku tego wsparcia, trzeba wykazać, że związek spadku przychodów jest następstwem COVID.

 • Organizacje społeczne, które realnie prowadzą działalność gospodarczą mogą korzystać z dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników w trybie art. 15 g Tarczy (w dwóch ścieżkach – 1. w przypadku przestoju ekonomicznego lub 2. zmniejszenia wynagrodzeń/czasu pracy) oraz z bezzwrotnych pożyczek w wysokości do 5 000 zł. Uwaga – dofinansowania mogą iść tylko na pracowników zatrudnionych przy działalności gospodarczej a pożyczka na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej.

3. Zlecanie zadań przez organy administracji publicznej

 • Z powodu COVID 19 wiele działań, na które organizacje społeczne otrzymały dotacje od organów administracji publicznej, nie może być zrealizowanych. „Tarcza” zawiera przepisy umożliwiające organom administracji publicznej bardziej elastyczne podejście do realizowanych zadań w okresie pandemii. Organy administracji publicznej mogą zatem w drodze ustaleń z organizacjami, które realizują zadania, zgadzać się na zmiany terminów planowanych działań, inny sposób wydatkowania środków i zakres prowadzonych działań (art. 15 zzl, 15 zzzzzb, 15 zzzzzg).

 • Możliwość zlecania zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

4. Inne

 • Wprowadzono możliwość odbywania posiedzeń i głosowania z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (art. 5 ust 1a i 1b ustawy o fundacjach i art. 10 ust. 1a-1d ustawy prawo o stowarzyszeniach).

 • Zmieniono termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i przedłużono termin składania deklaracji CIT-8 oraz termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań przez organizacje społeczne o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP).

 • Wprowadzono możliwość zmiany terminu lub warunków spłaty kredytów bankowych (art. 31f ust. 1).

 • Organizacje społeczne mogą wnioskować o zwolnienie od podatku od nieruchomości w przypadku pogorszenia płynności finansowej lub umożliwienie spłaty zobowiązania w ratach (art. 15p ust. 1).

 • Organizacje społeczne mogą wnioskować o umorzenie lub rozłożenia na raty należności z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (art. 15p ust. 1).

Autorka: Julia Kluczyńska, prawniczka i specjalistka do spraw rzecznictwa w Forum Darczyńców  http://www.forumdarczyncow.pl/pl/

Forum Darczyńców w Polsce zrzesza prywatne i korporacyjne fundacje, które finansowo wspierają działania społeczne. Forum od 14 lat zabiega o prawo, które sprzyja rozwojowi filantropii w Polsce. Tworzy standardy (m.in. fundacji korporacyjnych) i narzędzia (m.in. mierzenia efektów społecznych), dzięki którym organizacje skuteczniej działają. Fundacja Wspomagania Wsi jest członkiem Forum Darczyńców w Polsce.

 ***

PRZYDATNE LINKI

https://www.gov.pl/web/tarczaantyzykrysowa
 
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
 
https://www.gov.pl/attachment/96c63b2d-029d-401a-9cd33270ac ec-b10b– to podręcznik o Tarczy zawierający jasne wyjaśnienia i liczne przykłady)
 
https://publicystyka.ngo.pl/ngo-w-tarczy-realizacja-i-rozliczanie-projektow-w-programach-operacyjnych
 
https://publicystyka.ngo.pl/wykorzystanie-komunikacji-elektronicznej-w-ngo-cz-2-posiedzenie-online
  https://publicystyka.ngo.pl/dofinansowanie-wynagrodzen-dla-organizacji-pozarzadowych
 
***
Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!