Wykorzystanie transportu pasażerskiego w rozwoju turystyki

k2_items_src_f759b322a3ec2b9eb9c6a64170149e91


MONIKA ROMAN
ALEKSANDRA GÓRECKA
MICHAŁ ROMAN

 Wykorzystanie transportu pasażerskiego w rozwoju turystyki

 Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2019
ISBN 978-83-7583-878-7


POBIERZ

Wstęp

Turystyka stanowi jedną z szybko rozwijających się dziedzin działalności gospodarczej, zarówno w Europie, jak i na świecie [Pinto i Guerreiro 2010, s. 315-316]. Potwierdzają to dane statystyczne Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) [2018] i Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC) [2018]. Jest zjawiskiem interdyscyplinarnym i znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu aspektach życia, m.in. społecznym, psychologicznym, kulturowym i ekonomicznym. Turystyka wywiera także określony wpływ na uczestników ruchu turystycznego, otoczenie i gospodarkę. Jednym z istotnych elementów jej rozwoju jest transport.

Wykorzystanie transportu w turystyce może przynieść wiele korzyści, które mogą przyczynić się do rozwoju działalności turystycznej na danym obszarze. Ważnym czynnikiem jest dobór odpowiedniej infrastruktury i środków transportu odpowiadających za właściwy przepływ pasażerów. Do skutecznego przepływu między poszczególnymi punktami turystycznymi można wykorzystać infrastrukturę transportu drogowego, kolejowego, lotniczego czy też morskiego. W ostatnich latach na świecie obserwuje się stały wzrost liczby wyjazdów turystycznych, a tym samym wzrost przewozów turystycznych z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu.

W monografii autorzy skoncentrowali się na wykorzystaniu transportu pasażerskiego w rozwoju turystyki. Głównym celem badań było określenie uwarunkowań ekonomiczno-organizacyjnych funkcjonowania i rozwoju transportu pasażerskiego w turystyce.

W pracy postawiono następujące cele szczegółowe:

 • przedstawienie podstawowych pojęć związanych transportem i turystyką;
 • określenie powiązań między turystyką i transportem;
 • scharakteryzowanie międzynarodowych trendów turystycznych;
 • scharakteryzowanie infrastruktury transportu kluczowej ze względu na przewozy turystyczne;
 • wskazanie środków transportu wykorzystywanych w przewozach pasażerów
  z podziałem na gałęzie transportu;
 • określenie znaczenia transportu samochodowego, lotniczego, kolejowego, wodnego, rowerowego i miejskiego w turystyce;
 • identyfikacja czynników i uwarunkowań wyboru różnych środków transportu
  w celach turystycznych.

Przygotowując monografię wykorzystano wyniki badań własnych przeprowadzonych w 2018 roku wśród 487 mieszkańców województwa mazowieckiego, pozycje literatury krajowej i zagranicznej, akty prawne oraz dane statystyki krajowej i zagranicznej. Materiał empiryczny z badań własnych zebrano za pomocą metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety.

Praca składa się z siedmiu rozdziałów oraz podsumowania. W rozdziale pierwszym zaprezentowano znaczenie transportu w rozwoju turystyki. Ponadto, przedstawiono w nim główne pojęcia, funkcje oraz klasyfikacje turystyki i transportu, a także omówiono międzynarodowe trendy turystyczne. Rozdziały, od drugiego do szóstego, zawierają takie same zagadnienia, ale każdy dotyczy innego rodzaju transportu, tj. odpowiednio samochodowego, lotniczego, kolejowego, wodnego i rowerowego. W rozdziałach tych omówiono takie zagadnienia, jak: punktowa i liniowa infrastruktura transportu, środki transportu wykorzystywane w przewozie osób, ekonomika przewozów turystycznych. Ponadto, w rozdziałach tych scharakteryzowano przewozy turystyczne odpowiednim rodzajem transportu w skali światowej, europejskiej i krajowej. Ostatni, siódmy rozdział poświęcono wynikom badań własnych. Omówiono w nim charakterystykę próby badawczej, organizację i motywy podróży turystycznych, a także preferowane środki transportu podczas wyjazdów turystycznych. W części podsumowującej zaprezentowano uogólnienia i wnioski z badań własnych, przeglądu literatury i zgromadzonych danych statystycznych.

Monografia może być wykorzystana jako kompendium wiedzy o zagadnieniach ekonomicznych i organizacyjnych transportu pasażerskiego w turystyce przez wszystkie osoby zainteresowane transportem i turystyką, które pragną pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu.

Autorzy

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!