Jak zorganizować obóz strażacki?

Jak zorganizować obóz strażacki

Wakacje to dobra okazja, aby w odpowiednich warunkach zaszczepić w młodych ludziach pasję strażacką. Wystarczy, że jednostka OSP podejmie się wyzwania organizacji obozu dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.

 

Miejsce obozu

Warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452). Przepisy stanowią, że organizator zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, co oznacza, że po pierwsze obiekt w którym taki wypoczynek będzie się odbywał musi spełniać pewne wymagania. Rozporządzenie mówi o konieczności posiadania opinii właściwego komendanta powiatowego PSP potwierdzające spełnienie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Dobrą praktyką jest wizytacja takiego obiektu celem sprawdzenia czy sam obiekt i otoczenie będzie spełniało warunki do organizowania zajęć sportowych, małych zawodów i wykładów. Warto sprawdzić, jakie atrakcje znajdują się w okolicy, aby móc zorganizować wycieczki poza obozowisko. Musimy mieć na uwadze, że obóz to nie tylko szkolenie, ale też rozrywka. Wizyta w ośrodku pozwoli ocenić stan techniczny infrastruktury oraz miejsc noclegowych. Opinie o obiekcie warto sprawdzić w Internecie. Z ośrodkiem trzeba podpisać stosowną umowę, w której uregulować trzeba szczegóły dotyczące warunków pobytu dzieciaków. Warto zaznaczyć kwestię wyjazdu uczestnika obozu przed terminem z powodu np. choroby czy nieprzewidzianej sytuacji osobistej. Można negocjować warunki umowy również w kwestii zakwaterowania kadry na koszt ośrodka.


Zgłoszenie do kuratorium

Obóz taki trzeba zgłosić do kuratorium oświaty na 21 dni przed jego rozpoczęciem. Do zgłoszenia potrzebna będzie kopia opisanej wyżej opinii PSP, jeżeli obóz będzie organizowany w obiekcie hotelarskim. W przypadku organizacji obozu w obiekcie używanym do takich celów okazjonalnie dodatkowo potrzebny będzie szkic pomieszczeń obiektu (pomieszczenia do spania, stołówka, pomieszczenia do zajęć i sanitariaty). Jeżeli obóz będzie organizowany pod namiotami – szkic zagospodarowania terenu (rozmieszczenie części mieszkalnej, żywieniowej, służby zdrowia i sanitariatów).

Przy organizacji wypoczynku za granicą dodatkowo potrzebne jest oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia na rzecz uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą.

Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na stronie https://wypoczynek.men.gov.pl/ a następnie złożenie jego wydruku papierowego w kuratorium oświaty właściwym dla terenu danego organizatora.

Kurator oświaty w przypadku prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia wypoczynku, akceptuje go, co powoduje zamieszczenie formularza w bazie wypoczynku i powiadomienie organizatora. Po akceptacji formularza przez kuratora oświaty, system przesyła go odpowiednio do kuratora oświaty, na którego terenie będzie zorganizowany dany wypoczynek oraz do Sanepidu i PSP na terenie, których będzie zlokalizowany wypoczynek dzieci i młodzieży.

Na potwierdzenie zgłoszenia obozu można z systemu wydrukować stosowne zaświadczenie.

Wzór karty kwalifikacyjnej oraz zgłoszenia do kuratorium stanowią załączniki do rozporządzenia.

Organizacja obozu bez zgłoszenia do kuratorium zagrożone jest karą grzywny.


Kadra wypoczynku

Kadrę wypoczynku stanowią kierownik wypoczynku, wychowawcy a także trenerzy i instruktorzy do spraw sportowych i strażackich. Pod opieką jednego wychowawcy może być grupa 20. dzieci, w przypadku dzieci poniżej 10 lat, ta liczba nie może przekraczać 15 osób.

Kierownikiem obozu może być osoba pełnoletnia, niekarana, o wykształceniu min. średnim, która ukończyła kurs na kierownika wypoczynku i posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno – wychowawczych lub opiekuńczo – wychowawczych w okresie ostatnich 15 lat. Jeżeli kierownikiem obozu byłyby dyrektor szkoły – wówczas warunek kursu nie musi być spełniony.

Wychowawcą może być osoba pełnoletnia, niekarana o wykształceniu min. średnim, która ukończyła kurs na wychowawcę. Jeżeli wychowawcą byłby nauczyciel warunek kursu nie musi być spełniony.

Nie można łączyć funkcji kierownika i wychowawcy.

Dodatkowo osoby dopuszczone do opieki nad dziećmi muszą być sprawdzone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. W celu uzyskania takich informacji organizator musi założyć konto na stronie internetowej rejestru , pisemne zgłoszenie utworzenia konta przesyła do Biura Informacyjnego KRK i po aktywowaniu konta należy wygenerować pytanie do systemu. Dopuszczenie kadry do organizacji obozu bez uzyskania stosownej informacji podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.).

Niekaralność kadry potwierdza informacja z KRK, która jest ważna 12 miesięcy. Z przedłożenia takiego zaświadczenia zwolnione są osoby zatrudnione na stanowisku, które wymaga spełnienia warunku niekaralności. Wówczas osoba taka składa oświadczenie pisemne o niekaralności.

Przy doborze kadry trzeba kierować się kwalifikacjami, ale też cechami osobowości, powinni to być ludzie odpowiedzialni i zaradni, z odpowiednim podejściem do dzieci.

Organizator zapewnia również opiekę medyczną, o czym informuje w formularzu zgłoszeniowym. Może być ona świadczona przez zatrudnione pielęgniarki lub ratownika medycznego, ale też sam ośrodek wypoczynkowy może taką opiekę zapewnić. Warto również zawiadomić najbliższy zakład podstawowej opieki zdrowotnej o terminie obozu i liczebności uczestników.


Program wypoczynku

Organizator obozu powinien zapewnić uczestnikom wiele atrakcji, ciekawy program, przygody i niezapomniane wrażenia, poprzez dostosowanie zajęć do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności.

Ramowy program wypoczynku opracowuje organizator i wpisuje go do zgłoszenia, natomiast plan pracy i rozkład dnia opracowuje i kontroluje jego realizację – kierownik obozu. Z kolei wychowawcy opracowują plac pracy grupy i prowadzą dziennik zajęć zgodnie z rozkładem dnia.

Przy konstruowaniu programu powinni brać udział kierownik i wychowawcy, a także instruktor ds. ppoż. Warto też zapytać potencjalnych uczestników o oczekiwania i potrzeby.


Finansowanie wypoczynku

Organizacja obozu w dużej mierze zależy od dobrze zaplanowanych finansów, trzeba zrobić preliminarz wydatków i poszukać źródeł finansowania.

1. Nocleg i wyżywienie:

Znaczną część budżetu pochłaniają koszty noclegu i wyżywienia.

2. Kadra:

Kierownik obozu, wychowawcy i instruktorzy muszą być zatrudnieni na umowę zlecenie. W przypadku organizacji obozu za granicą konieczny będzie również tłumacz.

3. Transport:

Koszty transportu zależą od wybranego miejsca wypoczynku. Przy organizacji obozu w innym kraju – będą one znaczące. Ceny będą się kształtowały różnie w zależności od tego, czy autobus zostaje na miejscu do dyspozycji obozowiczów, czy wraca do bazy. Przewoźnik musi posiadać stosowne zezwolenia oraz pojazdy o odpowiednim stanie technicznym. Przed wyjazdem można zlecić Policji badanie stanu technicznego pojazdu i sprawdzenie kierowcy.

4. Ubezpieczenie:

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe, ale warto je zapewnić.

5. Wycieczki:

Tworząc program wypoczynku dobrze jest zaplanować wycieczki w celu zwiedzania okolic. Musimy w związku z tym zaplanować koszty przejazdu, biletów wstępu i ewentualnie przewodnika.

6. Gadżety, nagrody:

Trzeba pomyśleć o oznakowaniu uczestników obozu np. czapkami, smyczami czy koszulkami odróżniającymi ich od innych uczestników. Jest to pomocne podczas wycieczek poza teren ośrodka. Obóz MDP będzie się wiązał również z zawodami, konkursami czy rozgrywkami sportowymi – trzeba, więc zapewnić nagrody dla uczestników.

Źródła finansowania:

  1. Dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”:
  2. Dotacja z urzędu gminy.
  3. W przypadku organizacji obozu wraz z druhami np. z Niemiec można otrzymać dotację z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
  4. Wpłaty uczestników.
  5. Sponsorzy.
  6. Wkład własny organizatora.


Nabór uczestników

Aby zebrać uczestników obozu trzeba poinformować lokalne jednostki OSP, które rozpowszechnią informacje i wezmą udział w naborze. Z uczestnikami i rodzicami warto zrobić spotkanie organizacyjne, na którym poinformujemy o terminie i miejscu obozu, panujących tam warunkach, opiekunach i kosztach ponoszonych przez uczestników. Warto wyznaczyć też termin składania kart kwalifikacyjnych wraz z zaliczkami (ok. 10% kwoty), aby mieć pewność uczestnictwa w obozie zgłoszonych osób.

Uczestnicy muszą być również powiadomieni o niezbędnym wyposażeniu potrzebnym do realizacji programu.


Rozliczenie kosztów wypoczynku

Po zakończonym wypoczynku warto zorganizować spotkanie podsumowujące, w którym wezmą udział podmioty finansujące obóz, uczestnicy i ich rodzice. Można przygotować krótką prezentację pokazującą najważniejsze wydarzenia z czasu wypoczynku.

Organizator powinien również rozliczyć pozyskane środki finansowe na warunkach i w terminach określonych przez dotujących.

 

Opr. Barbara Chrzanowska
Foto: http://www.skomlin.osp.org.pl/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!