Sieci partnerskiej współpracy na obszarach wiejskich

ksp2

Wydawnictwo SGGW. Autorzy: Magdalena Iwańska, Wioletta Bieńkowska, Michał Roman

Włączanie organizacji społecznych, takich jak stowarzyszenia i fundacje, a także prywatnych podmiotów (przedsiębiorstw) do realizacji zadań pozostających w kompetencjach organów administracji publicznej i samorządów jest jednym z wyznaczników demokratyzacji. Przedsięwzięcia tego typu wzmacniają wzajemne zaufanie instytucji reprezentujących poszczególne sektory oraz świadomość współodpowiedzialności za jakość życia obywateli1.

Wiedza na temat partnerstwa międzysektorowego w Polsce, jakie daje ono szanse rozwoju kraju jest ciągle niewielka. Świadczyć może o tym mała liczba wszelkich inwestycji realizowanych w ramach współpracy partnerskiej. Podejmowanie działań opartych o współpracę między różnymi sektorami gospodarki, daje szanse rozwoju szczególnie w regionach słabiej rozwiniętych, których władze nie posiadają wystarczających środków finansowych na samodzielne realizowanie dużych przedsięwzięć, takich jak: budowa czy remont szkół czy szpitali.

Kształtowanie kultury partnerstwa wśród przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych staje się coraz ważniejszym instrumentem realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. Społeczności lokalne świadome miejscowych potrzeb, dzięki współdziałaniu władzy samorządowej, instytucji publicznych, organizacji społecznych oraz biznesu, mogą zapewnić trwały rozwój gospodarczy swojego regionu2.

Głównym celem niniejszej publikacji jest dostarczenie wiedzy na temat partnerstwa międzysektorowego, jakie korzyści może przynieść, przy zaangażowaniu podmiotów reprezentujących różne sektory gospodarki (publiczny, prywatny i pozarządowy).

Rozdział pierwszy jest wprowadzeniem do zagadnienie partnerstwa, idei, formy i modeli działania. Zaprezentowano definicje i rodzaje partnerstwa, przedstawiono motywacje do tworzenia partnerstw lokalnych oraz korzyści jakie z nich wynikają.

Rozdział drugi dotyczy głównych aktorów lokalnej współpracy na obszarach wiejskich. Często w opracowaniach opisujących zjawiska rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji społeczności lokalnej spotkać się można z określeniem „aktorów lokalnych”. Dlatego też podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: Kim są aktorzy lokalni? Jaką rolę odgrywają i jakie jest ich znaczenie dla rozwoju danego regionu? W jaki sposób odbywa się współpraca między nimi? Ponadto przybliżono pojęcie i cechy sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych. W kolejnym rozdziale opisano modele podejmowanych działań partnerskich do których należy: partnerstwo publiczno-społeczne, publiczno-prywatne, prywatno społeczne i trójsektorowe.

W rozdziale czwartym przedstawiono przykład funkcjonowania partnerstw międzysektorowych na przykładzie Programu LEADER. Zaprezentowano genezę tego programu, sposób wdrażanie podejścia LEADER w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce w latach 2004-2006. Program ten to innowacyjne działanie, opierające się na funkcjonowaniu partnerstw międzysektorowych na obszarach wiejskich (Lokalnych Grup Działania), wykreowane w ramach unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Rozdział piąty i szósty dotyczy teoretycznych i praktycznych aspektów podejmowanych inicjatyw klastrowych. Przedstawiono w nich rozważania definicyjne dotyczące pojęcia klastra, form organizacyjnych klastrów, przykłady klastrów turystycznych funkcjonujących na rynku polskim, europejskim i na świecie. Jako studium przypadku zaprezentowano klaster okopski jako przykład partnerstwa w rozwoju agroturystyki.

Niniejsza praca została oparta na dostępnym materiale bibliograficznym, w zakres którego weszły zwarte publikacje dotyczące partnerstwa i inicjatyw klastrowych oraz materiały źródłowe związane z Programem LEADER. Ponadto ważnym źródłem informacji była baza prawna związana z omawianymi zagadnieniami.

Praca adresowana jest do pracowników naukowych, szerokiego grona praktyków działających na obszarach wiejskich, a także studentów pragnących pogłębić wiedzę na temat partnerstwa międzysektorowego. Ponadto odbiorcami tejże publikacji mogą być władze samorządowe, Lokalne Grupy Działania oraz osoby zaangażowane w realizację Osi LEADER, dla których książka ta może stanowić kompendium wiedzy na temat współdziałania międzysektorowego.

————————————————————————————————–

1 M. Perkowski (red.): Partnerstwo międzysektorowe. Możliwości, zasady, realizacja. Wydaw. Fundacja Prawo i Partnerstwo. Białystok 2009, s. 8.

2 R. Serafin, B. Kazior, A.Jarzębska: Grupy Partnerskie. Od idei do współdziałania. Wydaw. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Karków 2005, s. 5.

POBIERZ PUBLIKACJĘ W PLIKU PDF

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!