Instrukcja, jak reagować, jeśli widzimy, że zwierzę jest trzymane w niewłaściwych warunkach

k2_items_src_64db16cbb5d7d4d7d6936b35d5b4eb1c

Fundacja Prawnej Ochrony Zwierząt Lex Nova przygotowała instrukcję, jak reagować, jeśli widzimy, że zwierzę jest trzymane w niewłaściwych warunkach.

1. Najlepiej złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do lokalnej jednostki policji pisemnie, bądź ustnie na miejscu – pod takim ustnym zeznaniem musicie złożyć podpis Jeśli sytuacja jest nagląca, czyli zagrożone jest zdrowie lub życie zwierzęcia, możemy zrobić to telefonicznie – numery komend dostępne są na stronach internetowych, niestety możemy się spotkać z odmową przeprowadzenia interwencji.

Jeśli tak się stanie, trzeba zapytać funkcjonariusza o jego imię i nazwisko oraz nazwę jednostki, z którą się połączyliśmy i poinformować, że złożymy skargę w Wojewódzkiej Komendzie Policji. W większości WKP funkcjonują tzw. Zielone Strefy czyli specjalne jednostki, które zajmują się zwalczaniem przestępstw wobec zwierząt (listę Zielonych Stref znajdziecie na samym dole). Najczęściej po takiej informacji funkcjonariusz zdecyduje się przyjąć zgłoszenie. Jeśli będzie się upierał, iż zgłoszenie telefoniczne nie upoważnia ich do podjęcia czynności operacyjnych, można poinformować, iż Policja ma obowiązek podjąć interwencję na podstawie przepisów ustawy o Policji a ich działanie ma charakter prewencyjny (miejmy nadzieję, że do takiego punktu rozmowa nie dotrze).

Przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, na które możecie się powołać zarówno w zawiadomieniu pisemnym jak i ustnym:

Artykuł 6 ust 1a. Zabrania się znęcania nad zwierzętami.
Art 6 ust 2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:
punkt 10) utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;
17) wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;
19) utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Pamiętajcie, że wyżej przytoczone czyny są w rozumieniu ustawy PRZESTĘPSTWEM i o tym należy przypomnieć funkcjonariuszowi. Nie bójcie się egzekwować od funkcjonariuszy Policji wykonywania czynności, które są ich obowiązkiem.

Dodatkowo, co jest szczególnie istotne gdy zwierzę jest w złym stanie zdrowia, można się podeprzeć następującym przepisem ustawy o ochronie zwierząt:
Art. 7 ust. 1 Zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) (…)
Art. 7 ust. 3 W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia.

Jak więc widzicie, w wyżej wymienionych sytuacjach policjant MA OBOWIĄZEK podjąć interwencję i w uzasadnionych przypadkach odebrać zwierzę. Najlepiej jeżeli podczas tych czynności Policji towarzyszy Powiatowy Lekarz Weterynarii bądź inny lekarz weterynarii, który może ocenić i udokumentować stan zwierzęcia.

2. Niezależnie od złożenia zawiadomienia na Policję, możemy zgłosić sprawę również do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Obowiązki Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej określa poniższy przepis ustawy o ochronie zwierząt:
Art. 34a. ust 1. Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt.

Zgodnie z art. 115 paragraf 13 Kodeksu Karnego powiatowy lekarz weterynarii jest funkcjonariuszem publicznym.
Jeśli powiatowy lekarz weterynarii odmawia udzielenia pomocy w sprawie, w której zachodzi podejrzenie znęcania się nad zwierzęciem, może się dopuścić przestępstwa z art 231 § 1. Kodeksu Karnego: „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Warto Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii o tym przypomnieć, w razie jeśli odmawia udzielenia pomocy.

Na jego bezczynność można się również złożyć skargę do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, powołując się na wyżej wymienione przepisy.

3. Powiadomienie wójta lub burmistrza/prezydenta wraz z wnioskiem o czasowe odebranie zwierzęcia.

Ponownie, tryb taki reguluje poniższy przepis ustawy o ochronie zwierząt:
Art. 7 ust. 1 Zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) (…)
1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest z urzędu po uzyskaniu
informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego
przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Dlatego, jeśli zawiadamiamy o złej sytuacji zwierzęcia wyżej wymienione instytucje lub osoby (Policja, straż gminna, lekarz weterynarii, organizacja ochrony zwierząt), domagajmy się aby w uzasadnionych przypadkach złożyły one odpowiedni wniosek do wójta/burmistrza. Warto wcześniej sprawdzić, z którym schroniskiem dana gmina ma podpisana umowę, gdyż odebrane zwierzę prawdopodobnie trafi do schroniska – trzeba rozważyć czy taka droga postępowania będzie dla zwierzęcia lepsza. O tym jak znaleźć informację o schronisku przeczytacie poniżej.

4. W przypadku zwierząt bezdomnych pomocy powinna udzielić gmina (lub urząd miasta). Każda gmina (urząd miasta) w Polsce powinna mieć uchwalony Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności. Najczęściej można go znaleźć na stronie gminy/urzędu miasta lub w jej Biuletynie Informacji Publicznej (albo wpisując w google „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności + nazwa gminy/urzędu miasta + dany rok”) . Jeśli go tam nie znajdziecie, możecie złożyć mailowo wniosek o udostępnienie informacji publicznej – instrukcję jak to zrobić znajdziecie tutaj: http://informacjapubliczna.org.pl/5,791,jak_napisac_wniosek… .

Organ ma obowiązek odpowiedzieć na taki wniosek, złożony nawet drogą elektroniczną, w przeciągu 14 dni. Możecie też zażądać wglądu do Programu w samej siedzibie gminy.

W Programie znajdziecie informację o tym, w jaki sposób gmina/urząd miasta zajmuje się bezdomnymi zwierzętami, z którym schroniskiem i gabinetem weterynaryjnym ma podpisana umowę, jak opiekuje się wolnożyjącymi kotami etc. O tym, co musi zawierać Program mówi art. 11a ustawy o ochronie zwierząt.

5. Nie zapominajmy o tym, że w każdej wsi jest SOŁTYS. Czasem warto go odwiedzić i poprosić o interwencję u sąsiada. Warto wydrukować naszą ulotkę i zostawić ją w przyjaznych zwierzętom sklepach, poprosić sołtysa i urzędników w gminie o wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Można również wydrukować ją w formie plakatów i rozwiesić na słupach ogłoszeniowych, pod kościołem itp.

Lista stron internetowych Zielonych Stref wg województw (tyle udało nam się znaleźć):

lubelskie: http://www.lubelska.policja.gov.pl/…/13105,Zielona-strefa.h…

łódzkie: https://www.google.pl/url…

małopolskie: https://malopolska.policja.gov.pl/pl/zielona-strefa

opolskie: http://opolska.policja.gov.pl/…/ak…/4847,Zielona-strefa.html

pomorskie: https://www.pomorska.policja.gov.pl/artykul.php?k=162&a=brak

mazowieckie: http://www.policja.waw.pl/portal/pl/wolnytekst/12601/

Radom http://www.kwp.radom.pl/zielona-strefa,aw477,601

śląskie: http://katowice.slaska.policja.gov.pl/…/37294,Zielona-stref…

świętokrzyskie: http://swietokrzyska.policja.gov.pl/…/26,Zielona-strefa.html

wielkopolskie: http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/…/krzywdzone-zwierze…

zachodniopomorskie:
http://www.zachodniopomorska.policja.gov.pl/…/58,CITES-i-oc…

Ulotki do druku:
https://drive.google.com/…/0ByXjyWZ3XAPVVGdQdmY4RkhWc…/view…

https://drive.google.com/…/0ByXjyWZ3XAPVNTBLcFdneklQT…/view…

Źródło: https://www.facebook.com/

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!