Seminarium IRWIR PAN „Sport a zmiana społeczna na polskiej wsi 1946-2016”


Organizatorem seminarium, które odbyło się w Warszawie 7 grudnia 2016 roku byli: In­stytut Ro­zwoju Wsi i Rol­nictwa PAN, Krajowe Zrze­szenie Ludowe Zespoły Sportowe oraz Fundacja Euro­pej­ski Fun­dusz Rozwoju Wsi Pol­skiej. W spotkaniu wzięli udział nau­kowcy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz popularyzacji kultury fizycznej na obszarach wiejskich.

 

Podczas seminarium wystąpili: Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Krajowego Zrzeszenia LZS, Rafał Szubert z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Eligiusz Małolepszy z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Marek Mazur, wiceprzewodniczący Krajowego Zrzeszenia LZS, Agnieszka Żeglińska z  Fundacji Euro­pej­ski Fun­dusz Rozwoju Wsi Pol­skiej oraz Konrad Burdyka z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Podczas swoich wystąpień uczestnicy seminarium podkreślali dużą rolę wiejskich klubów sortowych w procesie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Kluby zrzeszone w ramach Ludowych Zespołów Sportowych działają na polskiej wsi już od 70 lat.

Pomimo zmian ustrojowych LZS-y są dzisiaj jedną z największych federacji organizacji pozarządowych w Polsce. Zrze­sze­nie LZS sku­pia­ po­nad 270 ty­się­cy człon­ków w ponad 8300 jednostkach, w tym po­nad 4850 to klu­by spor­to­we i tu­ry­stycz­ne oraz UKS/ULKS. Zrze­sze­nie or­ga­ni­zu­je corocz­nie oko­ło 140 ty­się­cy im­prez spor­to­wych i tu­ry­stycz­nych, w któ­rych uczest­ni­czy po­nad 5,7mi­lio­nów osób.

Z racji swojego powszechnego występowania małe kluby sportowe odgrywały dużą rolę nie tylko w aspekcie upowszechniania kultury fizycznej, lecz również w sferze kulturalnej, wychowawczej, aktywizacyjnej i integracyjnej.

Zmiany polityczno-społeczne, zachodzące w naszym kraju stawiały różne wyzwania klubom w różnych okresach historycznych. Mówił o tym Eligiusz Małolepszy, prof. Akademii Jana Długosza w Częstochowie w ramach swojego referatu „LZS w czasach transformacji – jak przezwyciężono kryzys lat 90?”

O stanie obecnym, inicjatywach i problemach w bieżącej działalności Zrzeszenia LZS mówił Marek Mazur z Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

O historii klubów sportowych i ich roli w rozwoju obszarów wiejskich opowiedział dr Rafał Szubert z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wygłaszając referat pt. „Determinanty trwałego zakorzenienia organizacji sportowych na polskiej wsi”

Agnieszka Żeglińska z  Fundacji Euro­pej­ski Fun­dusz Rozwoju Wsi Pol­skiej opowiedziała o projekcie edukacyjnym Fundacji – Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży. Zadaniem projektu było zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz popularyzacja pozytywnego nastawienia do sportu poprzez organizację zajęć lekkoatletycznych z wykorzystaniem infrastruktury szkolnej i leśnej.

Dr Konrad Burdyka z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN omawiając strategie działania wiejskich klubów sportowych podkreślił rolę samorządu i dużą wagę podtrzymywania relacji między klubami a samorządami lokalnymi. Odpowiadając na pytanie jak włączyć kluby sportowe w procesy rozwojowe na polskiej wsi, podkreślił podstawową rolę liderów – działaczy sportowych, którzy powinni być szkoleni. Kluby sportowe powinny zostać upodmiotowione na szczeblu samorządowym a organizacje sieciowe polskiego sportu powinny się „otworzyć”.

Seminarium zakończyła dyskusja, w której podkreślano potrzebę większego udziału mediów w promocji działań wiejskich klubów sportowych, jak również zaangażowania naukowców w badania nad różnymi aspektami sportu powszechnego na polskiej wsi.

WIĘCEJ INFORMACJI O LZS

Opracowanie: P.S.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!