Środki z programu innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej dla ochotniczej straży pożarnej

PYTANIE:

Witam, mam pytanie, czy ochotnicze straże pożarne mogą starać się o środki z programu innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej?? Pewnie nie, ale wolę dopytać. [… OSP]

ODPOWIEDŹ

Witam serdecznie. Najlepiej dopytać bezpośrednio u organizatora konkursu dotacyjnego – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, co zrobiłam w Państwa imieniu.

Ja bym nie „odpuszczała” tak szybko, o ile posiadacie Państwo doświadczenie w dziedzinie tego konkursu, to bym składała wniosek. OSP funkcjonują w oparciu o przepisy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawę o ochronie przeciwpożarowej.

http://witrynawiejska.org.pl/data/PRZEWODNIK_PO_USTAWACH.pdf

Proszę zajrzeć do swoich dokumentów założycielskich, do statutu i formy prawnej – wypis z rejestru sądowego. Pracownicy biura Polska Cyfrowa powołują się na ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Poza odpowiednią formą prawną, prowadzicie działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych określonych w ustawie.

Poniżej wklejam odpowiedź z biura Polski Cyfrowej:

„Dzień dobry

Zgodnie z otrzymanym przez IOK stanowiskiem za organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

zgodnie z którym organizacjami pozarządowymi są:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

W związku z powyższym, jeśli OSP, o której Pani pisze spełnia te wymagania, może aplikować w ogłoszonym konkursie.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że kryteria wyboru projektów nakładają na wnioskodawcę wymagania w zakresie doświadczenia. Każdy podmiot, aby uzyskać dofinansowanie powinien spełniać kryteria dotyczące odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału wnioskodawcy (kryteria merytoryczne obligatoryjne nr 1 i 2).

Zgodnie z kryterium nr 1 wnioskodawca powinien potwierdzić, że dysponuje doświadczeniem w przedmiocie konkursu, co oznacza, że realizował projekt lub projekty dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych obejmujące co najmniej naukę programowania skierowaną do nauczycieli szkół podstawowych lub uczniów szkół  podstawowych, w którym przeszkolił co najmniej 50 osób.

Natomiast w kryterium nr 2 weryfikacji podlega, czy wnioskodawca dysponuje potencjałem kadrowym i technicznym umożliwiającym prawidłową realizację projektu w odniesieniu do zaplanowanych działań.

W szczególności weryfikacji podlega doświadczenie i kompetencje kadry trenerskiej, którą dysponuje wnioskodawca.

Pozdrawiam.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!