„Sołectwa w lokalnym systemie władzy” – seminarium Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

images_DRARKADIUSZPTAK

W ramach seminarium Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN pt. „Sołectwa w lokalnym systemie władzy” referat wygłosił dr Arkadiusz Ptak – doktor politologii (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu), od 1999 r. pracownik administracji samorządowej, od roku 2006 Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

Zapraszamy do zapoznania się z filmową relacją z seminarium.

Tezy wystąpienia:

Celem prowadzonych badań było wskazanie i wyjaśnienie roli oraz znaczenia sołectw (i ich organów) w lokalnym systemie władzy w Polsce.

Skoncentrowano się zasadniczo na trzech obszarach działalności sołectw i ich organów do których należały:

1) zebrania wiejskie realizujące ideę demokracji bezpośredniej;

2) sołectwo jako mikrosystem polityczny oraz

3) relacje między organami sołectwa, zwłaszcza sołtysa z władzami gminy.

Obszarem badań były województwa lubelskie oraz wielkopolskie. Ich wybór podyktowany był zróżnicowanym charakterem regionów zarówno w ujęciu historycznym, jak i poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

Ramy teoretyczne badań wyznaczyły: teoria wymiany społecznej (P. Blau), teoria racjonalnego wyboru (M. Olson), teoria kapitału społecznego (P. Bourdieu, J. Coleman, R. Putnan) oraz teoria klientelizmu (J. Tarkowski).

Dr Arkadiusz Ptak.

Hipotezy:

1. Poziom posiadanego kapitału społecznego (zasobu biograficznego) jednostek wpływa na częstotliwość angażowania się w działalność lokalnej wspólnoty w kierunku sprawowania funkcji sołtysa, uczestniczenia w rywalizacji wyborczej na wyższych szczeblach władzy lub w innych formach aktywności społecznej.

2. Czynniki wpływające na charakter wymiany i interakcji w ramach lokalnych struktur władzy determinują sposób funkcjonowania sołtysów w ramach tegoż systemu.

Poza pytaniami badawczymi wynikającymi z hipotez zostanie podjęta próba udzielenia odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

1. Jakie problemy artykułują mieszkańcy na zebraniach wiejskich i w jakim stopniu są one realizowane przez lokalne władze?

2. Jakie czynniki mają wpływ na udział mieszkańców w zebraniach wiejskich?

3. Czy cechy socjo-demograficzne sołtysów różnicują ich od innych aktorów lokalnej sceny politycznej?

Badania oparte zostały na analizie danych zastanych zgromadzonych przez instytucje publiczne (statuty gmin; statuty sołectw oraz protokoły z zebrań wiejskich i rad sołeckich) oraz na badaniach ilościowych wśród sołtysów (CATI) oraz wójtów (PAPI). Materiał empiryczny został uzupełniony o zasoby Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Komisji Wyborczej, Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, wyniki badań „Diagnozy Społecznej”, Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) oraz „Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich”.

dr Arkadiusz Ptak (arkadiusz.ptak.ap@gmail.com)
Doktor politologii (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu). Od 1999 r. pracownik administracji samorządowej, zaś od 2006 Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce władzy lokalnej. Autor dwóch monografii oraz artykułów publikowanych m.in. w „Studiach Regionalnych i Lokalnych”, „Samorządzie Terytorialnym”, Przeglądzie Politologicznym” oraz pracach zbiorowych.

Prezentacja dr Arkadiusza Ptaka (Pdf)

Źródło: http://www.irwirpan.waw.pl/
Foto, wideo: Źródło własne
Opracowanie: P.S.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!