Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce

images_PROBduze

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Krystyny Krzyżanowskiej i Michała Romana.

Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Pułtusk 2015.

We współczesnej gospodarce światowej wzrasta znaczenie regionów i miast w rozwoju gospodarczym. Przyczyną są, zarówno procesy integracji międzynarodowej, jak i konieczność przekazywania uprawnień przez państwo samorządom. Głównym celem działalności gospodarczej jest osiąganie i utrzymanie poziomu dobrobytu, stopy życiowej zadawalającej społeczeństwo. Staje się to możliwe dzięki rozwojowi gospodarczemu na poziomie kraju, regionu i w skali lokalnej.

W monografii przedstawiono problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w róż­nych sferach aktywności gospodarczej człowieka. Rozwój regionalny rozumiany jest jako proces pozytywnych zmian wzrostu ilościowego i postępu o charakterze jakościowym, zachodzących w regionie. Natomiast rozwój lokalny stanowi pojęcie wielowymiarowe postrzegane jako ciąg zmian ilościowych i jakościowych dokonu­jących się w aspekcie społecznym, gospodarczym, politycznym, kulturowym i eko­logicznym w ramach funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Praca naukowa składa się z dwóch części. W pierwszej z nich przedstawiono ogól­ne zagadnienia dotyczące rozwoju regionalnego i lokalnego w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Zawarte zostały informacje dotyczące konkurencyjności polskich regionów, rozwoju gospodarczego i kapitału ludzkiego. Zwrócono również uwagę na rozwój przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, a także na zróżnicowanie regionalne transportu samochodowego.

W kolejnej części pracy przybliżono wybrane determinanty rozwoju turystyki w układzie regionalnym i lokalnym. Szczególną uwagę zwrócono na działalność tury­styki wiejskiej, w tym agroturystyki. Turystyka wiejska stanowi istotny element róż­nicowania i wzbogacania działalności gospodarczej na terenach wiejskich, tworząc nowe miejsca pracy i nowe źródła dochodów poza produkcją rolną. Podkreślono wartość agroturystyki jako istotnego czynnika rozwoju gospodarczego i społecz­nego terenów wiejskich. Dzięki niej można zwiększać dochody przez sprzedaż pro­duktów rolnych, wynajem kwater oraz świadczenie innych usług turystycznych.

POBIERZ DOKUMENT W PLIKU PDF

POBIERZ DOKUMENT W PLIKU PDF

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!