Wyliczanie funduszu sołeckiego – osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy

Od 2015 roku obliczając wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo należy uwzględnić liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i na pobyt czasowy.

 

Wyliczenie funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo polega na podstawieniu odpowiednich danych do wzoru:

Wzór_Fundusz sołecki

gdzie Lm oznacza liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na 30 czerwca roku w którym podaje się informację o wysokości funduszu, określoną na podstawie prowadzonego w gminie rejestru mieszkańców, o którym mowa w ustawie o ewidencji ludności. Zgodnie z tą ustawą rejestr mieszkańców prowadzony przez wójta obejmuje tak zameldowania na pobyt stały jak i czasowy.

Sytuację w bieżącym roku komplikuje fakt, że wiele gmin dokonało już obliczeń posługując się obowiązującym załącznikiem do rozporządzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAiC) w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot, który wskazuje, że do wyliczenia wysokości środków przypadających na dane sołectwo należy brać pod uwagę tylko stałych mieszkańców sołectwa.

9 lipca 2015 r. MAiC rozesłał informację traktującą o tym problemie do wojewodów, jednak według naszych informacji nie zmieniło to faktu, że gminy dokonują obliczeń uwzględniając liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, nie zaś na pobyt stały i czasowy. Rozporządzenie MAiC nie zostało jeszcze skorygowane, a według stanu na 21 lipca br. projekt nie znajduje się w wykazie projektów aktów prawnych Ministerstwa. Jak sprawdziliśmy, pismo nie zostało udostępnione na stronach Urzędów Wojewódzkich. Zwracamy uwagę, że już w 2012 roku nastąpiła sytuacja, w której konieczne było korygowanie wysokości funduszu sołeckiego (GUS nie dostarczył danych o liczbie mieszkańców gmin), co spowodowało chaos w podawaniu wysokości funduszu przypadającego sołectwom.

Co należy uczynić, jeśli wysokość funduszu sołeckiego została obliczona w oparciu o liczbę mieszkańców uwzględniającą wyłącznie mieszkańców zameldowanych na pobyt stały? W naszej ocenie należy skorygować informacje o wysokości funduszu i poinformować o tym sołtysów.

Pismo MAiC z 9 lipca 2015 r. (znak DAP.WSUST.701.26.2015) można pobrać niżej.

 MAiC_Fundusz sołecki

 

Źródło: http://funduszesoleckie.pl/

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!