No data was found

Sprawozdanie z III Wojew?dzkiej Spartakiady K?? Gospody? Wiejskich pt. ?Zabawy naszych przodk?w?, W?gierska G?rka 26 X 2013

 

W Hali Widowiskowo-Sportowej O?rodka Promocji Gminy w W?gierskiej G?rce w sobot? 26 pa?dziernika 2013 r. odby?a si? III Wojew?dzka Spartakiada K?? Gospody? Wiejskich pod has?em ?Zabawy naszych przodk?w?.

 

W spartakiadzie udzia? wzi??o oko?o dwustu uczestniczek z dziewi?tnastu k?? gospody? ze ?l?ska i cz??ci Ma?opolski. W sumie panie przyjecha?y z 6 powiat?w, 13 gmin.

Do pokonania mia?y a? 9 ciekawych konkurencji nawi?zuj?cych do zabaw naszych przodk?w.

Gospodynie z Bielowicka, Bier, Bielowicka, Cieszyna-Mnisztwa, Dwor?w, Hecznarowic, Kurowa, Le?nej, Malca, Mi?dzyrzecza Dolnego, P?aw, Por?bki, Przeciszowa, Rudzicy, Siennej, Wapienicy, Witkowic, Wr?czycy i Zabrzega po zabawnym zaprezentowaniu swojej dru?yny w r?wnie pomys?owych strojach pokonywa?y tor przeszk?d, z zawi?zanymi oczami strzela?y na bramk?, przeci?ga?y lin?, rzuca?y beretem na odleg?o?? oraz ziemniakami do kosza, biega?y z jajkiem na ?y?ce, skaka?y na pi?ce i nawleka?y koraliki. Panie zaskakiwa?y widz?w nie tylko swoj? sprawno?ci? fizyczn?, ale te? bojowymi okrzykami, a przede wszystkim ? wspania?? zabaw?.

 

Celami Spartakiady by?y:

? prezentacja, zachowanie oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych zabaw i konkurencji sportowych a tak?e innego dorobku kulturowego KGW

? promocja obszar?w wiejskich i ich bogactwa kulturowego w celu zwi?kszenia atrakcyjno?ci turystycznej regionu,

? integracja spo?eczno?ci wiejskiej po??czona z promocj? zdrowego stylu ?ycia.

? popularyzacja dokona? sportowych KGW w ?rodowisku lokalnym

? kultywowanie tradycji sportowych.

 

Wszystkie za?o?one cele spartakiady zosta?y osi?gni?te. Dzi?ki zaanga?owaniu do pomocy harcerzy z W?gierskiej G?rki, obecno?ci dzieci i m?odzie?y, impreza mia?a charakter wielopokoleniowej integracji i zabawy.

 

Widzowie mogli zobaczy?, jak dawniej na wsi ludzie si? bawili bez drogiego sprz?tu sportowego ? wystarczy dobry pomys?, dobry humor i troch? ch?ci.

 

Niekt?re panie przyznawa?y, ?e przed spartakiad? ?wiczy?y kondycj?, wynajmowa?y sale gimnastyczne, trener?w.

 

Spartakiada przyczynia si? do odm?odzenia KGW ? ko?a przyjmuj? nowe cz?onkinie, kt?re wprowadzaj? nowo?ci, a ucz? si? od starszych kole?anek dawnych tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Zabawow? walk? obserwowa?a pilnie i ocenia?a kadra s?dziowska w sk?adzie: p. Katarzyna Kaminska ? S?dzia G??wny, p. Joanna Skupie?, p. Magdalena Kami?ska  i p. Michalina Mocek ? S?dziowie Pomocniczy. Do pomocy by?o te? oficjalne Jury, w sk?ad kt?rego wchodzili organizatorzy i go?cie, w tym: p. Pose? Ma?gorzata P?pek, Kierownik BP ARiMR w ?ywcu J?zef Stopka, p. Gertuda Proksa ? Cz?onek Zarz?du Krajowego KGW, p. Antonina G?rna ? Przewodnicz?ca Rejonowej Rady Kobiet, Waldemar Pieczara ? Cz?onek Prezydium i Danuta Ko?usznik ? Prezes Zarz?du Rejonowego Zwi?zku Rolnik?w, K??ek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Bia?ej.

 

Spartakiad? wygra?a dru?yna gospodarzy z KGW W?gierska G?rka pow. ?ywiecki, na drugim miejscu uplasowa?o si? KGW z Kurowa z gminy Stryszawa pow. suski, a na trzecim ? KGW Cieszyn-Mnisztwo gm. Cieszyn ? pow. cieszy?ski. Specjalna nagrod? ? puchar Marsza?ka Woj. ?l?skiego za ca?okszta?t prezentacji, wyniki i wspania?e kibicowanie otrzyma?o KGW Malec gm. K?ty pow. o?wi?cimski, kt?re zreszt? uplasowa?o si? na wysokiej IV pozycji.

 

Jednak nie wyniki by?y tu wa?ne ? w tej spartakiadzie nie by?o przegranych, bo liczy? si? sam udzia?, ruch, dobry humor i zabawa. Wszystkie Ko?a otrzyma?y pami?tkowe dyplomy i upominki.

 

Spartakiadzie towarzyszy?y stoiska informacyjne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz stoiska K?? Gospody? Wiejskich z przepi?knym r?kodzie?em oraz pysznymi, tradycyjnymi smako?ykami.

 

Imprez? zaszczycili swoj? obecno?ci? m.in.: Pose? na Sejm RP p. Ma?gorzata P?pek, Radny Sejmiku Wojew?dzkiego ? p. Marian Ormaniec, Gmin? W?gierska G?rka reprezentowali: W?jt p. Piotr Tyrlik, W-ce W?jt i konferansjer ? Marian Kurowski, Przewodnicz?ca Rady Gminy ? p. Zofia Barcik, Radni i So?tys, Dyrektor O?rodka Gminy – p. Agnieszka Mocek. Obecna by?a te? reprezentacja instytucji oko?orolniczych, tj.: p. Miros?aw Szemla ? Wiceprezes Wojew?dzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Kierownik BP ARiMR w ?ywcu J?zef Stopka, p. Robert ?epkowski ? z OR Agencji Rynku Rolnego w Katowicach. Imprez? ogl?dali tak?e licznie zebrani kibice ? miejscowi i przyjezdni.

 

Organizatorami imprezy byli:

?        Rejonowy Zwi?zek Rolnik?w, K??ek i Organizacji Rolniczych w Bielsku- Bia?ej

?        Urz?d Marsza?kowski -Wydzia? Teren?w Wiejskich Sekretariat Krajowej Sieci Obszar?w Wiejskich w Katowicach

?        W?jt Gminy W?gierska G?rka

?        O?rodek Promocji Gminy W?gierska G?rka

?        Rejonowa Rada Kobiet

Patronat honorowy pe?ni? p. Piotr Tyrlik ? W?jt Gminy W?gierska G?rka.

 

Spartakiada zosta?a dofinansowana ze ?rodk?w Krajowej Sieci Obszar?w Wiejskich przez Urz?d Marsza?kowski woj. ?l?skiego, w ramach priorytetu 5 ?Wsparcie dzia?a? na rzecz zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa i krajobrazu kulturowego wsi? w wysoko?ci 7 tys. z?, o czym informowano w materia?ach promocyjnych oraz podczas imprezy.

 

Impreza wspaniale wpisa?a si? w narodowy dzie? Sportu, og?oszony przez Ministra Sportu w?a?nie na 26 pa?dziernika.

 

 ?r?d?o: Rejonowy Zwi?zek Rolnik?w, K??ek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Bia?ej

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!