Materiały edukacyjne zebrane w czasie realizacji projektu ,,Powódź! Razem damy radę!”

repository_PWDzaja

***

 Zobacz film”Powódź! Razem damy radę!” o realizacji projektu

***

WYKŁADY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWÓDŹ! RAZEM DAMY RADĘ!”

***

Film pt „Nie zabierajmy rzekom przestrzeni” zrealizowany przez
Towarzystwo na rzecz Ziemi

 

***

DOBRE PRAKTYKI – ulotki powodziowe dla mieszkańców gminy

Ulotka powodziowa – gmina Dwikozy

Ulotka powodziowa – gmina Sobienie Jeziory

Ulotka powodziowa – gmina Solec nad Wisłą

Ulotka powodziowa – gmina Nowy Duninów

***

DODATKOWE MATERIAŁY EDUKACYJNE
źródło: http://www.kzgw.gov.pl , http:/www.powiat.klodzko.pl

Rodzinny plan powodziowy

Jak sobie radzić z powodzią?
Poradnik dla animatora edukacji powodziowej. Małgorzata Siudak, Roman Konieczny

 

Jak sobie radzić z powodzią?
Materiały dydaktyczne dla nauczycieli

Pod redakcją Małgorzaty Siudak i Elżbiety Tyralskiej-Wojtyczy

METODY OGRANICZANIA SKUTKÓW POWODZI- Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli:
(Opracowanie: Roman Konieczny, Małgorzata Siudak)

Zagrożenie powodziowe i strategie ochrony
Opis
Wykład
Ograniczanie skutków powodzi – technika i planowanie
Opis
Wykład
Nauczmy się żyć z powodzią
Opis
Wykład

Zdążyć przed powodzią

Przewodnik metodyczny na temat lokalnych systemów monitoringu i ostrzeżeń powodziowych

 

Współpraca z mediami

PORADNIK

Urszula Podraza

Zagrożenia naturalne

WIEDZA I FAKTY

PORADY

 

 PLAKATY EDUKACYJNE

 

***

DODATKOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI

Wykład „Znaczenie edukacji w ochronie przeciwpowodziowej” przeprowadzony podczas obrad Wodnego Okrągłego Stołu

***

Jak osuszyć budynek po powodzi?

***

Poradnik Fundacji Wspomagania Wsi

Pomoc psychologiczna po powodzi

Powodzie -co warto wiedzieć o wodnym żywiole?

Co robić gdy przejdzie woda?

***


Historia współczesna bobra

***

Analiza dotychczasowych rodzajów i rozmiaru szkód wyrządzanych przez bobry oraz stosowanie metod rozwiązywania sytuacji konfliktowych

***

Informacje o ubezpieczeniach dla mieszkańców wsi zagrożonych powodzią

 
http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/ebook/rodzina-bezpieczna-finansowo/

*

Wywiad z Cezarym Orłowskim – prawnikiem Rzecznika Ubezpieczonych na temat ubezpieczeń dla mieszkańców wsi :

 • Ubezpieczenia dla mieszkańców wsi cz.1. (cykl: Edukacja finansowa)

Po co się ubezpieczać i jak funkcjonują ubezpieczenia? Kiedy można odwołać się do Rzecznika Ubezpieczonych? Z Cezarym Orłowskim (prawnikiem Rzecznika Ubezpieczonych) rozmawia Ryszard Holzer [18min].

 • Ubezpieczenia dla mieszkańców wsi cz.2 (cykl: Edukacja finansowa)

Druga część wywiadu z Cezarym Orłowskim – prawnikiem Rzecznika Ubezpieczonych [12min].

*

Po co się ubezpieczać? Jak funkcjonują ubezpieczenia? – artykuł Piotra Budzianowskiego

Jak dobrze wybrać ubezpieczenie? Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Do czego przydają się ubezpieczenia i jakie są ich rodzaje? – artykuł Bartłomieja Chmielowca

Temat miesiąca na Witrynie Wiejskiej –  październik 2012 edukacja finansowa

***

Informacje o ubezpieczeniach dostępne na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl

Praktyczne wskazówki związane z dochodzeniem roszczeń ubezpieczonych w przypadku powstania szkody spowodowanej:

silnym wiatrem, opadami deszczu, powodzią

powodzią, silnym wiatrem, opadami deszczu

 

Przydatne wzory odwołań od stanowiska zakładu ubezpieczeń:

– wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – powódź – umowa obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych

– wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – powódź – umowa dobrowolnego ubezpieczenia mieszkań i domów

 ***

Opis projektu
,,Powódź! Razem damy radę!”

Projekt powszechnej akcji edukacyjnej z zakresu ochrony przeciwpowodziowej

Realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi i dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Do projektu zostały wybrane 4 gminy wiejskie, zagrożone powodzią, leżące wzdłuż Wisły na odcinku od Sandomierza do Płocka. Są to następujące gminy:
województwo mazowieckie:

powiat Płock – Nowy Duninówhttp://www.nowyduninow.info.pl/news.php?id=1347

powiat Otwock – Sobienie Jeziory  – OSP DZIECINÓW , http://www.sobieniejeziory.pl/index.php?id=62&lan=pl

powiat Lipsko – Solec nad Wisłą ,

 

województwo świętokrzyskie:

powiat Sandomierz – Dwikozy

 

W każdej z nich została utworzona z lokalnych wolontariuszy Społeczna Grupa Wsparcia Ochrony Przeciwpowodziowej (SGWOP), która obecnie przechodzi cykl szkoleń z zakresu edukacji powodziowej i nowoczesnej ochrony przeciwpowodziowej, dzięki którym będzie mogła przygotować mieszkańców swojej gminy do zmniejszenia skutków ewentualnej powodzi.

Projekt trwa od sierpnia 2011 roku do końca roku 2012.

Co jest celem projektu?

 • Przygotowanie mieszkańców wybranych 4 gmin do podjęcia właściwych działań w przypadku nadejścia fali powodziowej i do bezpiecznego jej przetrwania oraz do podejmowania długofalowych działań na rzecz zapobiegania i minimalizowania skutków katastrofy.
 • Zwiększenie wiedzy o istocie zagrożenia, wyjaśnienie mechanizmów powstawania powodzi oraz poznanie sposobów zmniejszenia spowodowanych przez nią strat.
 • Kształtowanie prospołecznych postaw oraz bezpiecznych grupowych i indywidualnych zachowań w obliczu klęski żywiołowej.

 

Co będzie rezultatem projektu?

 • Wypracowanie praktycznego modelu działań i edukacji na rzecz ochrony przeciwpowodziowej ludności – czyli zbioru metod postępowania mieszkańców w obliczu zagrożenia powodzią – sprawdzonego w praktyce i gotowego do upowszechniania.
 • Opracowanie gminnego planu przeprowadzenia powszechnej akcji edukacji powodziowej – czyli planu cyklu szkoleń mieszkańców terenów zagrożonych powodzią. Jest on opracowany indywidualnie w każdej gminie z uwzględnieniem lokalnych warunków.
 • Upowszechnienie dobrych praktyk wypracowanych w gminach dotkniętych powodzią, a także tradycji i historii ochrony przeciwpowodziowej w Polsce.

Dodatkowo wszystkie wykłady prowadzone w ramach szkoleń będą udostępniane w internetowej bazie wykładów wideo – Wszechnicy (www.wszechnica.org.pl). Na stronie www.witrynawiejska.pl i www.fww.org.pl zostanie opublikowany bank dobrych praktyk przeciwpowodziowych oraz film pt. ,,Powódź! Razem damy radę!” relacjonujący realizację projektu.
Do kogo skierowany jest projekt?

Do kobiet i mężczyzn, mieszkających w gminach wiejskich, zagrożonych powodzią, leżących nad Wisłą na odcinku od Sandomierza do Płocka, a szczególnie do członków Ochotniczych Straży Pożarnych i/lub lokalnych organizacji pozarządowych i/lub samorządu lokalnego (sołtysi) i /lub parafii. Spośród nich wybrano do realizacji projektu co najmniej 80 wolontariuszy – członków 4 Społecznych Grup Wsparcia Ochrony Przeciwpowodziowej (po 15- 25 osób z każdej z 4 wybranych do projektu gmin).

Kto może zostać wolontariuszem ochrony przeciwpowodziowej?

Każdy pełnoletni mieszkaniec wybranej do projektu gminy, który:

 • złoży pisemną deklarację uczestnictwa w projekcie i przystąpienia do Społecznej Grupy Wsparcia Ochrony Przeciwpowodziowej (SGWOP),
 • zobowiąże się do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach i szkoleniach prowadzonych w ramach projektu,
 • zobowiąże się do upowszechniania wśród mieszkańców swojej gminy zdobytej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i założeń gminnego planu ochrony przed powodzią.

 

Jakie są zadania Społecznej Grupy Wsparcia Ochrony Przeciwpowodziowej (SGWOP)?

Lokalni wolontariusze, członkowie utworzonej w każdej z 4 gmin Społecznej Grupy Wsparcia Ochrony Przeciwpowodziowej (SGWOP), są w trakcie projektu odpowiednio szkoleni przez ekspertów. Zadaniem ich będzie:

 • Szerzenie wśród mieszkańców zdobytej nowoczesnej wiedzy z zakresu edukacji powodziowej i ochrony przeciwpowodziowej;
 • Utrzymanie jej odpowiedniego poziomu przez długie okresy bez powodzi;
 • Udzielanie pomocy w stanie zagrożenia dostosowanej do potrzeb powodzian;
 • Wspieranie działań gminnych zespołów reagowania kryzysowego.

 

W jaki sposób zostały wybrane gminy do realizacji projektu?

Gminy zostały wybrane według następujących kryteriów:

1.Gmina wiejska.

2. Położenie wzdłuż Wisły (odcinek od Sandomierza do Płocka).

3. Stopień zagrożenia powodzią.

4. Samorząd zadeklarował  udział w programie i przeprowadzenie akcji edukacyjnej na temat ochrony przeciwpowodziowej.

5. Samorząd posiada opracowany gminny plan ochrony przeciwpowodziowej.

6. Samorząd  poinformował o programie wszystkich sołtysów, Ochotnicze Straże Pożarne oraz organizacje pozarządowe działające w gminie i utworzył z chętnych członków i mieszkańców społeczną grupę wsparcia ochrony przeciwpowodziowej (SGWPOP). W skład tej grupy, weszło od 15 do 25 wolontariuszy.

7. Samorząd i społeczna grupa wsparcia ochrony przeciwpowodziowej prawidłowo wypełnili i przesłali do FWW kartę zgłoszenia dla gmin deklarujących uczestnictwo w programie.

8. Wolontariusze ochrony przeciwpowodziowej biorą aktywny udział we wszystkich szkoleniach organizowanych w ramach projektu, zobowiązali się do dzielenia się na bieżąco swoimi uwagami z prowadzącymi projekt oraz do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.

9. Wolontariusze ochrony przeciwpowodziowej wykorzystują w praktyce  zdobytą na szkoleniach wiedzę. Zobowiązani  są do wypracowania planu przeprowadzenia powszechnej akcji edukacji powodziowej w swojej gminie w celu upowszechnienia wśród mieszkańców wiedzy z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i zaznajomienia ich z założeniami gminnego planu ochrony przeciwpowodziowej.

10. Samorząd gminy zobowiązał się do pomocy w zorganizowaniu dla wolontariuszy ochrony powodziowej dwóch uzupełniających szkoleń na terenie gminy. Szkolenia te prowadzone są przez ekspertów zewnętrznych (szkolenie techniczne z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i szkolenie z zakresu umiejętności społecznych potrzebnych do prowadzenia akcji edukacyjnej).

11. Samorząd i wolontariusze ochrony przeciwpowodziowej zobowiązani są do przeprowadzenia w ciągu minimum 2 lat po zakończeniu projektu (rok 2013 i 2014), przynajmniej raz w roku powszechnego szkolenia z ochrony przeciwpowodziowej dla mieszkańców gminy.

12. Samorząd i wolontariusze ochrony przeciwpowodziowej zobowiązani są do dzielenia się z uczestnikami projektu z innych gmin swoimi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem ochrony przeciwpowodziowej, jak również doświadczeniami związanymi z przeżyciem powodzi bądź też uczestniczeniem w akcji ratunkowej.

 

Jakie działania są przewidziane w trakcie realizacji projektu?

Członkowie SGWOP uczestniczą w następujących szkoleniach:

 • trzech centralnych, dwudniowych szkoleniach (listopad 2011, marzec i październik/listopad 2012) organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi w ośrodku szkoleniowym znajdującym się w promieniu 100 km od Warszawy;
 • w dwóch szkoleniach uzupełniających prowadzonych przez ekspertów na terenie każdej, wybranej do projektu gminy.

W trakcie szkolenia zespoły SGWOP przygotują z pomocą ekspertów oraz we współpracy z lokalnym samorządem i służbami kryzysowymi plany przeprowadzenia powszechnej akcji edukacji powodziowej w swojej gminie zgodnie z założeniami gminnego planu ochrony przeciwpowodziowej. Następnie przy wsparciu samorządu w kolejnych dwóch latach po zakończeniu projektu (rok 2013 i 2014) przynajmniej raz w roku samodzielnie przeprowadzą powszechne szkolenie z ochrony przeciwpowodziowej dla mieszkańców gminy.
Na czym polega szkolenie wolontariuszy ochrony przeciwpowodziowej?

Wolontariusze otrzymują bezpośrednio od ekspertów najnowszą wiedzę z zakresu edukacji powodziowej i ochrony przeciwpowodziowej oraz zarządzania zasobami wodnymi potrzebną do podejmowania racjonalnych, indywidualnych i grupowych działań w przypadku zagrożenia i wystąpienia powodzi.

Zjazdy szkoleniowe są okazją do wymiany doświadczeń między członkami 4 różnych SGWOP, wspólnego opracowania banku dobrych praktyk i nawiązania współpracy przy opracowaniu zasad międzygminnej pomocy w sytuacji zagrożenia.

Ponadto gminy uczestniczące w projekcie korzystają z pomocy ekspertów przy tworzeniu lokalnego/gminnego planu edukacji powodziowej i ochrony przeciwpowodziowej a członkowie SGWOP, podczas lokalnych warsztatów  zwiększyć swoje umiejętności społeczne (zwłaszcza pracy w grupie).
Podstawowy program edukacyjny projektu ,,Powódź ! Razem damy radę !”

Wyjściowym materiałem edukacyjnym jest wydany przez Fundację Wspomagania Wsi (Warszawa 2000) poradnik dla gmin zagrożonych powodzią pt. ,,Woda, dobrodziejstwo czy klęska” pod redakcją dr inż. Andrzeja Szustra. Poradnik ten obejmuje następujące zagadnienia:

1.Zasoby wodne świata i Polski, problemy gospodarki wodnej kraju

2.Powodzie- co warto wiedzieć o wodnym żywiole (wiadomości ogólne, przyczyny powodzi, przewidywanie i ostrzeganie przed powodziami, organizacja działań ochronnych, co robić przed powodzią?)

3.Ochrona ludności i jej dobytku podczas powodzi -co robić w czasie powodzi?

– wały przeciwpowodziowe – budowa, awarie, remonty (przyczyny uszkodzeń wałów, sposoby reperacji uszkodzeń, czego nie wolno robić podczas wzmacniania wałów)

– ochrona ważnych obiektów, – centrum kierowania akcją ratunkową, – co robić po przejściu powodzi

4.Pomoc psychologiczna po powodzi – przeżycie katastrofy, dynamika reakcji na katastrofę, stres pourazowy, planowanie i organizowanie pomocy

5. Aspekty prawne działań przeciwpowodziowych

6. Mądry Polak przed szkodą- zbiorniki retencyjne, zbiorniki suche i poldery, wały przeciwpowodziowe, inne urządzenia i działania przeciwpowodziowe, lasy a powódź, bądźmy czujni

Program ten jest odpowiednio rozszerzany i dostosowywany do stanu aktualnej wiedzy i założeń nowoczesnej edukacji powodziowej i współczesnego podejścia do zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej.

Ponadto w trakcie 2 szkoleń uzupełniających prowadzonych w gminach zostaje przekazana praktyczna wiedza z zakresu: odpowiednich do lokalnych warunków metod ograniczenia skutków powodzi i sposobów zagospodarowywania terenów zagrożonych powodzią, metod prowadzenia edukacji powodziowej – uczenia lokalnej społeczności życia i radzenia sobie z powodzią oraz podejmowania decyzji i analizy zachowania a także współpracy w grupie i komunikacji społecznej.

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!