Odpłatna działalność pożytku publicznego a wynagrodzenie trenera za konkretne działania w projekcie

PYTANIE: Witam. Proszę o pomoc w zrozumieniu nurtującego mnie problemu dotyczącego zadania ogłoszonego przez UG. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Czy uzasadnienie jest odpowiednie do ogłoszenia? Projekt przewiduje prowadzenie zajęć przez okres 10 miesięcy. Proszę o poradę co w tej sytuacji mogę zrobić by wykonać to zadanie? Oto treść ogłoszenia i uzasadnienia usunięcia z wniosku wynagrodzenia trenera. Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

Wójt Gminy [….] działając na podstawie art.5, art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póżn. Zm./ oraz Uchwałę Rady Gminy […] Nr XIII/96/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy […..] z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok” ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert, które w najlepszy sposób zrealizują założenia dotyczące rozwoju kultury fizycznej i sportu przyjęte przez Gminę [….] w ramach „Programu współpracy Gminy [….] z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”.

II. Rodzaje zadań
Priorytetowe zadania na rok 2012 przyjęte w „Programu współpracy Gminy [….] z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok” obejmują:
a)    wspieranie działalności klubów sportowych oraz stowarzyszeń mających w statucie zapis dotyczący działalności na rzecz sportu i kultury fizycznej, prowadzących działalność na terenie gminy;
b)    prowadzenie szkoleń i treningów dla dzieci i młodzieży;
c)    udział w turniejach i rozgrywkach ligowych różnego szczebla.

III. Termin realizacji
Termin realizacji zadania: marzec – grudzień 2012.

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Rada Gminy [….] przeznaczyła kwotę 40.000 złotych.

V. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają następujące przepisy:

– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm./
– ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu organizacje pozarządowe oraz podmioty. o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. Nr 6, poz.25 z 2011r./

Oferta winna być sporządzona z podpisem osoby uprawnionej do działania w imieniu jednostki ubiegającej się o zadanie.
W celu potwierdzenia, że oferta złożona jest przez osobę uprawnioną (w tym pełnomocnika) należy złożyć dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem potwierdzający prawo do działania w imieniu i na rzecz jednostki.

Dodatkowo do oferty należy dołączyć statut jednostki składającej ofertę oraz wykaz zawodników z miejscem zamieszkania.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymuje podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym. Wysokość dotacji do wybranej oferty oraz terminy i warunki realizacji zadań określone będą w odpowiedniej umowie.

VI. Termin i sposób składania oferty
Termin składania ofert wyznacza się do dnia 23 lutego 2012 roku do godziny 10.00.

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty na adres: […] z dopiskiem „Konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2012”.

Nie będą rozpatrywane oferty:
– złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
– złożone przez podmioty nieuprawnione,
– dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu.

VII. Postanowienia końcowe
Złożone oferty zostaną zaopiniowane przez komisję konkursową. Wybór ofert nastąpi do dnia  29 lutego 2012 roku.

Ustala się następujące kryteria oceny merytorycznej stosowane przy ocenie ofert przez komisje konkursową:
1.    Kryteria formalne:
a) ocena czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia;
b) ocena terminowości złożonej oferty;
c) ocena kompletności oferty.

2.  Kryteria merytoryczne:
a)    merytoryczna wartość oferty:
– skala działania (zasięg, znaczenie, liczba osób objętych działaniem);
– celowość realizacji zadania;
– możliwość kontynuacji w przyszłości;

b)    budżet:
– prawidłowość, przejrzystość i kompletność;
– adekwatność proponowanych kosztów do planowanych zadań;
– proponowany udział środków finansowych Oferenta;

c)    pozostałe kryteria:
– zasoby osobowe i doświadczenie Oferenta;
– umiejętność współpracy z innymi partnerami przy realizacji zadania;
– dotychczasowe doświadczenia współpracy Gminy […] z Oferentem.

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez gminę w 2012 roku na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie niższej niż w ofercie oraz odrzuceniem części oferty do dofinansowania z powodu ograniczonych środków finansowych.

Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do:
– korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji wysokości innej niż wnioskowana,
– wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.

Po analizie wniosku konkursowego Waszego Stowarzyszenia na prowadzenie zajęć sportowych na terenie gminy […] informuję, że powodem przyznania tylko części dotacji tj. 1250 zł są rozbieżności zauważone przez komisje konkursowa w przedstawionym kosztorysie i  przewidywanych źródłach finansowania zadania publicznego oraz przyjęte proporcje wynagrodzeń do pozostałych kosztów co rodzi konsekwencje ustawowe w odniesieniu do Ustawy  O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie por. pkt.1 i  2 :

1. – w kosztorysie  na sumę ogólną 4750 zł – w pozycji pierwszej „ koszt prowadzenia zajęć sportowych” / str. 7 wniosku /wskazano sumę  3500 zł, – z analizy wynika że w 100% są to wynagrodzenia osobowe, jednocześnie na stronie 7 wniosku w pozycji koszty merytoryczne nie przewidziano kosztów do pokrycia z wkładu osobowego –  pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy / wstawiono 0,00 zł /, jednocześnie  w przewidywanych źródłach finansowania zadania publicznego / str. 8 wniosku/ przewidziano wkład osobowy / w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków w wysokości 600 zł tj. 10, 62 %,

2. zgodnie z Ustawą  z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. 2003 r., Nr 96, poz. 873 / art. 8 i art.9 określają definicję i zasady działalności odpłatnej pożytku publicznego, przy czym art.9 omawia problem kiedy działalność odpłatna  stanowi działalność gospodarczą:

Art. 9.1. Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 stanowi działalność gospodarcza, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli:

wynagrodzenie. o którym mowa w art. 8 ust.1 , jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub

przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej  z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres  ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa głównego Urzędu statystycznego za rok poprzedni.

1a. Organ administracji publicznej, który w trakcie kontroli stwierdzi okoliczność, o której mowa w ust.1, wzywa organizacje pozarządową oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 pkt2-4 do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców działalności danego rodzaju w terminie 30 dni od dnia wezwania.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę art. 10 ust. 3 Ustawy :

3. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 określają w statucie lub w innym akcie wewnętrznym.

3. W związku z powyższym proszę o ponowne przemyślenie i uzupełnienie wniosku zgodnie z uwagami w pkt. 1 i 2 niniejszego pisma szczególnie odnośnie pozycji 1 kosztorysu / tj. koszt prowadzenia zajęć sportowych / – ze szczególnym uwzględnieniem proporcji poszczególnych pozycji kosztorysu ewentualnych wynagrodzeń biorąc pod uwagę , że w przedstawionych kosztach do pokrycia z wkładu osobowego nie przewidziano pracy społecznej członków  i świadczeń wolontariuszy oraz ubezpieczenia uczestników zajęć/. Po spełnieniu powyższych wymogów Komisja konkursowa rozpatrzy ponownie wniosek stowarzyszenia , tj.  przyznana już dotacja w wysokości 1250 zł może zostać podwyższona do stosownego poziomu  W związku z powyższym przedłuża się termin rozpatrzenia wniosków konkursowych do dnia 13 marca 2012r.

 [….]

Wójt Gminy […]

ODPOWIEDŹ WITRYNY WIEJSKIEJ:
Szanowni Państwo, skonsultowałam Państwa wniosek i uwagi urzędników gminnych z Centrum Szpitalna w Warszawie: www.ngo.pl,  które zaproponowało propozycję odpowiedzi gminie (wysyłam Państwu w załączniku). Rzecz w tym, że Państwa gmina powołuje się na zapisy, które dotyczą odpłatnej działalności pożytku publicznego, a z Państwa wniosku nie wynika, że taką działalność prowadzicie jako stowarzyszenie. Nie pobieracie opłat – nie prowadzicie działalności odpłatnej. Uwagi powołujące się na zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego są według nas nadinterpretacją /niewłaściwą interpretacją ustawy o działalności pożytku publicznego w kontekście Państwa projektu i działalności.

Wynagrodzenie osoby, która będzie prowadziła zajęcia sportowe z dziećmi

– nie ma związku z przytoczonym artykułem 9 ust.1 punkt 1 – który mówi o działalności odpłatnej pożytku publicznego i sytuacji, w której dana organizacja z działań, za które pobiera odpłatność – nie może mieć zysku, czyli musi prowadzić te działania po kosztach – nie ma to jednak żadnego związku z wysokością wynagrodzeń wypłacanych osobom zatrudnionym przy realizacji projektu;

– przytoczony art.9 ust.1 pkt.2 mówiący o 3 krotności wynagrodzenia w wysokości 3 x 3.604,68 zł. na miesiąc płaconego w ramach samej działalności odpłatnej – też nie ma związku z wynagrodzeniem Waszego trenera;

– wzywanie Waszego stowarzyszenia do rejestracji działalności gospodarczej – też jest bez związku i jest złą interpretacją tej ustawy i Państwa działalności. Jest bezzasadne!

Nie wiem, na ile urzędnicy gminni przyjmą Państwa argumentację. Proszę pamiętać, że nasza porada nie ma charakteru porady prawnej. W razie sztywnego stanowiska gminy powinniście Państwo zasięgnąć porady prawnika – bezpłatnie w najbliższej organizacji wspierającej lub w Biurze Porad Obywatelskich http://zbpo.org.pl/page/pl/.

Według mnie powinniście Państwo złożyć odwołanie od decyzji gminy, licząc na to, że urzędnicy sami zasięgną odpowiedniej porady prawnej i zaczną właściwie interpretować ustawę. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanych skutków, należałoby sprawę przedłożyć prawnikom stowarzyszenia.

Chętnie dowiemy się, jaką decyzję podejmie gmina, prosimy zatem o dalsze informowanie nas o przebiegu tej sytuacji.

z pozdrowieniami,

Monika Mazurczak-Kaczmaryk

ODPOWIEDŹ ORGANIZACJI:

Witam, dzięki pani pomocy dofinansowanie zostało nam przyznane.

Serdecznie dziękuję za pomoc, bez której nie napisałbym poprawnie odwołania od decyzji Komisji.

Proszę także podziękować wszystkim zaangażowanych w pomoc naszemu stowarzyszeniu.

ODPOWIEDŹ Z WITRYNY WIEJSKIEJ:

Bardzo się cieszymy! Podziękowania przekazałam dalej. Jak mi tu podpowiadają koledzy – ten wynik, to tylko zasługa dobrze przygotowanego wniosku przez Państwa stowarzyszenie! Gratulujemy!

pozdrawiam w imieniu redakcji Witryny Wiejskiej i ngo.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!