Fundusze na drobną wytwórczość, rękodzieło, usługi turystyczno-rekreacyjne…

PYTANIA: Witam! Chciałabym się poradzić w sprawie możliwości otrzymania jednorazowej dotacji lub pod inną nazwą zawartej pomocy na rozszerzenie działalności poza rolniczej lub obok rolniczej. Dotychczas nie korzystaliśmy z żadnej formy dofinansowania. Jesteśmy małżeństwem po pięćdziesiątce i wraz z 27 letnią córką prowadzimy małe gospodarstwo wraz z działalnością agroturystyczną. (bez działalności gospodarczej, ubezpieczeni jesteśmy w KRUS). Mieszkamy przy Parku Krajobrazowym i agroturystykę prowadzimy od 10 lat. Prócz walorów przyrodniczych do naszej działalności chcemy wprowadzić inne elementy celem uatrakcyjnienia oferty. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wybrałam przydatne dla nas opcje.
I tak:
– drobna wytwórczość i rękodzieło artystyczne
– usługi turystyczno-rekreacyjne
– przetwórstwo produktów rolnych i jadalnych produktów leśnych.

Moje pytanie brzmi:
Kiedy i na jakiego rodzaju dofinansowanie możemy liczyć oraz w jakiej
wysokości?

Czy u Państwa można powierzyć pozyskanie dotacji kompetentnej osobie?

Lub gdzie można znaleźć osobę , której można by powierzyć
poprowadzenie naszej sprawy. Także odpłatnie.

Mam jeszcze jedno pytanie.
Czy mają Państwo rozeznanie na temat dofinansowywania ze środków
unijnych wybranych ras zwierząt hodowlanych. Słyszałam kiedyś o dopłatach dla rolnika utrzymującego starą odmianę polskiej krowy.

Też interesuje mnie, czy polski rolnik albo po prostu obywatel może
zarabiać na realizowaniu jakiś projektów związanych z pielęgnacją albo
tworzeniem walorów przyrodniczych.
Takim najprostszym przykładem może być utrzymywanie rowów
melioracyjnych, ale są i możliwości tworzenia na swoim prywatnym
terenie dobrych warunków dla ptaków poprzez właściwe nasadzenia,
pielęgnowanie i właściwe prowadzenie dzikich stawów wraz z
otoczeniem. Słyszałam, że istnieje coś takiego jak konserwator zasobów
przyrodniczych. W sumie konserwator to niewłaściwe słowo ale nie
znalazłam lepszego.

Może teraz po dodatkowych wyjaśnieniach coś nam się uda.
Bardzo serdecznie pozdrawiam,

Proszę o poradę. Z poważaniem […].

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani, postawiła Pani ciekawe i trudne zarazem pytania. Ale spróbuję na nie odpowiedzieć i choć trochę pomóc.

W kwestii dotacji na działania:

– drobna wytwórczość i rękodzieło artystyczne
– usługi turystyczno-rekreacyjne
– przetwórstwo produktów rolnych i jadalnych produktów leśnych.

Możecie Państwo skorzystać z PROW, z osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 3.1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Jeśli chodzi o osobę, która mogłaby pomóc Państwu w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z tej osi i z tej ścieżki – to radzę skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (w zasadzie to tam powinni być specjaliści ds. pozyskiwania środków i dotacji, zwłaszcza z PROW i w niektórych ośrodkach taka pomoc jest udzielana). Podaję link, gdzie można znaleźć adres swojego ODR, ale pewnie Państwo dobrze znacie ten adres:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-krajowa/pomoc-przyznana-przed-01052007-r/doplaty-do-oprocentowania-preferencyjnych-kredytow-inwestycyjnych-i-kleskowych-udzielonych-przed-01052007/wykaz-osrodkow-doradztwa-rolniczego.html

Polecam także kontakt z pracownikami powiatowego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie będziecie Państwo składać wniosek do tej ścieżki finansowania. Pracownicy naszej Fundacji nie świadczą takich usług jak pomoc w pisaniu wniosków, staramy się jedynie dostarczać informacje i kierować do lokalnych ośrodków. Jest wiele firm na rynku, które specjalizują się w takiej pomocy (oczywiście odpłatnej), ale nie możemy wskazywać żadnej z nich, bo są to instytucje komercyjne. Natomiast warto zadzwonić do punktu konsultacyjnego w Szczecinie, który należy do sieci punktów akredytowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Pracownicy tych punktów udzielają pomocy przy przygotowywaniu wniosków dla małych i średnich przedsiębiorców, nie jestem tylko pewna, czy pomagają także rolnikom.

http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/bezplatne_porady/lista_pk

Być może pomocna w przygotowaniu koncepcji wniosku dotyczącego przetwórstwa produktów rolnych i jadalnych produktów leśnych mogłaby być np.

POLSKA IZBA PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO

http://www.produktyregionalne.pl/

Kolejne Pani pytania:

Istnieją dopłaty do wybranych ras zwierząt hodowlanych – chodzi np. o rasy dawne, zagrożone wyginięciem, a także o dawne odmiany roślin uprawnych. W tym samym Programie -PROW, w osi 2, która nazywa się Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich – w ramach poszczególnych działań finansowane są projekty dotyczące ochrony środowiska, w tym zasobów wodnych i gleb, pośrednio – kształtowania krajobrazu, ochrony i zachowania siedlisk, różnorodności biologicznej, zalesiania gruntów rolnych, produkcji ekologicznej.

W ramach tej osi warto zwrócić uwagę na działanie: 2.2. Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) zachowanie różnorodności biologicznej;

Celem wsparcia jest m.in.:

– przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz

– promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania;

– odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód;

– ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych.

Działanie zawarte jest w 9 pakietach rolnośrodowiskowych, które obejmują m.in.: rolnictwo ekologiczne, ochronę cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, a także zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt.

Płatności rolnośrodowiskowe są przyznawane rolnikom, którzy przyjmą na siebie zobowiązania rolnośrodowiskowe. Stanowią one rekompensatę utraconego dochodu i dodatkowo poniesionych kosztów. O dotację mogą ubiegać się rolnicy, którzy zobowiążą się do realizacji programu rolnośrodowiskowego przez okres 5 lat itd.

O informację proszę pytać w swoim regionalnym oddziale ARiMR. Tam też powinniście Państwo otrzymać pomoc w przygotowaniu wniosków, ewentualnie informacje, kto takie wnioski w Państwa powiecie pomaga przygotować. Nie wiem czy otrzymujecie Państwo płatności obszarowe, jeśli tak, to już macie numer producenta w ARiMR – wystarczy tylko dowiedzieć się na jakich warunkach i kiedy możecie składać dodatkowy wniosek o dotację do wybranej hodowli czy np. do utrzymania cennego siedliska przyrodniczego (pewnie podobnie jak w przypadku płatności obszarowych – do połowy maja 2012 roku).

Jeśli chodzi o inne źródła finansowania to może moja koleżanka Monika Słotwińska, która m.in. prowadzi w Fundacji konkurs dotacyjny dotyczący Bioróżnorodności napisze coś więcej.

Natomiast ja jeszcze zwrócę uwagę na inny Program, który może okazać się dla Państwa dobrym źródłem finansowania – Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 – PO RYBY. Jak się domyślam Państwa miejscowość jest na terenach tzw. zależnych od rybactwa. W tym dużym Programie, niejako podobnym do PROW są środki m.in. na:

–  rewitalizację miejscowości, w tym: remonty, chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków i miejsc wypoczynku, remonty lub wyposażanie budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne;

– remont, odbudowę lub modernizację budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków;

– budowę, remont lub modernizację małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy, punktów informacji turystycznej, łącznie ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją;

– dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sporotowych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

– tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi;

– a także operacje związane z ochroną środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa.

Proszę pytać o oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa i szukać swojej Lokalnej Grupy Rybackiej, która organizuje konkursy dotacyjne na Państwa terenie. O dotację z tego Programu mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne zamieszkałe lub prowadzące działalność na obszarze LGR.

Musicie Państwo się zorientować jaka instytucja/grupa pełni rolę Lokalnej Grupy Rybackiej i jaki ma plan działania tj. Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich.

Może Państwa pomysły mieszczą się właśnie w tej strategii lokalnej i mogą być dofinansowane. W LGR powinniście Państwo otrzymać pomoc w przygotowaniu wniosku.

Ogólne informacje o PO RYBY znajdziecie Państwo w ARiMR, pod bezpłatnym numerem telefonu 0-800-38-00-84 oraz na stronie internetowej MRiRW: www.minrol.gov.pl

Mam nadzieję, że te informacje choć trochę Państwu pomogą w dalszych poszukiwaniach. W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej życzę sukcesów w realizacji swoich marzeń i planów.

Monika Mazurczak-Kaczmaryk

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!