Pomoc dla dzieci

(aktualizacja listopad 2020)

 

Poniższe zestawienie zawiera listę instytucji, wraz z opisem programów przez nie realizowanych, które niosą pomoc dzieciom. Spis zawiera organizacje działające na skalę ogólnopolską.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

***

MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ – wsparcie dla rodzin z dziećmi

***

CARITAS POLSKA

***

POLSKI CZERWONY KRZYŻ 

***

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

TPD posiada swoje ogniwa we wszystkich województwach oraz większości powiatów, miast i gmin. Podstawową komórką organizacyjną Towarzystwa jest Koło TPD, które może prowadzić działalność zarówno w środowisku zamieszkania jak i przy placówkach czy instytucjach.

TPD prowadzi działalność edukacyjną organizując m.in. konkursy ekologiczno-plastyczne i poetyckie, przeglądy działalności artystycznej itp.

***

POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY

Misją Fundacji jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, które pochodzą z terenów i środowisk gdzie jest trudna sytuacja. Celem działań Fundacji jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Fundacja pomaga w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko lokalne.

Program Równać Szanse

System wsparcia dla lokalnych inicjatyw edukacyjnych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i fora edukacyjne dla organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.

Sponsorem programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

***

KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI

Cele Funduszu

 • poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w Polsce do poziomu odpowiadającego aktualnemu stanowi wiedzy i standardom Światowej Organizacji Zdrowia, obniżenie umieralności i zachorowalności noworodków i niemowląt,
 • poprawa warunków rozwoju dzieci i młodzieży, zwiększenie szans pełnego rozwoju dzieciom wybitnie uzdolnionym.

***

FUNDUSZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY IM MATKI BOŻEJ Z LA SALETTE

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette, jest organizacyjnie wyodrębnioną jednostką Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów z siedzibą władz Prowincjalnych w Warszawie, powołaną do prowadzenia działalności charytatywno-opiekuńczej wśród rodzin, dzieci i młodzieży.

Cel i przedmiot działania

Celem Funduszu jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie niesienia pomocy dzieciom i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

Cel Funduszu realizowany jest poprzez:

 • wspieranie i organizowanie różnych form wypoczynku i formacji chrześcijańskiej
 • zakładanie, prowadzenie i dofinansowanie różnego typu ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, klubów młodzieżowych, świetlic i innych inicjatyw charytatywno-wychowawczych w środowisku dzieci i młodzieży
 • przyznawanie stypendiów i zapomóg w wysokości uzależnionej od stopnia zamożności obdarowanych oraz możliwości finansowych funduszu
 • organizowanie różnych form pomocy bezpośredniej, np.: dożywianie, dary rzeczowe, partycypacja w kosztach leczenia itp.

***

CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA CHARYTATYWNA (CHSCH)

Misja

Celem powołania ChSCh jest realizacja szlachetnej idei chrześcijańskiej dobroczynności oraz upowszechnianie i rozwijanie działalności charytatywno-opiekunczej.

Cele 

 • Udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
 • Pomoc osobom znajdującym się w trudnym położeniu materialnym.
 • Udzielanie wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Realizacja projektów oświatowych w zakresie życia małżeńskiego i rodzinnego, jak również pomoc sierotom.
 • Tworzenie miejsc dziennego pobytu, ośrodków leczniczych i readaptacyjnych.
 • Udzielanie pomocy w zapewnieniu wypoczynku dzieciom i młodzieży.
 • Tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami.
 • Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej i ekologii.
 • Pomoc potrzebującym w znalezieniu pracy.

***

 

FUNDACJA POLSAT

Fundacja Polsat, jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od dziesięciu lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców.

 

***

FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest największą pozarządową organizacją charytatywną w Polsce, która ratuje życie wyposażając publiczne szpitale dziecięce w wysoce specjalistyczny, nowoczesny sprzęt medyczny. Fundacja WOŚP kupuje sprzęt dla oddziałów kardiochirurgicznych, neonatologicznych, onkologicznych, nefrologicznych, a także oddziałów dzieci młodszych i intensywnej terapii.

***

POLSKA AKCJA HUMANITARNA

Misja:

PAH pomaga ludziom w sytuacjach kryzysowych w jak najszybszym uzyskaniu samodzielności i przyjęciu odpowiedzialności za własną przyszłość, kształtuje postawy humanitarne i tworzy nowoczesną kulturę pomocy. Naczelną zasadą PAH jest efektywne działanie z poszanowaniem godności człowieka.

Program „ Pajacyk”  

Pajacyk to nazwa, a zarazem symbol, prowadzonego od 1998 r. przez Polską Akcję Humanitarną programu dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach. Na terenach o wysokim stopniu bezrobocia liczne rodziny pozostają bez środków do życia. Rządowe i gminne działania, z powodu niewystarczającego budżetu i sztywnych kryteriów, pozostawiają wiele dzieci bez pomocy.

***

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się  życiem.

 

***

FUNDACJA DZIECIOM

PROGRAM ,,ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

Fundacja Dzieciom działa od 1998 r., realizując ogólnokrajowy program ,,Zdążyć z Pomocą” pod patronatem prof. Zbigniewa Religii. Fundacja otacza opieką ponad 3 tys. dzieci chorych i niepełnosprawnych z terenu całej Polski, a także placówki afiliacyjne – lecznicze, hospicyjne, opiekuńcze i wychowawcze.

Program jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych i prawnych wspierających ideę niesienia pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Przewodnią ideą Programu ,,Zdążyć z Pomocą” jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych.

Opracowanie: P.S.

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!
Popularne w tym dziale:

Polecamy też

No data was found
No data was found

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!