Czy dane sołtysa to informacja publiczna?

Często pojawiają się pytania dotyczące tego, czy i gdzie należy ujawniać dane teleadresowe osób pełniących funkcję sołtysa. Niewątpliwie dużą wygodą jest możliwość sprawdzenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jaki numer telefonu ma sołtys danej wsi.

Z doświadczenia jednak wynika, że urzędy gminy często nie chcą ujawniać numeru, czy adresu sołtysa obawiając się, by nie naruszyć Ustawy o ochronie danych osobowych. Zdarza się również, że osoby pracujące w urzędach podanie tych danych uzależniają od zgody samego sołtysa. Warto się przyjrzeć się temu zagadnieniu – czy sołtys jest funkcjonariuszem publicznym i co z tego wynika?

Ochrona bądź ujawnianie danych sołtysa łączy się ściśle z zapisami trzech ustaw:

•    Ustawy o samorządzie gminnym, która stwierdza, że sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie, a co za tym idzie podlega ochronie prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

•    Ustawy o dostępie do informacji publicznej, która określa co jest informacją publiczną i kto jest zobowiązany do jej udostępniania.

•    Ustawy o ochronie danych osobowych, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, stwierdzając równocześnie, że stosowanie jej przepisów może być wyłączone, gdy wynika to z innych ustaw.

Pytania na ten temat spływają również do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Na pytanie dotyczące tego, czy sołtys jest osobą publiczną w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych i ile informacji na jego temat można ujawnić na przykład w urzędowym BIP-ie ekspert GIODO odpowiada:

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Dane osobowe sołtysa, o ile ściśle wiążą się z pełnioną przez sołtysa rolą publiczną, i nie wkraczają w jego prywatność, podlegają ograniczonej ochronie prawnej.

Odnosząc się do zapisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej dodaje:

W myśl art. 2 ust. l Ustawy o dostępie do informacji publicznej, na zasadach i w trybie określonym w jej przepisach, każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 ust. l i 2 cytowanej ustawy).

Nie ulega więc wątpliwości, że mamy prawo dowiedzieć się jaki jest numer telefonu sołtysa i urząd gminy nie musi go każdorazowo pytać o zgodę! Takie informacje jak najbardziej można, a nawet należy umieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej – powinny być dostępne i łatwe do odnalezienia. Podsumowując raz jeszcze przytoczymy opinię eksperta GIODO:

Tak więc dane osobowe sołtysa, o ile ściśle wiążą się z pełnioną przez sołtysa rolą publiczną i nie wkraczają w jego prywatność, podlegają ograniczonej ochronie prawnej.

Tekst pochodzi ze strony: http://funduszesoleckie.pl

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!