Bezpieczeństwo na wycieczce. Z cyklu: KLUB POD GRUSZĄ

Biwaki, obozy, półkolonie to propozycje na spędzenie czasu wolnego z grupą dzieci lub młodzieży. Na wycieczki możemy zabrać zarówno bardzo młode osoby, jak też seniorów, albo grupy wielopokoleniowe. Z młodzieżą szkolną można wybrać się na szlaki turystyczne, a z maluchami odwiedzić pobliskie parki, ogrody zoologiczne lub wyjść na piknik. Seniorów można zaprosić na wycieczkę do teatru, nad morze, do kina.

 

 

Każdy wyjazd – krótki lub długi, każda wyprawa piesza lub autokarowa wymagają zachowania odpowiednich zasad – zasad bezpieczeństwa i rozsądku, zasad wynikających z prawa i poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka. Poniżej przeczytasz, jakie akty prawne regulują kwestie organizacji i bezpieczeństwa w trakcie wycieczek, obozów, kolonii oraz w jakim zakresie odnoszą się do młodzieży.

Zasada 1

Zdrowy rozsądek

Trasa i czas trwania wycieczki muszą być dostosowane do wieku i możliwości uczestników, a nie organizatorów i opiekunów.

Zasada 2

Dziecko zawsze pod opieką

Opiekunem grupy młodzieży / dzieci na wycieczce lub imprezie musi być osoba pełnoletnia. Wskazane są kwalifikacje pedagogiczne.

Opiekunowie zobowiązani są dbać o bezpieczeństwo uczestników wycieczki w każdym miejscu pobytu.

Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

W czasie wycieczki uczestnicy nie mogą pozostawać bez nadzoru opiekunów. Na wycieczce nie ma tzw. „czasu wolnego” dla uczestników.

Zasada 3

Regulaminy i reguły

Wszyscy uczestnicy wycieczki, obozu, kolonii muszą poznać zasady i reguły obowiązujące w trakcie imprezy. Własnoręcznym podpisem powinni potwierdzić ten fakt.

Organizatorzy wycieczki powinni dostosować regulaminy zarówno do formy, jak też miejsca wypoczynku, a także wieku uczestników i przewidywanych form aktywności /np. reguły obowiązujące w czasie zabaw w wodzie, zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczek w górach/.

Zasada 4

Zdrowie i życie najważniejsze

Organizując wycieczki i imprezy dla dzieci i młodzieży pamiętać należy o przestrzeganiu ogólnych zasad bhp, a więc opiekunowie powinni być wyposażeni w apteczkę ze środkami pierwszej pomocy, mieć ze sobą telefon komórkowy i znać niezbędne numery alarmowe oraz mieć numery kontaktowe do rodziców dzieci, które w wycieczce uczestniczą.

Na obszarach górskich ( Beskidy, Tatry, Sudety ) kierownik wycieczki jest zobowiązany do zapewnienia grupie właściwego przewodnika górskiego, a na basenie i na kąpielisku opiekę ratownika wodnego!

 

Na wycieczce nie wolno beż zgody rodziców podawać dzieciom żadnych lekarstw, za wyjątkiem środków opatrunkowych. Do dziecka z objawami chorobowymi należy wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe). Lekarz jest zobowiązany do wystawienia zaświadczenia o podjętych działaniach.

O wypadku drogowym należy powiadomić pogotowie ratunkowe, policję, rodziców, przełożonego placówki organizującej imprezę.

Nie należy urządzać wycieczek i imprez w czasie trudnych warunków pogodowych (np. śnieżyca, gołoledź). Jeśli jednak wystąpią one w trakcie trwania wycieczki, to należy zapewnić dzieciom i młodzieży maksimum bezpieczeństwa, a w razie konieczności wycieczkę przerwać i zapewnić bezpieczny powrót do miejsca noclegu lub do domu.

Zasada 5

Ubezpieczenie

Organizator, na koszt uczestników lub własny, obowiązkowo ubezpiecza uczestników wycieczki czy imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku wycieczki zagranicznej warto rozważyć także wykupienie dodatkowej polisy związanej z ewentualnymi kosztami leczenia, a przynajmniej wymaganie od uczestników aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego /więcej informacji na stronie www.ekuz.pl/  Opiekunowie i kierownik imprezy powinni być objęci polisą OC.

Zasada 6

Bezpieczny transport

Kierownik wycieczki ustala jedno miejsce wyjazdu i przyjazdu dzieci z wycieczki. Rodzice są zobowiązani do doprowadzenia i odebrania dzieci z miejsca zbiórki.

Na wszystkich wycieczkach należy przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.

Organizator wyjazdu, rodzice i prawni opiekunowie uczestników wycieczki mają prawo wystąpić do policji z prośbą o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego autokaru.

Kierowca jest zobowiązany przedstawić, na wniosek kierownika imprezy, kartę przeglądu technicznego autokaru.

Zasada 7

Dokumenty są niezbędne

Zgoda rodziców

Udział w wycieczce i imprezie osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub ustawowych opiekunów.  Rodzic, wyrażając zgodę na uczestnictwo dziecka w imprezie wyjazdowej powinien podać jego numer PESEL. Jeśli dziecko choruje, opiekunowie powinni również przekazać kierownikowi informację o stanie zdrowia dziecka, jego dolegliwościach (choroba lokomocyjna, krwotoki, itp.) oraz podać wykaz używanych przez nie leków.

Karta wycieczki

Każda wycieczka lub impreza musi posiadać swoją kartę, czyli dokument zawierający następujące dane: program, ilość uczestników, dane kierownika oraz ilość opiekunów. Kartę zatwierdza osoba kierująca placówką (kierownik domu kultury, wójt gminy, dyrektor szkoły), ona też wyznacza kierownika wycieczki. Zwykle jest to jeden z pracowników pedagogicznych placówki, mający odpowiednie kwalifikacje krajoznawczo-turystyczne. Może to również być inna pełnoletnia osoba, musi jednak posiadać ukończony kurs kierowników wycieczek, być instruktorem harcerskim lub mieć uprawnienia przewodnika turystycznego albo pilota wycieczek. Kartę wycieczki sporządza się w dwóch egzemplarzach i jeden zostawia w placówce przed wyjazdem. Dokument może być wymagany przez służby kontrolujące autokar.

Lista uczestników

Zawiera imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia uczestników. Może być uzupełniona numerami PESEL. Jeden egzemplarz należy pozostawić w placówce przed wyjazdem. Jeśli na liście są dzieci, które nie zgłosiły się na wyjazd, to należy je skreślić na obu egzemplarzach listy /wskazany kolor czerwony i parafka osoby dokonującej zmian/.

Legitymacje szkolne

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, wyjeżdżające na wycieczkę, obóz, kolonie powinny posiadać legitymacje szkolne /jest to często jedyny dokument poświadczający ich tożsamość/. W trakcie wyjazdu zagranicę konieczne jest posiadanie paszportu /lista uczestników nie jest dokumentem poświadczającym tożsamość/.

Regulamin wycieczki 

Regulamin  należy dostosować do rodzaju wycieczki z uwzględnieniem przepisów BHP. Dokument powinien być przedstawiony i omówiony przez organizatorów, a następnie podpisany przez każdego uczestnika wycieczki.

Zasada 8

Prawo fundamentem bezpieczeństwa

Czy wiesz, że zasady organizacji placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz realizacji wycieczek i programu regulują tysiące norm prawnych? Oto lista wybranych, najistotniejszych dokumentów. Warto do nich zajrzeć.

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowani  i nadzorowania. (Dz. U. Nr 12  poz.67 z 1997 r.)

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. Nr 6 poz. 69 z 2003 r.)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się  i uprawiających sporty wodne. (Dz. U. Nr 57 z 1997 r.)

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowo zezwolonymi. (Dz. U. Nr 30 z dnia 17 kwietnia 2000 r.)

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form opieki zdrowotnej nad uczniami. (Dz. U. nr 4 poz. 31 z 1996 r.)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. ( Dz. U. Nr 135 z dnia 26 listopada 2001) http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20011351516&type=2&name=ATTSGKB2

7. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. Nr 98 z dnia 19 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami/

8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. ( Dz. U. Nr 133 z dnia 29 sierpnia 1997 r.)

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków w dziedzinie rekreacji ruchowej. (Dz. U. Nr 101 poz. 1095)

 

Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!