Dotacje unijne na boisko i świetlicę

PYTANIE: Jestem sołtysem małej wsi w świętokrzyskim, chciałam pozyskać jakieś środki z Unii na świetlicę wiejską albo na boisko wiejskie. Proszę o wskazówki z jakich aktualnie programów można skorzystać?

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani! Na początku chciałabym Panią „uczulić” na dwa problemy w przypadku ubiegania
się o zewnętrzne fundusze:

– podmiot, który może ubiegać się o fundusze musi mieć osobowość prawną, niektóre źródła/instytucje wskazują, które konkretnie typy instytucji/organizacji mogą ubiegać się o fundusze, inne przestrzegają tylko
tego, aby były to podmioty z osobowością prawną. Czyli samo sołectwo nie może ubiegać się o dofinansowanie, ale mogłyby np. Wasza Ochotnicza Straż Pożarna, lokalne Stowarzyszenie, Klub Sportowy, Koło Gospodyń Wiejskich z Waszej okolicy – o ile tylko są zarejestrowani.

– z pewnością będziecie musieli Państwo przygotować projekt opisujący szczegółowo cel, odbiorców, działania, rezultaty, harmonogram i budżet przedsięwzięcia związanego z budową boiska / świetlicą. Od razu też wspomnę,
że celem projektu nie może być tylko wybudowanie boiska czy urządzenie świetlicy, cel musi być długofalowy, musi pokazywać zmianę społeczną, której chcecie Państwo dokonać w swoim środowisku przez takie działania jak m.in. budowa boiska czy remont świetlicy.

Fundusze unijne:
Jeśli chodzi o fundusze unijne na wskazane przez Panią cele to przede wszystkim musi Pani szczegółowo zapoznać się z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW na lata 2007-2013, a zwłaszcza z Działaniem numer 3.3. pt. Odnowa i Rozwój Wsi. Celem tego działania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych jej mieszkańców. Wspierane mają być projekty, głównie inwestycyjne, związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymanie, odbudowa, poprawa stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. O dotację mogą ubiegać się gmina, instytucje kultury, kościół, organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego. Na jedną miejscowość przypada 500 tys. złotych na okres trwania całego Programu. Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów, m.in. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury oraz budowy, przebudowy, remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji przeznaczonych do użytku
publicznego itd.

Proszę także zwrócić uwagę, kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie finansowe, jeśli lokalna organizacja pozarządowa – to musi mieć status organizacji pożytku publicznego.

Wnioski będzie przyjmować Urząd Marszałkowski. Informacje szczegółowe są dostępne na stronie Pani Urzędu Marszałkowskiego, podaję link: http://www.sbrr.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=39

Choć planowano uruchomienie tej ścieżki pod koniec 2008, na stronie jest informacja, że procedury są jeszcze w przygotowaniu. Proszę bezpośrednio pytać w Urzędzie Marszałkowskim albo w najbliższym, regionalnym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wiele możliwości wsparcia projektów typu „odnowa wsi” będzie także w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania, przypuszczalnie około II kwartału 2009. Działalność Lokalnych Grup Działania wyjaśnia z kolei Działanie nr 3.4 w PROW 2007-2013. Być może w Pani regionie już taka Grupa się zawiązała i otworzą się nowe możliwości zdobycia dofinansowania lokalnie.

Istnieje kilka innych, rządowych źródeł finansowania takich inwestycji jak
boisko:

Fundusze rządowe:

Program pt. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży, realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Termin składania wniosków na ten rok upłynął jednak 30 kwietnia 2008 [trzeba pilnować terminu
w przyszłym roku]. Są to projekty duże, kwota środków inwestycji nie może przekroczyć 200 tys. zł Wnioski składa się do Ministerstwa Sportu i Turystyki, do Departamentu Infrastruktury Sportowej.

Program „Blisko Boisko” realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wspólnie z PZU S.A. i PZU Życie S.A. Celem programu jest zbudowanie kilkuset nowoczesnych, bezpiecznych ogólnodostępnych boisk dla dzieci i młodzieży. Kwota wsparcia nie może przekroczyć 100 tys. zł. Termin składania wniosków z załącznikami na ten rok upłynął 30 kwietnia 2008 [trzeba pilnować terminu w roku 2009]. Wnioski składa się do Ministerstwa Sportu i Turystyki, do Departamentu Infrastruktury Sportowej. Odbyły się już 2 edycje programu. Wśród beneficjentów dotychczasowych są urzędy gmin i miast, ale mogą być także stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe, w każdym razie podmioty z osobowością prawną. Podaję link do szczegółowej informacji:
http://www.msport.gov.pl/content.php?id=1280

Fundusze lokalne:

Będę Panią namawiać na ubieganie się o środki ze źródeł lokalnych, bo mogą być łatwiejsze do zdobycia i bardziej adekwatne do Państwa potrzeb. W Pani okolicach działa Lokalna Organizacja Grantowa, która realizuje program dotacyjny pod nazwą „Działaj Lokalnie” tj. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Nie podała Pani swojej lokalizacji i nie wiemy konkretnie, w jakiej gminie mieści się Państwa sołectwo, ale Ośrodek działa na obszarze 25 gmin: 9 gmin powiatu sandomierskiego (Koprzywnica, Sandomierz, Zawichost, Dwikozy, Klimontów, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce), 8 gmin całego powiatu opatowskiego (Baćkowice, Iwańska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice) i 8 gmin powiatu staszowskiego (Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów, Szydłów). Koordynatorem program dotacyjnego pn. Działaj Lokalnie jest pani: Anna Frańczak. Więcej szczegółów, adres i telefon na stronie: www.opiwpr.org.pl

Proszę skontaktować się z Ośrodkiem i zapytać, kiedy będzie kolejna edycja Program „Działaj Lokalnie”.

Proszę nie zapominać także o konkursie Fundacji Wspomagania Wsi pt. „Nasza Świetlica Nasz klub”. Ogłoszenia o kolejnym konkursie ukażą się na stronach Fundacji: www.fww.pl oraz w Witrynie: www.witrynawiejska.org.pl

Koniec roku to czas, kiedy większość terminów składania wniosków już wygasła, więc trzeba planować pozyskanie funduszy w nowym roku i pilnować terminów składania wniosków.

Jeśli poda nam Pani bardziej szczegółową lokalizację Waszego sołectwa polecimy jakiś najbliższy ośrodek doradczy, który pomógłby w napisaniu projektu i w dobraniu źródła finansowania.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!