Dostępne unijne i krajowe fundusze na agroturystykę, budownictwo ekologiczne, wioskę tematyczną

PYTANIE: Witam. Mam pytania na temat agroturystyki. Posiadam gospodarstwo o powierzchni około 3,5ha. W tym jest 1ha młodego lasu. Moja działka jest położona w Województwie Podlaskim w okolicy Suwałk. Moje zainteresowania to: budownictwo ekologiczne- glina, słoma, trzcina, drewno. Jest w trakcie budowy budynek o wymiarach 10x8m. Wkrótce zostanie rozpoczęta budowa 12x12m, która zostanie przeznaczona na saunę. Przyszłości planuję zbudować około 10 domków o wymiarach 5x4m. W związku tym mam pytania czy są jakieś dofinansowania z Unii Europejskiej lub dofinansowania ekologiczne-krajowe. Dalsza moja budowa wiążę sie z finansami, na których bardzo mi zależy, aby otrzymać pomoc. Przy utrzymaniu wsparcia jest możliwość wykonania  wioski turystycznej.

ODPOWIEDŹ:
W odpowiedzi na Pana pytanie o fundusze europejskie i krajowe na rozwój działalności agroturystycznej/ budownictwo ekologiczne / wioskę tematyczną podam Panu cztery potencjalne źródła. Chciałabym jednak zaznaczyć, że dopasowanie właściwego funduszu do Pana przedsięwzięcia zależeć będzie od ostatecznego celu tego przedsięwzięcia, a także od tego, kto będzie występował o dotację/zwrot kosztów inwestycji, czyli kto będzie podmiotem ubiegającym się) – rolnik? przedsiębiorca? członek grupy formalnej/organizacji pozarządowej? Ponieważ nie znam odpowiedzi na te pytania, moja odpowiedź ma charakter orientacyjny – podaję Panu jedynie kierunki poszukiwań fundraisingowych.

Po pierwsze proszę śledzić nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (w skrócie PROW). Są w nim przewidziane różne ścieżki finansowania i teraz zależnie od tego, czy przygotuje Pan projekt jako rolnik, czy też jako przedsiębiorca, a może jako przedstawiciel organizacji pozarządowej – może Pan ubiegać się o dofinansowanie konkretnego przedsięwzięcia bądź częściowy zwrot kosztów inwestycji z poszczególnych podprogramów PROW. Na PROW składają się 4 osie tematyczne. Zgodnie z moją wiedzą, Pana przedsięwzięcie koresponduje z osią III.

Oś III PROW brzmi: Poprawa jakości życia na terenach wiejskich oraz popieranie różnicowania działalności na terenach wiejskich.

W tej osi, czy też ścieżce finansowania przewidziane są następujące działania:

1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (mogą to być m.in. usługi turystyczne oraz związane z rekreacją, wypoczynkiem) – dla rolników i ich rodzin

2. Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej

3. Odnowa wsi – projekty dla organizacji

4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – na inwestycje związane z rozwojem mikroprzedsiębiorstw w zakresie usług dla ludności, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacja i wypoczynkiem, drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzieła itd… – dla firm

Szczegółowa informacja o PROW i poszczególnych programach finansowania jest dostępna w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niektóre ścieżki finansowania już ruszyły, inne dopiero będą uruchamiane (m.in. z osi III). Proszę pytać o te dotacje w swoim biurze powiatowym ARiMR w Suwałkach, na ul. Sportowej 22,

Tel. 0-87 566-20-10, 563-19-33.

Może Pan także śledzić informację o tym Programie na stronach  www.doradcaprow.pl oraz www.doplaty.pl lub stronę ARiMR www.arimr.gov.pl

Inna duża pula funduszy unijnych z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego, adresowana jest do przedsiębiorców i rozdzielana regionalnie. Chodzi o tzw. Regionalne Programy Operacyjne. Przewidziane jest w nich wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw poszukujących funduszy na inwestycje (podobnie jak dotychczas było to możliwe z Programu Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw , działanie 2.3. dotacje dla msp na inwestycje).

Niektóre priorytety tego Programu, które są rozpisywane dla każdego województwa na poszczególne działania i ścieżki finansowania to:

– badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość;

– inicjatywy lokalne w zakresie zatrudnienia i rozwoju oraz wsparcie struktur świadczących usługi lokalne w tworzeniu nowych miejsce pracy;

– środowisko;

– zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przyrodniczych i technologicznych;

– turystyka;

Te Regionalne Programy są sukcesywnie uruchamiane w poszczególnych województwach. O szczegółowe informacje proszę pytać w swoim Urzędzie Marszałkowskim lub na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl

http://www.wrotapodlasia.pl

Jeśli chodzi o źródła krajowe (tu także ważny będzie status podmiotu składającego projekt/wniosek o dofinansowanie, jak również cel i charakter Pana projektu: społeczny czy biznesowy, czy bardziej ekologiczny, edukacyjny, stricte biznes agroturystyczny oparty na gospodarstwie ekologicznym, bądź związany z tworzeniem miejsc pracy w oparciu o turystykę zieloną, czy bardziej związany z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi itp). Być może lista źródeł finansowania dla Pana przedsięwzięcia okaże się znacznie dłuższa, w momencie kiedy Pan sprecyzuje ostatecznie cel swojego projektu.

Może to np. być:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi/Fundacja Polska Wieś 2000 im. M.Rataja.

Cele Fundacji obejmują rozwój infrastruktury technicznej i społecznej obszarów wiejskich oraz rozwój pozarolniczej małej i średniej przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Fundacja prowadziła przez ostatnie lata program grantowy (IV edycje) pod nazwą Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Terenów Wiejskich (dotacje do 10.000 zł. na inicjatywy m.in. w dziedzinie kreowania narodowych produktów turystyki kulturowej na terenach wiejskich itp. – dla organizacji pozarządowych i grupy osób/członków lokalnej społeczności. Proszę zorientować się w samej Fundacji, czy Pana przedsięwzięcie mieści się w obecnych priorytetach programowych Fundacji.
Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000”
01 – 842 Warszawa
Al. Reymonta 12 A
tel. 022 663 78 00

www.efrwp.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
CENTRALA  (022) 45-90-000
(022) 45-90-001
INFORMACJA (022) 45-90-100
Kancelaria NFOŚiGW czynna jest w godzinach:8:00-15:00 (od poniedziałku do piątku).
fax: (022) 459 01 01, e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

Fundacja Wspomagania Wsi (jeśli inicjatywa społeczna np. wsparcie tworzenia wioski tematycznej, podmiot ubiegający się – organizacja lub grupa obywatelska)

konkurs dotacyjny Kultura Bliska
www.fww.pl

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (jeśli inicjatywa społeczna, np. wsparcie tworzenia wioski tematycznej, podmiot ubiegający się – organizacja lub grupa obywatelska)

konkurs Działaj Lokalnie

www.dzialajlokalnie.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!