Przykład działań komunikacyjnych dla grupy docelowej – komisja rewizyjna organizacji

Przykład działań komunikacyjnych dla grupy docelowej – komisja rewizyjna organizacji

Przykład działań komunikacyjnych dla grupy docelowej – komisja rewizyjna organizacji

KOMISJA REWIZYJNA

CELE PUBLIC RELATIONS

 

TREŚCI PUBLIC RELATIONS TECHNIKI PUBLIC RELATIONS
– systematyczne informowanie członków o działalności organizacji i jej budżecie

– włączanie członków Komisji w akcje i programy realizowane przez zarząd

– uwiarygodnianie działalności organizacji w środowisku lokalnym przez członków Komisji

 

Osoby pracujące w Komisji Rewizyjnej są także członkami stowarzyszenia, w związku, z czym będą objęci także działaniami zaplanowanymi dla innych grup docelowych otoczenia wewnętrznego organizacji m.in. zarządu, rady. Jednak ze względu na szczególną rolę, jaką odgrywa to ciało kontrolujące działalność organizacji i uwiarygodniające przejrzystość finansową i decyzyjną w organizacji, nie tylko wobec całego Walnego Zgromadzenia, ale także na zewnątrz, należy dołożyć wielu starań, aby Komisja Rewizyjna była na bieżąco informowana o tym, co i kiedy robi organizacja, kto za to odpowiada i jakie istnieją trudności, ewentualne zagrożenia dla zgodności działań organizacji z prawem. Wyniki pracy Komisji Rewizyjnej powinny być udostępniane na zewnątrz przynajmniej raz w roku.

 

aktywne techniki:

–  przygotowanie komunikatu -> raz w roku członkowie Komisji Rewizyjnej będą przygotowywać komunikat o stanie wydatkowania środków, osiągnięciach i planach działania, który będzie odczytywany podczas ogłoszeń w kościele w czasie Świąt Bożego Narodzenia i publikowany w lokalnej prasie

–  spotkania twarzą w twarz co kwartał -> zorganizowanie przynajmniej co kwartał spotkań, podczas których zarząd przekazuje 3 miesięczne raporty i omawia z Komisją plany najbliższy czas

inne techniki:

–  na początku roku przekazanie informacji o planach i budżecie stowarzyszenia

–  zapraszanie na wszystkie ważniejsze imprezy i spotkania organizowane przez stowarzyszenie jako szczególnych gości

–  przekazanie pierwszej wersji sprawozdania z działalności i wydatkowania środków za ostatni rok

–  organizowanie spotkań w trybie pilnym w kwestiach budzących wątpliwości

 

Przykład działań komunikacyjnych dla grupy docelowej – młodzież

MŁODZIEŻ

CELE PUBLIC RELATIONS

 

TREŚCI PUBLIC RELATIONS TECHNIKI PUBLIC RELATIONS
– ukazywanie przejrzystości spraw organizacji

-tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji

-pozyskiwanie poparcia dla działań i angażowanie do pracy wolontarystycznej w stowarzyszeniu

-przekonanie do korzystania z oferty stowarzyszenia i zachęcenie do udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez organizację.

-zachęcenie do proponowania własnych pomysłów, organizowanie grup zadaniowych i realizacji inicjatyw.

Należy poinformować młodzież, kiedy zarejestrowało się stowarzyszenie, kto je utworzył, i w jakim celu. Młodzież powinna mieć świadomość, że aktywność tej organizacji będzie w dużej mierze zależała od aktywności, pomysłowości i chęci do wspólnej pracy mieszkańców, i że to młodzi ludzie mają w celach statutowych i ogólnych planach stowarzyszenia szczególne miejsce. Powinni się dowiedzieć, co już zrobiło stowarzyszenie, i jakie ma plany np. utworzenie kina lokalnego i filmowego klubu dyskusyjnego, organizowanie koncertów, szkoleń w zakresie przedsiębiorczości itd., i że jest otwarte na inne pomysły młodzieży. Aby zachęcić młodych ludzi do zgłaszania swoich pomysłów na działania edukacyjne i kulturalne stowarzyszenia należy dostarczyć im informację, jakie są możliwości pozyskiwania funduszy, jak działają inne grupy młodzieżowe w podobnych miejscowościach, a także pomóc młodym osobom w przygotowaniu planów i programów oraz wniosków o dotację. Działaniom tym będzie towarzyszyło hasło programu PR „Nasze Stowarzyszenie – Bo Razem Możemy Więcej”.

 

techniki aktywne:

– stworzenie zespołu redakcyjnego, który będzie pisał i redagował lokalną gazetkę „Razem” we współpracy z sołtysami i dziennikarzami lokalnymi. Gazetka będzie omawiała bieżące problemy wsi, działania Stowarzyszenia

– przekazanie młodym osobom zadania dystrybucji gazetki „Razem”

– pasowanie na nowych członków stowarzyszenia tych osób, które wykażą się aktywnością, przedstawią własny pomysł i zrealizują go we współpracy z innymi

– zaproszenie młodzieży do przygotowania własnego programu artystycznego podczas otwarcia siedziby stowarzyszenia

– zaproszenie młodzieży do konkursu na projekt logo stowarzyszenia, znaczka, pieczątki, wizytówek i wzorów pism

– zaproszenie młodzieży do konkursu na projekt plakatu promującego stowarzyszenie i okolicę

– zorganizowanie warsztatu dla chętnych pt. od pomysłu do działania – jak przygotować swój własny projekt i zdobyć fundusze

działania inne:

– przekazanie ulotek informujących o działalności stowarzyszenia do sklepów, barów, miejsc pracy dorywczej np. na tartaki -> ulotki będą zawierały nazwę i adres stowarzyszenia, cele statutowe, ogólne plany na działalność, skład zarządu, komisji rewizyjnej i Walnego Zgromadzenia oraz zaproszenie do współpracy;

– organizowanie dni otwartych dla tych, którzy chcą przyłączyć się do stowarzyszenia w każdą pierwszą niedzielę miesiąca i wysłuchiwanie opinii młodych osób o ich problemach i pomysłach na rozwiązanie ich

– ogłaszanie sprawozdań na tablicach ogłoszeń, w prasie lokalnej i w telegazecie

– organizacja parafiady (imprezy otwarte dla rodzin): w ich programie przeciąganie liny między wsiami, testy sprawności fizycznej w kategoriach rodzinnych, wiekowych, etc., konkursy, rozgrywki sportowe, występy amatorskich zespołów; popisy kabaretowe, koncerty muzyczne z udziałem gwiazd młodzieżowych

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!