Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Masz psa- masz obowiązki

 

Posiadanie psa to przyjemność. Psy dostarczają wiele radości, pomagają niepełnosprawnym, czy też sprawdzają się w roli ratowników. Jednak nie zawsze właściciele zdają sobie sprawę z obowiązków, jakie na nich nakłada prawo w związku ze sprawowaniem opieki nad psami. Poniżej informacja na temat podstawowych aktów prawnych regulujących te kwestie.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

1.      Podstawowe powinności człowieka wobec zwierząt to poszanowanie, ochrona i opieka.

2.      Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, czyli takiego, które uwzględnia potrzeby zwierzęcia i zapewnia mu opiekę i ochronę. Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione.

3.      Właściciel psa ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące go przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Jeśli pies trzymany jest na uwięzi, to uwięź ta nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu.

4.      Właściciele zwierząt domowych powinni pamiętać, że utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy (wójta, burmistrza lub prezydenta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Zezwolenie wydawane jest na wniosek osoby zamierzającej utrzymywać takiego psa. Odpowiedni organ może odmówić wydania zezwolenia lub cofnąć zezwolenie wydane wcześniej, jeśli warunki i sposób utrzymywania psa stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

5.      Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu lub grzywny. Wraz z ukaraniem za to wykroczenie, może być orzeczony przepadek zwierzęcia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne

Zgodnie z dokumentem do ras psów uznawanych za agresywne zaliczane są:

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.

Regulaminy utrzymania czystości i porządku (prawo lokalne)

1.      W polskim systemie prawnym gminy maja prawo określić szczegółowe wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe.

2.      Obowiązek wyprowadzania psa na smyczy, w kagańcu oraz sprzątania odchodów z terenów użyteczności publicznej może wprowadzić właściwy organ administracji samorządowej (rada miasta, rada gminy) w regulaminie utrzymania czystości i porządku.

3.      Jeżeli na terenie gminy (miasta) obowiązuje regulamin utrzymania czystości i porządku, a rada gminy (miasta) wprowadziła w nim obowiązek wyprowadzania psa na smyczy i w kagańcu, wówczas nieprzestrzeganie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny. Podobne zagrożenie dotyczy nierespektowania wprowadzonego przez radę gminy (miasta) do regulaminu obowiązku sprzątania psich odchodów z terenów użyteczności publicznej, trawników, chodników itd.

4.      Regulaminy, podobnie jak inne dokumenty prawa lokalnego są ogólnie dostępne w portalach gmin/ miast - biuletynach informacji publicznej (bip).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Obowiązkiem posiadaczy psów jest dokonywanie szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej, niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Uchylanie się od tego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Ustawa Kodeks Cywilny

Przepisy zobowiązują posiadacza psa (lub innego zwierzęcia) do sprawowania nad nim odpowiedniego nadzoru. Niezachowanie należytej pieczy i w konsekwencji spowodowanie szkody przez psa może rodzić konsekwencje natury cywilnej.

Należy jednak odróżnić dwie sytuacje:

  • gdy zwierzę jest tylko "narzędziem w ręku człowieka" - w takich okolicznościach odpowiedzialność za poniesioną szkodę ponosi osoba, i to tak, jakby wyrządziła ją czynem własnym. To znaczy, iż w sytuacji, w której właściciel psa swoim zachowaniem wpływa na zwierzę, które w następstwie takiego zachowania wyrządza szkodę (np. poprzez odpowiednią komendę), ponosi odpowiedzialność w taki sposób, jakby sam, poprzez swoje zachowanie, wyrządził tę szkodę,
  • gdy zwierzę wyrządza szkodę "z własnego popędu" i przez swoje, niekierowane "ręką człowieka" zachowanie - w takich okolicznościach za szkodę odpowiada ten, kto zwierzę "chowa" albo, kto się nim posługuje, niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło.

Na właścicielu psa ciąży obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez posiadane zwierzę, niezależnie od tego, czy było pod nadzorem właściciela, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że właściciel nie ponosi za to winy. Jednakże nawet w sytuacji braku winy właściciela, poszkodowany może od niego żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, gdy z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i właściciela zwierzęcia wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Podstawę prawną odpowiedzialności cywilnej za zwierzęta domowe stanowi art. 431 § 1 kc., który stanowi, iż: "kto chowa zwierzę albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, oni osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”.


Powyższa regulacja wskazuje, że właściciel będzie odpowiadał na zasadzie winy za tzw. winę w nadzorze. Od odpowiedzialności za szkodę właściciel zwierzęcia będzie mógł się zwolnić, gdy wykaże, że nie sposób przypisać winy w zaniechaniu obowiązku starannego nadzoru nad zwierzęciem. Trzeba także zaznaczyć, że w przypadku, gdy zwierzę jest tylko narzędziem w ręku człowieka odpowiada on za szkodę tak, jakby wyrządził ją własnym działaniem/ zaniechaniem (art. 415 kc).

W przypadku więc, gdy pies spowoduje szkodę osobową tj. uszkodzenia ciała (np. pogryzienie lub zarażenie chorobami odzwierzęcymi) bądź szkodę majątkową (np. zniszczenie lub zanieczyszczenie odzieży) na właścicielu zwierząt domowych będzie ciążył obowiązek naprawienia szkody.

Zakres odpowiedzialności właścicieli zwierząt domowych, w tym psów wynika z ogólnych zasad prawa cywilnego i określony jest w przepisach kodeksu cywilnego (w szczególności art. 361, 362, 363, 444 - 447 k.c.). Należy dodać, że posiadacze zwierząt domowych zabezpieczając się przed koniecznością osobistego (z własnego majątku) naprawienia szkody mogą korzystać z ofert zakładów ubezpieczeń kupując ubezpieczenia dobrowolne - OC w życiu prywatnym w ramach, których można dochodzić roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio od ubezpieczyciela, z którym posiadacz zwierzęcia zawarł tego typu umowę.

 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

1.      Wykroczenia może się dopuścić osoba, na której spoczywa obowiązek zachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Podmiotem wykroczenia może być nie tylko właściciel zwierzęcia, ale każdy, na kim spoczywa obowiązek nadzoru nad nim. Czynu tego można się dopuścić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, gdyż wystarczające jest niezachowanie środków ostrożności.
Zwykła ostrożność obejmuje przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać.

2.      Zgodnie z Art. 77. Kodeksu wykroczeń, „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniuzwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Natomiast Art. 78. stanowi, że „kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany”.

3.      Niezależnie od odpowiedzialności za wykroczenie z art. Art. 77 i 78 k.w. sprawca ponosi odpowiedzialność za wykroczenie z art. 124 § 1, jeśli doszło do zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, a wartość szkody nie przekroczyła 250 zł”.

4.      W wypadku szkód o wyższej wartości oraz gdy doszło do uszczerbku na zdrowiu człowieka, sprawca ponosi odpowiedzialność karną zgodnie z przepisami Kodeksu karnego.

Artykuł nie ma charakteru porady prawnej, a służy jedynie celom informacyjnym.

 

Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska

***

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Ustawa Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx