Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Stypendia, staże i wolontariat zagraniczny

 

Jak głosi przysłowie „podróże kształcą”. Samo słowo „podróż” wiąże się jednak  z wydatkiem, na które wielu nie stać. Mimo to można połączyć kształcenie (także w przenośni) z wyjazdem za granicę. Służą temu coraz bardziej popularne stypendia zagraniczne, staże i wolontariat, nie tylko dla uczniów czy studentów, ale także seniorów. Do wyjazdów zachęcają organizacje krajowe jak i zagraniczne. Wiele z nich wspieranych jest z funduszy unijnych. 

Największym zainteresowaniem wśród chcących wyjechać cieszy się  program „Uczenie się przez całe życie” („Lifelong Learning Programme”) w Polsce prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007-2013. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie. Wyjazdy zagraniczne w ramach programu możliwe są do krajów 27 Unii Europejskiej, do Lichtensteinu, Islandii i Norwegii, Szwajcarii, Turcji i Chorwacji.  Program „Uczenie się przez całe życie” trwa do końca 2013 roku.

W skład programu "Uczenie się przez całe życie" wchodzą cztery programy sektorowe, w ramach których można wyjechać na studia, staż czy wolontariat: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig.

Struktura programu „Uczenie się przez całe życie”

Cztery główne programy sektorowe
 

Comenius

Edukacja szkolna

Erasmus

Szkolnictwo wyższe

Leonardo da Vinci

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Grundtvig

Edukacja dorosłych

Comenius

Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa organizowane są pomiędzy szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, które są lub kiedykolwiek były zaangażowane w Partnerskie Projekty Szkół w programie Comenius. Mogą one składać wnioski o dofinansowanie w celu wysłania uczniów do szkoły lub szkół, z którymi realizują/realizowały Partnerski Projekt Szkół. W roku szkolnym 2011/2012 następujące kraje uczestniczą w akcji: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Liechtenstein, Luksemburg, Łotwa, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy. Uczniowie muszą być w wieku przynajmniej 14 lat w dniu wyjazdu i uczęszczać do szkoły w pełnym wymiarze. Czas nauki za granicą może trwać od 3 do 10 miesięcy. Należy pamiętać, że pieniądze przyznawane są szkole, a nie konkretnym uczniom, i dopiero szkoła decyduje, komu umożliwić wyjazd na stypendium zagraniczne. Więcej informacji na stronie www.comenius.org.pl .

Erasmus

Od kilku lat największą popularnością wśród studentów cieszą się studia zagraniczne w ramach programu Erasmus „ Uczenie się przez całe życie”. Na studentów co roku czekają miejsca w ponad 2 tys. szkół wyższych w całej Europie (zarówno publicznych, jak i prywatnych). Czas nauki w ramach programu wlicza się w tok polskich studiów. Studiować można jeden lub dwa semestry. W Polsce do programu przystąpiło już 120 uczelni.

Warunkiem otrzymania stypendium Erasmusa jest ukończenie pierwszego roku studiów, dobre wyniki w nauce oraz potwierdzona znajomość języka obcego.

Stypendysta Erasmusa nie musi płacić za naukę. Stypendium wyrównuje jednak tylko różnicę między kosztami utrzymania w Polsce a w krajach Unii Europejskiej. Przeciętny europejski student potrzebuje miesięcznie 500 euro (2 tys. zł). Stypendysta z Polski może liczyć przeciętnie na 200 - 300 euro (około 1200 zł). Musi z tego opłacić akademik, wyżywienie i ubezpieczenie. Resztę trzeba dopłacić z własnej kieszeni.
Starania o zagraniczne stypendium należy rozpocząć od skompletowania dokumentów. Termin złożenia wniosku w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (przy ul. Smolnej 13 w Warszawie) upływa w połowie listopada. Oprócz kwestionariusza trzeba dostarczyć program badawczy, opinie profesorów, średnią ocen, a często także potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek. Każde państwo może ustalić dodatkowe wymogi.
Więcej informacji na http://erasmus.org.pl .

Dla studentów ze wsi i małych miast pochodzących z rodzin o niskich dochodach i osiągających dobre wyniki w nauce, którzy chcą wyjechać w ramach Erasmusa, a nie mogą ze względu finansowych, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności przewidziała pomoc. Program Studiuj za Granicą skierowany jest do tych stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (program stypendiów dla studentów I roku studiów dziennych na uczelni państwowej, oferujący pomoc finansową).

Stypendium Studiuj za Granicą ma na celu ułatwienie studentom dojazdu, utrzymania się i studiowania za granicą. Wysokość stypendium będzie zależna od różnicy między kosztami utrzymania (w tym studiowania i dojazdu) podczas studiów za granicą, a otrzymanym stypendium w ramach programu Erasmus i innymi przyznanymi źródłami pomocy finansowej. Wysokość miesięcznego stypendium nie może przekroczyć 350€, przy czym wysokość semestralnego stypendium nie może przekroczyć 1.600€. W dotychczasowych sześciu edycjach Programu przyznano łącznie 100 stypendiów, dzięki którym studenci mogli spędzić od 4 do 10 miesięcy na uczelniach m.in. w: Niemczech, Portugalii, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Czechach, Finlandii, Francji, Grecji, Litwie, Węgrzech i Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na www.stypendia-pomostowe.pl/stzagran.html.

Leonardo da Vinci

W skrócie LdV to program promujący mobilność pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do składania wniosków zaproszone są szkoły zawodowe, instytucje kształcenia ustawicznego, firmy szkoleniowe, przedsiębiorstwa, organizacje branżowe, izby rzemieślnicze, izby przemysłowo-handlowe, podmioty świadczące usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa, ośrodki badawcze, organizacje non-profit i organizacje pozarządowe.

Program oferuje:

  • Praktyki zawodowe dla młodzieży uczącej się - IVT (Placements for People In Initial Vocational Training),
     
  • Staże zawodowe dla absolwentów, osób pracujących i poszukujących pracy - PLM (Placements for People on the Labour Market).

Tak jak w przypadku programu Comenius wnioskodawcą projektów stażowych może być  oficjalnie zarejestrowany w Polsce podmiot, zainteresowany wysłaniem osób na zawodowe staże / praktyki za granicę, który współpracuje przynajmniej z jednym partnerem zagranicznym z kraju dopuszczonego do programu Leonardo da Vinci. Jak natomiast znaleźć partnera? Jeśli nie mamy własnych kontaktów pomoże w tym strona internetowa www.leonardo.org.pl , gdzie w sekcji 'Poszukiwanie partnerów' umieszczone są ogłoszenia instytucji zainteresowanych współpracą z polskimi partnerami. Można wziąć udział w udziału w seminarium kontaktowym (lista dostępnych ofert) lub przeszukać kompendia projektów zrealizowanych w poprzednich latach. Pomóc mogą również pracownicy FRSE. W tym celu należy wypełnić formularz poszukiwania partnera i odesłać go do Polskiej Narodowej Agencji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wypełniony formularz zostanie zamieszczony na stronie internetowej w sekcji 'Poszukiwanie partnerów'.

Pobyt zagraniczny w ramach praktyk zawodowych dla młodzieży uczącej się trwa od 2 tygodni do 39 tygodni, zaś staże zawodowe trwają od 2 tygodni do 26 tygodni.

Dofinansowanie projektów obejmuje zarządzanie – 200 EUR na 1 uczestnika, podróż , koszty utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenie – ryczałt wg stawek Komisji Europejskiej, koszty przygotowania językowo - kulturowego: 250 EUR na 1 uczestnika, nie więcej niż 20% dofinansowania projektu.

Więcej informacji o programie Leonardo da Vinci znajduje się na stronie www.leonardo.org.pl .

Grundtvig

Czwarte działanie  programu „Uczenie się przez całe życie” Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej niezawodowej edukacji dorosłych powyżej 50 roku życia. W ramach programu możliwe są wyjazdy od 1 dnia do 45 tygodni. W ramach programu można odbyć staż lub wolontariat w jednym  w krajów partnerskich. Podobnie jak w przypadku programu Leonardo da Vinci staż/wolontariat odbywa się w między dwiema organizacjami z dwóch krajów.

Program skierowany jest  do różnego typu organizacji zajmujących się ogólną edukacją dorosłych – ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak  osoby niepełnosprawne, seniorzy, osoby, które nie mają średniego wykształcenia, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.

Przykładowe obszary tematyczne programu to: rozwijanie kompetencji kluczowych u dorosłych (np. nauka języków obcych, kompetencje informatyczne, kompetencje społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, przedsiębiorczość), metodyka nauczania osób dorosłych, edukacja rodziców, uczenie się osób w starszym wieku i edukacja międzypokoleniowa, niezawodowa edukacja dorosłych na terenach wiejskich. Program Grundtvig to 10 akcji, każda o innej specyfice, działaniu i finansowaniu. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie www.grundtvig.org.pl .

Młodzież w działaniu

Kolejnym programem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach którego możliwy jest wyjazd zagraniczny jest „Młodzież w działaniu”. Jest to program Unii Europejskiej, który wspiera uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej. Jest skierowany przede wszystkim do młodych ludzi w wieku 13-30 lat oraz do osób pracujących z młodzieżą, dla których edukacja pozaformalna to szansa indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejętności.
Nadrzędnym celem programu jest przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej. „Młodzież w działaniu” wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz nabywaniu nowych umiejętności.
W programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną itp. Szczególny nacisk program kładzie na zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami, np. osób z małych miejscowości.

Działania dofinansowywane przez program „Młodzież w działaniu”:

Akcja 1.1. Wymiana Młodzieży – spotkania młodzieży w wieku 13-25 lat z krajów europejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania wspólnych przedsięwzięć;

Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe – lokalne działania młodych ludzi w wieku 18-30 lat, których głównym odbiorcą jest otaczająca, najbliższa społeczność;

Akcja 1.3. Młodzież w Demokracji – działania promujące uczestnictwo młodzieży w życiu obywatelskim na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

Akcja 2. Wolontariat Europejski – praca przy różnorodnych projektach zagranicznych podejmowana przez młodych ludzi na zasadach wolontariatu. Projekty Wolontariatu Europejskiego mogą być realizowane indywidualnie lub grupowo przez młodych ludzi w wieku 18-30 lat. Na Wolontariat Europejski można jechać tylko raz;

Akcja 3. Młodzież w Świecie – współpraca pomiędzy młodzieżą z krajów UE i krajów sąsiadujących. Organizacja wymian z młodymi ludźmi z państw sąsiadujących z Europą i z innych krajów świata oraz szkolenia i projekty współpracy w sieci;

Akcja 4.3. Szkolenie i Tworzenie Sieci – wsparcie dla wszystkich, którzy są zaangażowani w działalność młodzieżową, w przygotowanie i realizację projektów w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Oferuje między innymi szkolenia, seminaria, staże dla pracowników młodzieżowych;

Akcja 5.1. Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową – pomaga w dialogu młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie. Umożliwia między innymi organizację krajowych i międzynarodowych seminariów dotyczących współpracy w tej dziedzinie

Popularną i stricte „wyjazdową” możliwość daje Akcja 2, czyli Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS).   Jak zostać wolontariuszem w ramach EVS? To bardzo proste – wystarczy silna motywacja, wiek (do 30 roku życia) i obywatelstwo kraju Unii Europejskiej. Wolontariusz nie musi mieć kwalifikacji ani doświadczenia, nie musi znać języka obcego na określonym poziomie (o ile nie wymaga tego Organizacja Goszcząca – gospodarz projektu) i Organizacja Wysyłająca, która przeprowadza rekrutację. Wszelkie informacje krok po kroku dla chcących wyjechać oraz pozostałe działania w ramach „Młodzież w działaniu” znajdują się na stronie: www.youth.org.pl .

W marcu br. zainteresowani wyjazdami zagranicznymi będą mieli możliwość bliższego zapoznania się z ofertą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Na XV Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 3–5 marca 2011 r. w Warszawie Sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Podczas targów będzie można spotkać się z uczestnikami unijnych programów edukacyjnych którzy już pracowali, studiowali lub odbywali wolontariat za granicą.

Możliwościom wyjazdu za granicę do pracy, na studia lub staż poświęcona będzie konferencja „Mobilna młodzież”, która odbędzie się 4 marca w piątek o godz. 14.00 w Sali Koncertowej PKiN. Więcej informacji o akcji „Mobilna młodzież” oraz konferencji znajduje się na stronie: www.frse.org.pl/node/669 .
 

Oprócz wyjazdów proponowanych w ramach programów obsługiwanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji istnieje jeszcze szereg propozycji studiów, staży i wolontariatu. Oto spis wybranych programów umożliwiających studiowanie za granicą :

1.    Program Stypendiów Pomostowych, którego pomysłodawcą jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności a realizatorem Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości prowadzony jest od 2002 roku. Skierowany jest do maturzystów, którzy zostali właśnie przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich na uczelnię państwową w Polsce, pochodzą ze wsi lub miast do 20 tys. mieszkańców, pochodzą z rodzin o bardzo niskich dochodach, osiągają dobre wyniki w nauce, a dodatkowo spełniają pozostałe warunki w szczególności: pochodzą z rodzin pracowników byłych PGR-ów, byli uczestnikami finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, otrzymują rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych. Program obejmuje także tych maturzystów, którzy pochodzą z rodzin zastępczych oraz państwowych domów dziecka. Więcej na: www.stypendia-pomostowe.pl .

2.    Uczniowie II i III klas liceum mogą ubiegać się o wyjazd do wybranych szkół średnich świata w ramach Stypendium Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego. Jest to najbardziej popularne wśród licealistów stypendium zagraniczne. Warunkiem przystąpienia do konkursu o stypendium do jednej ze szkół zagranicznych jest: wiek 16-17 lat, dobra znajomość języka angielskiego, średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących minimum 4,5, wybitne, udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, doświadczenie w pracy charytatywnej, społecznej, artystycznej i/lub sportowej. 

Stypendia pokrywają 50%-100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej.
Nauka kończy się maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB) w szkołach UWC oraz maturą "A-Levels" w szkołach brytyjskich. Większość stypendystów decyduje się na kontynuację nauki na studiach. Więcej informacji o stypendium znajduje się na stronie: www.uwc.org.pl/; www.uwc.org.pl/index.html .

3.     Stypendium Lindnera jest rocznym stypendium ufundowanym przez rodzinę Lindnerów, zarządzanym przez Wahington Opportunities Group w USA. Stypendium przeznaczone jest dla polskich uczniów w wieku 16 lat, którzy mają nie więcej niż 2 lata do ukończenia szkoły średniej. Jeden wybrany spośród kandydatów stypendysta spędzi rok w Stanach Zjednoczonych, będzie uczył się w jednej z najlepszych szkół prywatnych Wakefield w Wirginii i mieszkał z amerykańską rodziną. Kandydat (tylko 1 stypendium rocznie) powinien mieć bardzo dobre wyniki w nauce, znać świetnie język angielski w mowie i piśmie, spełniać wymagania społeczności szkoły Wakefield i być godnym „ambasadorem" naszego kraju. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.washington-opportunities-group.com .

4.       Dzięki Europejskiemu Programowi Naukowemu Amgen polscy studenci marzący o karierze naukowej będą mogli wziąć udział w projektach badawczych najlepszych uniwersytetów Europy.
Dzięki programowi Amgen Scholars mogą oni zdobyć doświadczenie na najlepszych europejskich uczelniach: Uniwersytecie w Cambridge (Wielka Brytania), Instytucie Karolinska (Szwecja) oraz Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana (Niemcy).

O stypendia mogą ubiegać się studenci kierunków medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, biologicznych i bioinżynieryjnych. Kandydaci powinni wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz chęcią podjęcia studiów doktoranckich. Studenci mogą liczyć na możliwość wsparcia finansowego, które pokrywa koszty udziału w Programie.
Stypendium może otrzymać osoba studiująca na jednej z europejskich uczelni wyższych, która do czasu przystąpienia do Programu nie uzyskała tytułu licencjata lub tytułu zawodowego potwierdzającego ukończenie studiów I stopnia.
Studenci, którzy chcą wziąć udział w programie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: www.amgenscholars.eu .

5.       Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ma w swojej ofercie bardzo bogatą ofertę stypendiów, skierowanych głównie do absolwentów uczelni wyższych, doktorantów, nauczycieli akademickich i specjalistów. Obecnie komisja prowadzi osiem programów dla Polaków. Programy są dofinansowane. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.fulbright.edu.pl

6.    Semestralne stypendia naukowe w Niemczech oferuje  GFPS Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Stypendia przyznawane są na okres 5 miesięcy, na semestr letni lub zimowy. Wartość stypendium przyznawanego przez GFPS-Polska obejmuje miesięczne stypendium w wys. 500-550 EURO i pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub kwaterze prywatnej, udział w dwóch czterodniowych seminariach integracyjno-powitalnych. O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów dziennych od II roku (do ukończenia 30 roku życia) ,asystenci i słuchacze studium doktoranckiego (do ukończenia 32 roku życia). Od kandydatów oczekuje się dobrej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie, a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.

Składając wniosek o stypendium kandydatom zaleca się wskazanie trzech ośrodków akademickich, w których chcieliby studiować.

7.    Stypendia Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko DBU w Niemczech skierowane są do absolwentów posiadających dyplom magistra i doktorantów wszystkich kierunków studiów zawierających w swoim programie tematykę: ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej.
Fundacja przyznaje stypendia dla najlepszych młodych specjalistów - absolwentów szkół wyższych w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska, którzy posiadają tytuł magistra polskiej uczelni, uzyskali dyplom ukończenia studiów nie później niż w ciągu ostatnich trzech lat, nie ukończyli 31 roku życia, mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

Program stypendialny umożliwia odbycie stażu zawodowego w Niemczech (trwającego od 6 do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych itp. Wysokość stypendium wynosi 1060 euro miesięcznie. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.sds.org.pl .

Oprócz stypendiów przyznawanych przez uczelnie czy organizacje funkcjonują również stypendia przyznawane przez ambasady lub konsulaty interesującego nas państwa. Jeśli chcemy wyjechać do konkretnego kraju, informacji warto poszukać na stronach internetowych przedstawicielstwa  w Polsce. Np. obecnie ciekawą ofertę dla Polaków przygotowała Ambasada Indii w Polsce w ramach Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme. Strona hinduska oferuje naukę na kilkunastu kierunkach (od nauki języka angielskiego po nauki techniczne) dla osób w wieku 25-45 lat. Szczegółowe informacje o terminach kursów i kontakt do ambasady hinduskiej w Polsce znajdują się na stronie www.indembwarsaw.in/pages/display/52-itec--programme.

Podobne rządowe programy prowadzą inne kraje, np. Francja www.ambafrance-pl.org/france_pologne/spip.php?article4204.

Szeroki wachlarz stypendiów oferuje również strona polska. Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/stypendia-zagraniczne.php można znaleźć szereg stypendiów zagranicznych, także do krajów pozaeuropejskich takich jak Japonia, Tadżykistan czy Egipt.
 

Pomoc w uzyskaniu informacji o stypendiach świadczy również Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Biuro koordynuje i organizuje poprzez uczelnie wyższe rekrutację oraz kwalifikację polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne w ramach umów międzyrządowych. Udziela informacji i wydaje opinie odnośnie dyplomów ukończenia studiów wyższych w oparciu o prawo polskie i unijne.

Na stronie internetowej biura znajdują się informacje o możliwościach wyjazdów na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe. Więcej informacji pod adresem: www.buwiwm.edu.pl .
 

Wolontariat zagraniczny

Rok 2011 został ogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu. Głównym zadaniem kampanii medialnych Europejskiego Roku Wolontariatu w Polsce będzie promocja wartości wolontariatu i korzyści z niego płynących, czyli innymi słowy – kreowanie powszechnej mody na wolontariat, zarówno wśród obywateli, jak i instytucji i organizacji - potencjalnych organizatorów wolontariatu. W Polsce obchody Roku Wolontariatu koordynuje Departament Pożytku Publicznego www.erw2011.gov.pl/pl

Wolontariat zagraniczny  jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które lubią poznawać inne kraje i ich mieszkańców. Dzięki wolontariatowi można również podszkolić język, zdobyć przyjaźnie i kontakty a nowe doświadczenie wpisać do CV.  

Przed wyjazdem na wolontariat zagraniczny warto najpierw spróbować wolontariatu we własnym kraju i zapoznać się z doświadczeniem innych wolontariuszy (polecamy blogi). Organizacje współpracujące z wolontariuszami na swoich stronach internetowych polecają również poradniki , np. ABC Wolontariusza np. www.eurodesk.pl/artykul/wolontariat . Pomocny będzie również portal Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl .

1.       Zainteresowani wolontariatem zagranicznym od 2008 roku mogą wyjeżdżać w ramach programu Wolontariat Polska Pomoc -Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Program ma na celu bezpośrednie zaangażowanie polskich obywateli w pomoc mieszkańcom państw rozwijających się. Program ma również za zadanie upowszechnienie w polskim społeczeństwie wiedzy na temat problemów, z jakimi zmagają się uboższe kraje.
Program wolontariatu wzorowany jest na podobnych programach, które od wielu lat funkcjonują w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej czy Japonii.
Wolontariusze pracują w krajach rozwijających się, a następnie realizują przedsięwzięcia z zakresu edukacji rozwojowej (tzw. inicjatywa edukacyjna) dla wybranych grup docelowych, np. studentów, młodzieży szkolnej, organizacji pozarządowych. Inicjatywy edukacyjne służą podniesieniu świadomości społeczeństwa polskiego i zrozumienia, dlaczego i w jaki sposób Polska pomaga innym krajom oraz gdzie przekazywana jest pomoc.
Nabór wolontariuszy organizowany jest raz do roku, w pierwszym półroczu (w tym roku nabór nie został jeszcze ogłoszony). Podobnie jak w przypadku wyjazdów w ramach EVS, wolontariusz potrzebuje organizacji wysyłającej oraz przyjmującej. Na stronie http://portal.polskapomoc.gov.pl/Voluntary.aspx znajduje się spis polskich organizacji wysyłających, prowadzących działalność w dziedzinie wolontariatu zagranicznego.
Więcej informacji o programie znajduje się na stronach internetowych programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.polskapomoc.gov.pl .

2.       Wolontariuszem Selezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu można zostać niezależnie od wieku czy wykonywanej pracy, pracując przy długofalowych programach i projektach, jak również przy krótkoterminowych lub jednorazowych akcjach. Salezjanie poszukują wolontariuszy do pracy na prowadzonych przez siebie misjach w Etiopii, Ghanie, Kenii, Malawi, Brazylii, Peru, na Litwie, Ukrainie i w Rosji. Prowadzą domy dla dzieci ulicy, świetlice, szkoły, opiekują się chorymi, projektują i budują ośrodki medyczne i szkoły. Kandydaci na wolontariuszy powinni być pełnoletni i dobrze znać język obowiązujący w danym kraju misyjnym. Wymaga się też od nich silnej motywacji oraz aktywnego udziału w krajowej działalności Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu przez minimum rok.  Fundusze na wyjazd, tj. pokrycie kosztów ubezpieczenia, szczepionki i transport organizuje wolontariusz, przy współpracy z biurem SWM w kraju. Więcej informacji na http://swm.pl/wolontariat.

3.       Wyjazd na wolontariat zagraniczny oferuje również AIESEC. Wolontariat skierowany jest do pełnoletnich członków organizacji, maturzystów, studentów i absolwentów wszystkich kierunków, a w szczególności: socjologii, kulturoznawstwa, psychologii i innych nauk społecznych. AIESEC oferuje możliwość wyjazdu na wolontariat zagraniczny trwający najczęściej od 6 do 16 tygodni. Większość organizacji z którymi współpracuje AIESEC  zapewnia wolontariuszom zakwaterowanie i wyżywienie lub przekazuje kieszonkowe wystarczające na pokrycie tych kosztów. AIESEC oferuje wyjazdy w ramach programów: Discover Russia, Discover China, Discover Africa i Discover India. Obecnie AIESEC nie oferuje wolontariatu w Europie Zachodniej. Aby wyjechać z AIESEC należy przejść rekrutację. Więcej o wolontariacie na www.myaiesec.net/cms/aiesec/AI/Central%20and%20Eastern%20Europe/POLAND/studenci/wolontariat/.

4.       Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych UNV to międzynarodowy program rekrutujący specjalistów do pracy w wielu krajach świata. Wolontariusze pracują przy projektach i programach pomocowych prowadzonych przez organizacje i agendy systemu ONZ. Od osób które chcą zostać wolontariuszami ONZ wymaga się ukończonych studiów wyższych, kilku lat właściwego doświadczenia zawodowego. Dolna granica wieku wynosi 25 lat, górnej nie ma. Wolontariusz powinien znać dobrze co najmniej jeden z języków używanych w UNV: angielski, francuski, hiszpański. Podejmując pracę wolontariusze podpisują sześciomiesięczne lub dwunastomiesięczne kontrakty, które mogą być przedłużone na kolejne okresy. Zainteresowani udziałem w programie UNV mogą wysłać swoją aplikację drogą internetową. Pełne informacje na temat warunków uczestnictwa oraz formularze, które należy wypełnić i wysłać, znajdują się na stronie www.unv.org.

Jak powyższy spis przedstawia, ofert stypendiów i wolontariatu zagranicznego jest bardzo dużo. Stanowczo szersza oferta czeka zainteresowanych znających język angielski. Światowe wyszukiwarki stypendiów i grantów obsługiwane są bowiem w tym języku, np. http://www.iefa.org/search/index.html ,  http://www.studyabroad.com.  

Wejście Polski do Unii Europejskiej bardzo ułatwiło wyjazdy – niektóre programy „Uczenie się przez całe życie” czy „Młodzież w działaniu” nie wymagają zaawansowanej znajomości języka obcego. Warto zatem z nich korzystać – chociażby dla poprawy znajomości języka. Wielu osobom wyjazd całkowicie zmienił punkt widzenia, podniósł samoocenę, otworzył na nowe wyzwania, dodał odwagi i wiary we własne siły.

Większość doświadczeń opisywanych przez wolontariuszy i studentów, którzy powrócili z wyjazdu zagranicznego jest bardzo pozytywna. Do tego stopnia, że byli wolontariusze programu „Młodzież w działaniu” założyli Stowarzyszenie Uczestników Wolontariatu Europejskiego Trampolina. Jak mówi założycielka stowarzyszenia Monika Mrówczyńska, byli wolontariusze nie chcieli rezygnować z nowych znajomości. 

- Mimo że pochodziliśmy z różnych części Polski, było nam do siebie bardzo blisko, łączyły nas podobne doświadczenia – powiedziała . Chcieliśmy wykorzystać doświadczenia zdobyte poza granicami. Pomyśleliśmy, że fajnie byłoby podzielić się nimi i zachęcić do wyjazdu tych, którzy wciąż mogą z tej szansy skorzystać. Tak zrodził się pomysł Stowarzyszenia, które skupia byłych wolontariuszy, tych którzy chcą wyjechać oraz zainteresowanych tematyką wolontariatu europejskiego i wolontariatu zagranicznego w ogóle.

W tym roku stowarzyszanie Trampolina obchodzi już piątą rocznicę powstania. Zainteresowani na pewno uzyskają pomoc członków stowarzyszenia. Więcej informacji na www.trampolina.org.pl.

Autor: Anna Stańczuk

Najnowsze