Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Gdzie znaleźć fundusze na projekty transgraniczne i wymiany?

 


Autorka: Marcela Wasilewska
(Federacja Centrum Szpitalna)

 

Wykorzystujmy je i twórzmy projekty, póki są jeszcze czas i pieniądze!

 Przedstawiamy mini przewodnik po źródłach dotacji na różnorodne projekty transgraniczne i wymiany. Omówimy fundusze unijne – te dostępne na poziomie całej Unii Europejskiej, specjalne programy współpracy międzynarodowej między krajami członkowskimi UE, a także między nimi a krajami trzecimi, jak i program realizowany w ramach funduszy strukturalnych, czyli pomocy finansowej UE, która ma skutkować bardziej spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym regionów Wspólnoty (taką pomoc otrzymała Polska oraz inne kraje, które dołączyły do niej od 2004 r.). Przyjrzymy się także innym funduszom europejskim, z których można dofinansować tego typu projekty. Źródeł jest całkiem sporo i to w wielu dziedzinach: szkolnictwa, edukacji nieformalnej i pozaformalnej, szkolenia zawodowego, pracy z młodzieżą, dialogu międzykulturowego, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, obywatelstwa europejskiego, badań naukowych itd. Wykorzystujmy je i twórzmy projekty, póki są jeszcze czas i pieniądze!

W obecnie realizowanym budżecie, czyli w latach 2007 – 2013, Unia Europejska przewidziała wiele różnorodnych możliwości finansowania projektów współpracy ponadnarodowej i wymian. Zacznijmy od programów dostępnych dla całej UE oraz krajów partnerskich: Uczenie się przez całe życie, Erasmus Mundus, Kultura, Europa dla Obywateli, Młodzież w działaniu, 7. Program Ramowy.

Program Uczenie się przez całe życie promuje i zachęca do kontynuowania kształcenia przez całe życie. Jego celem jest rozwój różnych form permanentnego uczenia się poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Obejmuje wszystkie rodzaje i poziomy edukacji oraz kształcenia i szkolenia zawodowego. Działania finansowane to m.in.: mobilność osób biorących udział w procesie uczenia się przez całe życie, projekty dwustronne, wielostronne oraz sieci.

Wśród beneficjentów programu wymienione są m.in.: instytucje/ organizacje zapewniające możliwości kształcenia przewidziane przez program, podmioty świadczące usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa związane z uczeniem się przez całe życie, stowarzyszenia działające w tej dziedzinie, inne organizacje pozarządowe.

Więcej informacji: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, http://eacea.ec.europa.eu/llp; Narodowa Agencja Programu w Polsce, www.llp.org.pl

Program Erasmus Mundus to program współpracy i mobilności w zakresie szkolnictwa wyższego mający na celu: poprawę jakości w europejskim szkolnictwie wyższym; poszerzenie i poprawę perspektyw kariery studentów; wspieranie dialogu międzykulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi.

W programie mogą uczestniczyć: osoby indywidualne (studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy, personel administracyjny instytucji szkolnictwa wyższego) oraz instytucje szkolnictwa wyższego z Europy i krajów trzecich, instytucje badawcze, organizacje działające w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus; Biuro Krajowe Programu Erasmus Mundus, www.erasmusmundus.org.pl

Program Kultura dąży do wzmocnienia wspólnej przestrzeni kulturowej Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym, poprzez rozwój wspólnych przedsięwzięć organizatorów działań kulturalnych z krajów uczestniczących. Ma się również przyczynić do budowania wśród mieszkańców poczucia obywatelstwa europejskiego. Program wspiera projekty, organizacje oraz działania promocyjne i badawcze we wszystkich sektorach kultury (z wyjątkiem sektora audiowizualnego, który objęto oddzielnym programem pod nazwą Media). Nastawiony jest na wspieranie: ponadnarodowej mobilności osób pracujących w sektorze kultury; ponadnarodowego obiegu dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych; dialogu między kulturami.

Kwalifikujący się wnioskodawcy muszą być publiczną lub prywatną organizacją posiadającą osobowość prawną, której podstawowa działalność mieści się w sferze kultury (sektor kulturalny i twórczy) i mieć siedzibę w jednym z krajów uczestniczących.

Więcej informacji: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, http://eacea.ec.europa.eu/culture; Punkt Kontaktowy Kultura, www.program-kultura.eu

Program Europa dla Obywateli nastawiony jest na: tworzenie obywatelom możliwości współpracy i uczestnictwa w budowaniu coraz bliższej, demokratycznej i otwartej na świat Europy, zjednoczonej w swojej różnorodności kulturowej i przez nią wzbogacanej, co pomoże rozwijać obywatelstwo UE; rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach, historii i kulturze; umacnianie poczucia odpowiedzialności za UE wśród jej obywateli; pogłębianie tolerancji i wzajemnego zrozumienia między obywatelami Europy, którzy szanując i promując różnorodność kulturową i językową, wnoszą wkład w dialog międzykulturowy.

W programie mogą wziąć udział podmioty promujące aktywne obywatelstwo europejskie, m.in.: władze i organizacje lokalne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, ośrodki zajmujące się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych w UE, grupy obywateli, organizacje skupiające wolontariuszy, instytucje edukacyjne, organizacje wolontariackie lub działające w dziedzinie sportu amatorskiego itp.

Więcej informacji: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, http://eacea.ec.europa.eu/citizenship; Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli, www.europadlaobywateli.pl

Program Młodzież w działaniu to program wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym. Cele programu: promowanie wśród młodzieży ogólnej aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego; rozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji wśród młodzieży, w szczególności w celu wzmocnienia spójności społecznej w UE; pogłębianie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów; przyczynianie się do podnoszenia jakości systemów wspierających działalność młodzieżową i rozwijania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie problematyki i działań młodzieżowych; promowanie współpracy europejskiej w tym obszarze.

Program wspiera projekty typu not for profit dla młodzieży, grup młodzieżowych, osób pracujących z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych, organizacji i stowarzyszeń działających nie dla zysku oraz, w uzasadnionych przypadkach, innych partnerów działających w „dziedzinie młodzieży”. Beneficjentami programu mogą być osoby prawne i fizyczne. Najważniejszymi adresatami programu są młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą, do których program dociera za pośrednictwem organizatorów.

Więcej informacji: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, http://eacea.ec.europa.eu/youth; Narodowa Agencja Programu w Polsce, www.mlodziez.org.pl

 Program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) to największy mechanizm finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Cele programu to m.in.: wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego; wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do infrastruktury badawczej, zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej; zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie, celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki; wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej finansowanej ze środków publicznych.

W projektach finansowanych ze środków 7PR mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego. Przykładowymi jednostkami biorącymi udział w projektach są: uczelnie wyższe, organizacje badawcze, osoby prawne utworzone na mocy prawa wspólnotowego, organizacje międzynarodowe, instytucje publiczne, organy samorządowe i szkoły średnie, przedsiębiorstwa.

Więcej informacji: Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju, http://cordis.europa.eu; Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, www.kpk.gov.pl

 

W budżecie na lata 2007 – 2013 Unia Europejska przeznaczyła również specjalną pulę pieniędzy na tzw. Europejską Współpracę Terytorialną. Jej celem jest wspieranie, promowanie i realizowanie wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Wspólnoty. Instytucje zarządzające poszczególnymi programami znajdują się w państwie, które zostało do tego wyznaczone. Wspomagają je międzynarodowe Wspólne Sekretariaty Techniczne.

Programy Współpracy Transgranicznej wdrażane są w regionach usytuowanych wzdłuż wewnętrznych i niektórych zewnętrznych granic lądowych UE oraz w obszarach nadmorskich oddzielonych od siebie maksymalnie o 150 km. W Polsce współpracą transgraniczną objęte są podregiony, których granice stanowią granicę państwową.

Głównym celem tych programów jest promowanie współpracy i bezpośrednich kontaktów wspierających rozwój gospodarczy i społeczny oraz ochronę środowiska w obszarach przygranicznych, charakteryzujących się zwykle niższym poziomem rozwoju w porównaniu do średniej krajowej. Projekty realizowane w ich ramach powinny sprzyjać budowie wzajemnych powiązań ponad granicami, między samorządami lokalnymi, instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi czy instytucjami kulturalnymi. Każdy projekt musi również wykazywać znaczący wpływ transgraniczny.

Potencjalni beneficjenci programów współpracy transgranicznej to przede wszystkim: jednostki samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli, podmioty i jednostki organizacyjne powoływane lub tworzone przez państwo, wojewodów lub JST w celu świadczenia usług publicznych, organizacje pozarządowe, izby: gospodarcze, handlowe i rzemieślnicze, szkoły wyższe, instytucje publiczne prowadzące działalność edukacyjną/ badawczą, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, euroregiony.

Więcej informacji: www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Wspolpracatransgraniczna.aspx
 

Programy współpracy transgranicznej z udziałem Polski:

• Polska (województwo zachodniopomorskie) – Niemcy (Meklemburgia/ Pomorze Przednie – Brandenburgia); www.ewt.wzp.pl, www.interreg4a.info,

• Polska (województwo lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia) (stroną zarządzającą jest Polska); www.plbb.eu,

• Polska (województwo dolnośląskie i lubuskie) – Niemcy (Saksonia); www.sn-pl.eu,

• Polska – Republika Czeska; www.cz-pl.eu,

• Polska – Republika Słowacka (stroną zarządzającą jest Polska); www.plsk.eu,

• Polska – Republika Litewska; www.lietuva-polska.eu,

• Południowy Bałtyk: Polska – Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy (stroną zarządzającą jest Polska); www.southbaltic.eu.

 

Programy Współpracy Transnarodowej ukierunkowane są na integrację terytorialną UE poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego. Do głównych priorytetów programów współpracy transnarodowej należą: wspieranie innowacyjności; poprawa dostępności do obszaru programowego oraz wewnątrz obszaru programowego; zwiększanie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów; rozsądne korzystanie oraz zarządzanie środowiskiem naturalnym.

Beneficjentami programów współpracy transnarodowej mogą być: podmioty uczestniczące w realizacji polityki przestrzennej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje zajmujące się rozwojem regionalnym i rozwojem obszarów miejskich oraz wiejskich, ochroną środowiska, transportem, technologiami i innowacjami, partnerzy społeczni i ekonomiczni, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego, inne agencje zajmujące się promocją przedsiębiorczości, innowacyjności itp.

Więcej informacji: www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Wspolpracatransnarodowa.aspx

 

Z udziałem Polski współpraca transnarodowa realizowana jest w ramach:

• Programu Regionu Morza Bałtyckiego obejmującego: Polskę, Danię, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Niemcy (wybrane regiony), Szwecję oraz trzy państwa spoza UE: Białoruś (wybrane regiony), Norwegię i Rosję (wybrane regiony); www.eu.baltic.net;

• Programu dla Europy Środkowej obejmującego: Polskę, Austrię, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowację, Słowenię, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukrainę (wybrane regiony); www.central2013.eu.

Dodatkowa pula pieniędzy na lata 2007 – 2013 została przeznaczona przez Komisję Europejską na programy w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest rozwój współpracy między UE a państwami partnerskimi spoza jej terytorium poprzez zapewnienie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Kluczowe obszary wsparcia to m.in.: wspieranie współpracy transgranicznej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, społecznego i środowiskowego w regionach przygranicznych; promowanie udziału UE w działaniach dotyczących badań i innowacji; promowanie współpracy między państwami członkowskimi i krajami partnerskimi w dziedzinie szkolnictwa wyższego, wymiany nauczycieli, naukowców i studentów; promowanie dialogu między kulturami i kontaktami międzyludzkimi.

Wśród beneficjentów wymienione są instytucje prowadzące działania o charakterze non profit, przyczyniające się do realizacji priorytetów programu, w tym władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, euroregiony.

Polska uczestniczy w dwóch programach: Polska – Białoruś – Ukraina (www.pl-by-ua.eu) oraz Litwa – Polska – Rosja (www.lt-pl-ru.eu). Dla obu jest jednocześnie instytucją zarządzającą.


Przenieśmy się teraz na poziom krajowy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) to jeden z programów przygotowanych przez Polskę w celu wykorzystania ogromnej kwoty pieniędzy, jaką przyznała nam Unia Europejska w ramach swojej polityki spójności. Koncentruje się on na obszarach takich, jak: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażanie zasady dobrego rządzenia. Obszarom tym odpowiadają poszczególne Priorytety: pięć realizowanych na poziomie całego kraju oraz cztery wdrażane regionalnie.

Oprócz standardowych projektów, w PO KL mogą być realizowane projekty współpracy ponadnarodowej. Tematycznie odnoszą się do głównych obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), z którego PO KL jest finansowany: adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw; zatrudnienia; integracji społecznej; inwestycji w kapitał ludzki; promowania partnerstwa; zwiększania i poprawy inwestycji w kapitał ludzki; wzmacniania zdolności instytucjonalnej oraz skuteczności administracji publicznej. Projekty współpracy ponadnarodowej są wdrażane w ramach wszystkich Priorytetów PO KL, z wyjątkiem projektów polegających na wspieraniu inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich (określone Działania w Priorytetach VI, VII i IX).

Projekty współpracy ponadnarodowej różnią się tym od standardowych, że poza projektodawcą występuje w nich także partner z innego kraju. Najważniejszym elementem wyróżniającym taki projekt jest dodatkowa korzyść ze współpracy z partnerem ponadnarodowym – tzw. wartość dodana. Do realizacji takich projektów uprawnione są wszystkie podmioty wymienione w poszczególnych Priorytetach PO KL.

Więcej informacji: Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL, www.kiw-pokl.org.pl

Na poziomie europejskim, poza funduszami UE, pieniądze na projekty współpracy międzynarodowej i wymiany można znaleźć w organizacjach międzynarodowych, takich jak Europejska Fundacja Młodzieży. Została ona powołana przez Radę Europy w celu udzielania wsparcia finansowego europejskim działaniom młodzieżowym. Fundacja udziela wsparcia finansowego następującym rodzajom działań: edukacyjnym, społecznym, kulturalnym i humanitarnym o charakterze europejskim; mającym na celu wzmacnianie pokoju i współpracy w Europie; promującym bliższą współpracę i lepsze zrozumienie między młodymi ludźmi w Europie, zwłaszcza poprzez wspieranie wymiany informacji; mającym na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się; studiom, badaniom i dokumentacji dotyczącym zagadnień związanych z młodzieżą.

Więcej informacji: Europejska Fundacja Młodzieży (European Youth Foundation), www.eyf.coe.int/fej

Dotacje na projekty współpracy ponadnarodowej i wymian można również otrzymać w ramach funduszy zagranicznych przeznaczonych dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Doskonałym przykładem jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, którego celem jest ułatwianie i promowanie rozwoju i bliskiej współpracy między czterema krajami wyszehradzkimi: Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją oraz między tymi krajami a krajami Europy Wschodniej, Bałkanów Zachodnich i Wschodniego Kaukazu poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, wymian młodzieżowych, projektów transgranicznych oraz promocji turystyki. Priorytetowo traktowane jest wspieranie projektów przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund), www.visegradfund.org

Innym ważnym funduszem wspierającym m.in. współpracę między krajami Europy Środkowej i Wschodniej jest Trust For Civil Society In Central and Eastern Europe (CEE Trust), którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Bułgarii, Czechach, Rumuni, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech poprzez przyznawanie grantów organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym, które działają na rzecz aktywizacji obywateli, tak by uzyskały one większą skuteczność i stabilność. Koncentruje się na takich obszarach, jak: solidarność społeczna, otwarte państwo w rozumieniu sprawnego rządu i efektywnej władzy, a także szeroko rozumiana demokracja partycypacyjna. Wśród działań mogących otrzymać dofinansowanie znajdują się m.in. inicjatywy transgraniczne.

Organizacje pozarządowe mogą korzystać ze wsparcia CEE Trust do końca 2012 r. (projekty długoterminowe powinny się zakończyć do 31 sierpnia 2012 i rozliczone nie później niż do 31 października 2012 r.).

Więcej informacji: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe – Przedstawicielstwo w Polsce, www.ceetrust.org

Warto wspomnieć również o dotacjach dostępnych w ramach zagranicznej pomocy finansowej dla Polski, pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii.

Fundacja dla Demokracji jest operatorem Programu Przemiany w Regionie – RITA, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, którego celem jest wspieranie przemian demokratycznych i wolnorynkowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Ponadto, w ramach programu promowana są idee współpracy międzynarodowej i dialogu międzykulturowego oraz etycznych standardów we współpracy transgranicznej.

Więcej informacji: Program Przemiany w Regionie – RITA, www.rita.edudemo.org.pl

Na lata 2009 – 2014 Norwegia oraz wspólnie trzy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Norwegia, Liechtenstein i Islandia po raz drugi przyznały 15 krajom-beneficjentom (12 nowym krajom członkowskim UE oraz Portugalii, Hiszpanii i Grecji) fundusze w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej, znanej jako Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Tym razem państwa-darczyńcy chcą przeznaczyć swoje pieniądze przede wszystkim na zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych oraz na promowanie współpracy w Europie. Wskazane zostały następujące obszary priorytetowe: ochrona środowiska i zmiany klimatyczne, zdrowie, badania naukowe, edukacja i kultura, uczciwa praca i społeczeństwo obywatelskie, wymiar sprawiedliwości i zasoby ludzkie, dialog społeczny i współpraca trójstronna.

Niestety upłynie zapewne sporo czasu, zanim można będzie skorzystać z tych pieniędzy. Porozumienie między krajami-darczyńcami a Unią Europejską zostało podpisane dopiero pod koniec lipca 2010 r. (z ponad rocznym opóźnieniem). Po konsultacjach między krajami-beneficjentami a darczyńcami, przyjęciu uregulowań, negocjacjach porozumienia, określeniu priorytetów i alokacji, nastąpi przyjęcie programów (być może na przełomie 2011 i 2012 r.), a następnie uruchomienie funduszy. Warto mieć jednak w pamięci te fundusze.

Więcej informacji: Krajowy Punkt Kontaktowy w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, www.eog.gov.pl

Tymczasem udało się uruchomić wreszcie (pod koniec marca 2011 r.) fundusz, którego pełna nazwa brzmi Grant Blokowy dla organizacji pozarządowych i polsko-szwajcarskich regionalnych projektów partnerskich. Jest on częścią Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, tzw. Funduszu Szwajcarskiego, który z kolei jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce (a także dziewięciu innym nowym państwom członkowskim UE). Celem tej pomocy jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących między Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – między ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Grant blokowy został podzielony na dwie części: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (Priorytet I) oraz Fundusz Partnerski (Priorytet II). Podstawowym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, natomiast rolą Funduszu Partnerskiego jest promowanie i wzmacnianie partnerstw między polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi oraz promowanie i wzmacnianie współpracy polskich i szwajcarskich władz lokalnych i regionalnych, instytucji i partnerów społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi. W Priorytecie I współpraca transgraniczna możliwa jest z podmiotami ze Szwajcarii i krajów UE, a w Priorytecie II tylko z podmiotami szwajcarskimi.

Więcej informacji: ECORYS Polska Spółka z o.o. – Operator Grantu blokowego, www.swissgrant.pl

Kolejne źródło funduszy na projekty współpracy transgranicznej i wymian to dotacje w ramach funduszy zagranicznych dla Polski na inicjatywy bilateralne.

Przedsięwzięcia stanowiące przedmiot obopólnego zainteresowania Polski i Niemiec wspiera finansowo Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Z jej środków finansowane są projekty krajowe i międzynarodowe, które są realizowane w ramach współpracy między polskimi i niemieckimi partnerami, m.in.: prace naukowe dotyczące Niemiec, Polski i UE, projekty o charakterze naukowym oraz konkursy wiedzy dotyczące Polski, Niemiec i UE, a także nauka języków obcych i wszystkie z tym związane działania edukacyjne.
 

Więcej informacji: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, www.fwpn.org.pl

Dotacje na różnorodne spotkania młodzieży, od warsztatów teatralnych poprzez wspólne obozy treningowe aż po projekty ekologiczne, przyznaje Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, która stawia sobie za cel łączenie młodych Polaków i Niemców. Pieniądze można uzyskać na projekty, w których uczestniczy młodzież z Polski i Niemiec lub także z kraju trzeciego (bez ograniczeń geograficznych), m.in.: spotkania szkolne lub pozaszkolne, podróże do miejsc pamięci, publikacje. Polscy i niemieccy partnerzy wymiany wspólnie planują projekt i razem składają wniosek.

Więcej informacji: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – Biuro w Warszawie, www.pnwm.org

Kolejne źródło funduszy na inicjatywy bilateralne to Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Celem Funduszu jest aktywizacja młodych ludzi do realizacji wspólnych projektów młodzieżowych poprzez wymianę dobrych praktyk, wzbudzanie zainteresowania wspólnymi losami oraz historią Polski i Litwy, burzenie stereotypów, a także promowanie postawy pełnej tolerancji i solidarności. Granty można otrzymać na: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej; seminaria i szkolenia; projekty przygotowane i prowadzone przez organizacje inspirujące wymiany i inne inicjatywy młodzieży polskiej i litewskiej; imprezy, spotkania i inne inicjatywy młodzieży polskiej i litewskiej; projekty informacyjne, których celem jest inspirowanie współpracy kulturalnej itp.

Więcej informacji: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, www.plf.org.pl

***

Najnowsze