Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Z komputerem za Pan brat w każdym wieku!

„Z komputerem za Pan brat - warsztaty komputerowe wsparciem dla osób 50+ wykluczonych cyfrowo” to tytuł niezwykle przydatnego projektu Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury. Projekt został wyłoniony spośród wielu zgłoszeń i walczy o wygraną w konkursie Rural Inspiration Awards w kategorii LEADER, organizowanym przez Europejską Sieć na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zagłosuj na jeden z 25 nominowanych projektów w konkursie Rural Inspiration Awards. Głosowanie jest otwarte do godz. 12.00 do 11 kwietnia 2019 r.

Celem konkursu Rural Inspiration Awards jest wyróżnienie inicjatyw, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w pięciu kategoriach, które pokazują, jak obszary wiejskie w Europie stają się bardziej konkurencyjne, jak zmieniają się w sposób zrównoważony i jak wyrównują różnice w rozwoju.

Dlaczego wybrano ten projekt?

Organizacja warsztatów komputerowych wśród osób wykluczonych cyfrowo, powyżej 50 roku życia przerosła najśmielsze wyobrażenia realizatora projektu czyli Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury (co potwierdziło zdecydowanie większe zainteresowanie udziałem w projekcie aniżeli liczba dostępnych miejsc). Stowarzyszenie nadal otrzymuje pytania o kolejne warsztaty. Warsztaty okazały się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”, bo skierowane do osób 50+, uczą tego co nieodzowne i konieczne, czyli poruszania się w cyfrowym świecie i dają możliwość nauki od podstaw obsługi komputera. Co więcej, innowacyjny lecz bardzo praktyczny materiał szkoleniowy, czyli tablet wraz z klawiaturą, został przekazany uczestnikom szkolenia, tak aby mogli stale ćwiczyć nabyte umiejętności w domach a w razie problemów związanych z ich obsługą mogą skontaktować się z biurem Stowarzyszenia PPJ (co też niejednokrotnie czynią).

DSC12

W ramach projektu „ Z komputerem za Pan brat- warsztaty komputerowe wsparciem dla osób 50+ wykluczonych cyfrowo” stowarzyszenie przeprowadziło cykl trzydniowych warsztatów komputerowych na terenie dziewięciu partnerskich gmin dla mieszkańców powyżej 50 roku życia bez kompetencji komputerowych (łącznie 27 warsztatów, w których uczestniczyło 90 osób). Warsztaty były prowadzone przez profesjonalnego lektora i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnicy warsztatów, po pozytywnym zdaniu testu kompetencyjnego i 100% obecności na warsztatach, otrzymali tablety wraz z klawiaturami, na których mogą doskonalić swoje umiejętności komputerowe. Organizacja warsztatów komputerowych była odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby eliminowania deficytów w zakresie braku kompetencji komputerowych u mieszkańców 50+ z obszaru, na którym działa stowarzyszenie. Dzięki warsztatom komputerowym, ich uczestnicy, mieli możliwość nabycia kwalifikacji komputerowych, szybszej komunikacji przy użyciu poczty elektronicznej, nabyli wiedzę w zakresie załatwiania koniecznych, życiowych spraw takich jak internetowe opłaty i rachunki, zakupy, dostęp do różnych źródeł wiedzy i informacji w Internecie, w tym przy poszukiwaniu pracy.

DSC22

Dlaczego projekt okazał się strzałem w dziesiątkę?

Osoby powyżej 50 roku życia, na obszarach wiejskich, mają problemy związane z obsługą komputerową i dokonywaniem prostych czynności drogą elektroniczną związanych z np. elektroniczną obsługą płatności, dokonywania zakupów drogą internetową czy też dostępem do różnych źródeł wiedzy. Osoby te, nie nadążają za postępem technologicznym, często boją się obsługi komputera, są też osobami, które nie posiadają środków pieniężnych umożliwiających zakup sprzętu komputerowego. Projekt umożliwił osobom o znikomych kompetencjach komputerowych na przełamanie barier i lęków związanych z obsługą komputerów, umożliwił stawianie pierwszych kroków w nabywaniu kompetencji komputerowych. Osoby 50+ miały szansę wziąć udział w szkoleniu w grupie rówieśników, którzy mieli te same bariery i ograniczenia komputerowe. Szkolenia były organizowane na terenach każdej partnerskiej gminy, w 10 osobowych grupach, tak więc ograniczona została bariera związana z dojazdem. 10 osobowe grupy dawały możliwość prowadzącemu na indywidualny kontakt z każdym z uczestników. Lektor prowadzący zajęcia miał szerokie kompetencje zarówno dydaktyczne jak i informatyczne (nauczyciel informatyki).

DSC32

Działania polegające na organizacji takich warsztatów są konieczne i niezbędne z uwagi na powszechność usług świadczonych drogą elektroniczną. Nabywanie umiejętności komputerowych przez osoby starsze jest nieodzowne w XXI wieku, osoby takie wymagają indywidualnego podejścia, mają świadomość ograniczeń komputerowych i głęboką potrzebę ich eliminacji. Chcą uczyć się, zdobywać wiedzę w zakresie edukacji elektronicznej w szerokim aspekcie. Mają świadomość, że cyfryzacja większości aspektów życia jest nieodwracalna, a podążanie za zdobywaniem wiedzy i nabywaniem umiejętności w tym zakresie konieczne i niezbędne.

Jakie były etapy projektu?

W pierwszej kolejności wdrożono działania administracyjno – techniczne. Wyłoniono osobę prowadzącą szkolenia, lektora, który po licznych rozmowach z beneficjentem czyli Stowarzyszeniem PPJ, opracował w formie prezentacji zakres tematyczny warsztatów szkoleniowych, zaakceptowany przez PPJ.

W dalszej kolejności zakupiono, zgodnie z zasadą konkurencyjności, materiały szkoleniowe w postaci 90 tabletów wraz z klawiaturami. Wybór takich właśnie materiałów szkoleniowych (tablet z klawiaturą) był wyborem celowym z uwagi na jego zastosowanie tzn. miał być narzędziem służącym do nauki, dla uczestników warsztatów a po zakończonych warsztatach, zdanym teście kompetencyjnym i 100% frekwencji, przekazany uczestnikom warsztatów celem dalszej, aktywnej edukacji i ćwiczenia tych umiejętności, które zostały przez nich nabyte podczas warsztatów. Stowarzyszenie PPJ uznało ten materiał dydaktyczny jako najlepszy sposób na zdobycie umiejętności i dalsze ich praktykowanie.

 DSC40612

Następnie określono harmonogram warsztatów w dziewięciu partnerskich gminach, wynajęto sale na potrzeby organizacji warsztatów.

Przeprowadzono otwartą rekrutację przy użyciu strony internetowej Stowarzyszenia PPJ, portalu społecznościowego, stron internetowych partnerskich gmin ale przede wszystkim przy użyciu gminnych i soleckich tablic ogłoszeń znajdujących się w poszczególnych gminach.

W dalszej kolejności ustalono listę osób, która zgłosiła się na szkolenia i przeprowadzono cykl 27 szkoleń na terenie dziewięciu gmin przez profesjonalnego lektora. Każde szkolenie trwało 2 godziny.

Każdy z uczestników zapoznał się z tym jakie funkcjonalności ma tablet ( ładowanie baterii, odblokowanie, funkcja wi-fi, przeglądarka, e-mail, robienie zdjęć, nagrywanie video, muzyka) otrzymali informacje o koniecznej ochronie antywirusowej na tablecie. Każdy z uczestników otrzymał wydruk klawiatury, informacje jak należy trzymać palce na klawiaturze, wykaz skrótów na klawiaturze i podstawowych funkcji. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z podstawowymi sposobami korzystania z Internetu ( omówione zostały przeglądarki), otrzymali wykaz przykładowych portali informacyjnych, ogłoszeniowych, społecznych, zakupowych, portali pracy. Uczestnicy założyli sobie elektroniczne konta mailowe, uczyli się wysyłania maili, następnie omawiane były kwestie z dokonywaniem codziennych czynności takich jak elektroniczne płacenie rachunków czy też dokonywanie zakupów drogą elektroniczną. Uczestnicy zadawali mnóstwo różnorodnych pytań na które cierpliwie odpowiadała doświadczona lektorka.

DSC52

W każdym cyklu trzech szkoleń na terenie jednej gminy brała udział ta sama, dziesięcioosobowa grupa. Zajęcia były prowadzone w grupach dziesięcioosobowych, dzięki czemu lektor miał możliwość indywidualnego podejścia w stosunku do uczestników. Podczas ostatniego spotkania szkoleniowego uczestnicy warsztatów pisali test kompetencyjny. Po zdanym teście, 100% frekwencji otrzymywali do dalszej edukacji tablet. Taki sposób wykorzystania materiału dydaktycznego okazał się bardzo praktyczny i sprawdził się w 100 %. Nie każdy z uczestników miałby możliwość doskonalenia nabytych umiejętności z uwagi na brak możliwości finansowych a co za tym idzie zakupu niezbędnego sprzętu do dalszej edukacji.

Zarówno w trakcie realizacji jak i po zrealizowaniu informacje o projekcie były przekazywane na bieżąco na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia PPJ.

Końcowym etapem projektu było jego skuteczne rozliczenie w ramach środków przyznanych w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jakie są rezultaty tego projektu? Co dalej?

 „Już teraz nie będę się wstydzić przed wnukiem/wnuczką”, „Nie chcę zostawać w tyle z tym całym postępem technologicznym”, „I dziadek się może czegoś nauczyć” – to tylko niektóre z wielu wypowiedzi uczestników projektu.

Dzięki realizacji projektu 90 osób powyżej 50 roku życia nabyło bądź poszerzyło swoje kompetencje komputerowe. Uczestnicy warsztatów komputerowych nabyli podstawowe umiejętności cyfrowe, nauczyli się dokonywania prostych, codziennych czynności, takich jak zdobywanie informacji, wyszukiwanie ofert pracy, elektroniczne płacenie rachunków czy też dokonywanie zakupów bądź wysyłanie elektronicznej poczty. Nabycie kompetencji cyfrowych z pewności podniosło jakość życia ich uczestników. Dodatkowo, uczestnicy warsztatów, dzięki otrzymanym materiałom dydaktycznym, cały czas mają możliwość poszerzania wiedzy elektronicznej, korzystając z przekazanych tabletów.

Projekt może stanowić dobrą praktykę, może zachęcić inne podmioty do podejmowania inicjatyw o charakterze zbliżonym a dotyczącym edukacji cyfrowej i skierowanej do różnych grup wiekowych.

Projekt nie tylko może, ale już stał się inspiracją dla jednej z organizacji pozarządowych działającej na obszarze LGD PPJ, która jest w trakcie realizacji warsztatów cyfrowych skierowanych do dzieci i młodzieży, a dotyczących nauki kodowania od podstaw przy użyciu innowacyjnych robotów.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie PPJ był dofinansowany w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Budżet projektu wyniósł 10 393,75 Euro.

Realizacja projektu de facto przyczyniła się także do osiągnięcia celów polityki spójności na lata 2014-2020 jakim jest m.in. zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych czy też inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie co też potwierdza efekt synergii z innymi politykami EU.

Więcej informacji o projekcie na stronie Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

***

Najnowsze