Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

EkoLeader – zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie

1. Adresaci i cele Konkursu

1.1. Konkurs pn. "EkoLeader LGD" adresowany jest do Lokalnych Grup Działania LGD oraz realizatorów operacji Lokalnych Strategii Rozwoju LSR.

1.2. Głównym celem Konkursu jest: identyfikacja, wyłonienie, nagrodzenie i promowanie dobrych przykładów uwzględnienia aspektów ekologicznych i klimatycznych w projektowaniu i realizacji operacji wdrażających lokalne strategie rozwoju LSR, w szczególności tych o charakterze ekoinnowacyjnym, które są realizowane lub zostały zrealizowane w okresie 2007 – 2015 lub 2016 – 2017.

2. Ogólne zasady Konkursu

2.1. Nagradzane w ramach Konkursu operacje obejmują trzy kategorie dobrych praktyk:

A. Przedsięwzięcia społeczne

B. Przedsięwzięcia gospodarcze

C. Przedsięwzięcia inwestycyjne

2.2. Opisy dobrych praktyk mogą zgłaszać Lokalne Grupy Działania LGD z obszaru całego kraju.

2.3. Opis dobrej praktyki, zgłaszany do Konkursu, powinien być przygotowany na podstawie formularza konkursowego (dostępnego na dole strony), w formie elektronicznej.

2.4. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 30 września 2017 r.

2.5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

3. Organizator Konkursu

3.1. Organizatorem Konkursu jest Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" z siedzibą w Zielonej, gmina Krasne.

3.2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS" dofinansowanego ze środków PROW 2014 – 2020 w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017

3.3. Konkurs realizowany jest w okresie od 1 lipca 2017 r. do 16 października 2017 r.

4. Przedmiot i forma Konkursu

4.1. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony www.ekoleader.pl

4.2. Przedmiotem Konkursu są operacje (projekty) zrealizowane w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju LSR, dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w których ochrona środowiska i klimatu odgrywa ważną rolę i mogą stanowić dobry przykład dla innych LGD.

4.3. Przez dobrą praktykę rozumie się przedsięwzięcie (operację) o charakterze:

A. społecznym: projekt o charakterze miękkim, organizacyjnym, edukacyjnym, szkoleniowym, kulturalnym, integracyjnym, aktywizacyjnym, plenerowym, eventowym, informacyjno-promocyjnym, z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, realizowany przez organizację pozarządową lub przedsiębiorstwo, którego sposób zaprojektowania lub realizacji wyróżnia się pod względem ekologicznym, klimatycznym lub ekoinnowacyjnym;

B. gospodarczym: projekt polegający na podejmowaniu lub rozwijaniu działalności gospodarczej, współpracy gospodarczej lub działaniach marketingowo-promocyjnych, w którym obok celów ekonomicznych uwzględnione zostały aspekty ekologiczne i klimatyczne lub ekoinnowacyjność;

C. inwestycyjnym: projekt polegający na budowie lub modernizacji inwestycji budowlanej w terenie - infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, środowiskowej, techniczno-przyrodniczej lub drogowej, w tym bazujący na kapitale przyrodniczym lub kulturowym obszaru LGD, podjęty przez gminną jednostkę samorządu terytorialnego, wyróżniający się planową minimalizacją oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz minimalizacją emisji lub ekoinnowacyjnością.

4.4. Opisy dobrych praktyk mogą być przygotowywane przez: realizatorów operacji LSR, w szczególności: przedsiębiorstwa, organizacje społeczne (pozarządowe), w tym podmioty ekonomii społecznej oraz gminne i powiatowe jednostki samorządu terytorialnego.

4.5. Zgłoszenia operacji dokonuje LGD, na obszarze której dana operacja została zrealizowana w perspektywie finansowej 2007 – 2013 lub jest lub została zrealizowana w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

4.6. Opisy dobrych praktyk mogą być przesyłane do organizatora w całym okresie trwania Konkursu.

4.7. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w Konkursie i zgłoszeniem praktyki przesyłają je drogą elektroniczną na wskazany niżej adres e-mail.

4.8. Nadsyłane praktyki podlegają sprawdzeniu przez organizatora pod względem formalnym i będą zamieszczane w formie opisów dobrych praktyk na stronie internetowej Konkursu.

4.9. Poszczególne LGD może zgłosić do dwóch dobrych praktyk.

4.10. Przystępując do Konkursu Zgłaszający wyraża akceptację niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na upowszechnianie i promocję zgłoszonej praktyki i wizerunku, a także na wizytę studyjną w przypadku zostania laureatem Konkursu.

5. Kryteria i procedura wyboru zwycięzców Konkursu

5.1. Spośród otrzymanych opisów dobrych praktyk Jury Konkursu dokonuje wyboru trzech dobrych praktyk, po jednej w ramach każdej z kategorii określonych w pkt. 4.3.

5.2. Przy ocenie praktyki jury Konkursu kieruje się kryteriami formalnymi i merytorycznymi.

5.3. Do kryteriów formalnych należą: przygotowanie praktyki przez podmiot określony w niniejszym regulaminie oraz przygotowanie praktyki na formularzu konkursowym i zgodnie z jego wytycznymi. Kryteria te muszą być spełnione łącznie.

5.4. Do kryteriów merytorycznych punktowania dobrych praktyk należą:

  • kompleksowość zaangażowania w ochronę środowiska i ochronę klimatu (tylko w ochronę środowiska albo w ochronę klimatu: 1 pkt.; równolegle w ochronę środowiska i klimatu: 2 pkt.);

  • podjęcie działań edukacyjno-ekologicznych w ramach operacji, adresowanych do określonych grup celowych (1 pkt);

  • podjęcie działań proekologicznych o wymiernym (wykazywalnym liczbowo) efekcie środowiskowym (2 pkt);

  • współpraca z innymi podmiotami (publicznymi, prywatnymi lub pozarządowymi)
    w zakresie ochrony środowiska lub klimatu (partnerstwo) – (1 pkt);

  • zastosowanie rozwiązań o charakterze ekoinnowacyjnym - ekoinnowacje: procesowe, produktowe, technologiczne, organizacyjne, z zakresu zarządzania lub marketingu (2 pkt);

  • zastosowanie dostępnych standardów ekologicznych – (2 pkt);

  • utworzenie zielonego/zielonych miejsc/ca pracy – (1 pkt).

5.5. Jury dokonuje oceny na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu konkursowym. Informacje te mogą być weryfikowane w procesie oceny poprzez wywiad telefoniczny lub wizytę na miejscu.

5.6. Po dokonaniu oceny dobrych praktyk Ogłaszający Konkurs formułuje listę rankingową.

5.7. W przypadku jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo uzyskuje dobra praktyka, która została nadesłana wcześniej (liczy się data nadania w placówce pocztowej).

5.8. W przypadku takiej samej liczby punktów oraz takiej samej daty nadesłania zgłoszenia konkursowego, decyduje punkt uzyskany w wyniku głosowania nieparzystej liczby trzech członków Juty.

5.9. Wyłonione w wyniku konkursu trzy dobre praktyki zostaną nagrodzone.

5.10. Wyniki Konkursu wraz z opisami dobrych praktyk zostaną upublicznione.

6. Czas trwania Konkursu

6.1. Konkurs będzie realizowany w okresie 01.07.2017 – 16.10.2017 r., przy czym dzień 16 października to graniczny dzień wyboru laureatów Konkursu.

6.2. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do dnia 30.09.2017 r., a zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie nie będą rozpatrywane.

6.3. W terminie do dnia 16-go października 2017 r. włącznie, Jury Konkursu dokonuje wyboru laureatów w liczbie trzech najlepszych praktyk, po jednej w każdej kategorii.

6.4. Lista Laureatów zostanie opublikowana do 16-go października 2017 r. włącznie.

6.5. Rozstrzygnięcie Konkursu, wizyty studyjne do laureatów Konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi po 16 października 2017 r.

7. Nagrody konkursowe

7.1. Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna w wys. 3 000 zł lub rzeczowa (lub dwie rzeczowe o tożsamej wartości), dzielonych pomiędzy LGD, które dokonało zgłoszenia konkursu a podmiot realizujący operację, w równych częściach wartościowych.

7.2. LGD, które dokonało zgłoszenia, może podjąć decyzję o przeznaczeniu całości nagrody dla realizatora operacji.

7.3. W przypadku nagrody pieniężnej zostanie ona przelana na konto laureata konkursu, z potrąceniem ewentualnych danin publicznoprawnych, wynikających z przepisów prawa.

7.4. W przypadku nagrody rzeczowej zostanie ona wręczona w trakcie wizyty reprezentantów organizatora konkursu na miejscu u laureata w terminie określonym w punkcie 6.5.

7.5. Z wizyty, o której mowa w pkt. 7.4. zostanie sporządzony reportaż promujący dobrą praktykę, umieszczany następnie w publikacji promocyjnej dobrych praktyk zebranych i wyróżnionych w ramach Konkursu, udostępnianej elektronicznie na stronie Konkursu.

8. Jury i biuro Konkursu

8.1. W skład Jury konkursu wchodzą: Koordynator projektu oraz przedstawiciele partnerów.

8.2. Biuro Konkursu "Eko-Leader LGD" prowadzi: Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" z siedzibą w Zielonej 24, 06-408 Krasne. Kontakt dostępny na stronie www.ekoleader.pl

8.3. Adres e-mail do przesłania zgłoszenia konkursowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia konkursowego: plik doc  plik PDF

Źródło: https://ekoleader.pl

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx