Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Gdy trzeba ściąć drzewo

Gdy trzeba ściąć drzewo
Zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, w większości wypadków zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów.

Właściciele działek – osoby fizyczne bądź prawne – na terenie swoich nieruchomości nie mogą postępować dowolnie. Dotyczy to nie tylko przepisów prawa budowlanego, ale też kwestii ochrony przyrody.

Zgodnie z polskim prawodawstwem, władający nieruchomością (właściciele, użytkownicy wieczyści, zarządcy, dzierżawcy) obowiązani są do utrzymywania we właściwym stanie drzew oraz krzewów rosnących na terenach będących w ich władaniu. Jeśli na terenie nieruchomości prowadzone są jakieś roboty budowlane, należy uważać, aby nie uszkodzić rosnących w pobliżu drzew i krzewów. W przeciwnym razie mogą być nałożone dotkliwe kary. Warto zauważyć także, że zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, w większości wypadków zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów.
 

Kiedy ścinać drzewa i krzewy?

Najlepiej ścinać drzewa i krzewy w okresie ich spoczynku, czyli od jesieni do wiosny. Powodów ku temu jest kilka:

 • zakończył się okres lęgowy ptaków (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, zakazuje się usuwania gniazd ptasich z terenów zieleni w okresie od dnia 1 marca do 15 października),
 • drzewo, w którym nie krążą soki, jest znacznie lżejsze – mniej wysiłku trzeba więc będzie włożyć w jego ścięcie i uprzątnięcie,
 • drewno z takiego drzewa jest wyższej jakości – zarówno jako budulec, jak i opał;
 • po wycięciu drzewa liściastego będzie mniej sprzątania, bo mniejsza jest objętość odpadów. Sprawi to, że niższe staną się koszty wywozu gałęzi na składowisko.

Co na to prawo?

1.     Zezwolenie

Usunięcie drzew z terenu nieruchomości w większości wypadków musi zostać poprzedzone wydaniem zezwolenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, które wydaje się na wniosek zainteresowanego.

W przypadku, gdy nieruchomość, na której rosną drzewa przeznaczone pod wycinkę wpisana jest do rejestru zabytków, wówczas zezwolenie na wycinkę wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Wymóg uzyskania zezwolenia na wycinkę nie dotyczy między innymi drzew:

 • w lasach (wycinkę w lasach regulują odrębne przepisy);
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
 • na plantacjach drzew i krzewów;
 • których wiek nie przekracza 10 lat;
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Uwaga:

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew może być uzależnione od:

 • przesadzenia drzew w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie,
 • zastąpienia wycinanych drzew innymi drzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

 

2.     Wniosek

Właściciel nieruchomości, jej użytkownik wieczysty lub też jej posiadacz, za zgodą właściciela nieruchomości, w celu dokonania legalnej wcinki drzew powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (wzory wniosków udostępnia się m.in. na stronach BIP urzędów).

Wniosek taki musi zawierać w szczególności:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości:
 • tytuł prawny władania nieruchomością;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
 • przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Dla wnioskodawcy wypełnienie wniosku może okazać się szczególnie uciążliwe w sytuacji, gdy pozwolenie dotyczy mocno zadrzewionej nieruchomości. Konieczne jest wówczas wykonanie szczegółowej inwentaryzacji wszystkich drzew, a następnie naniesienie ich na mapę.

Uwaga:

Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy pień rozdwaja się poniżej 130 cm, to wówczas każdy pień traktuje się, jak odrębne drzewo.

3.        Opłaty

Zasadą jest, że posiadacz nieruchomości ponosi opłatę za wycinkę. Opłaty te nalicza i pobiera organ, który wydaje pozwolenie.

W przypadku, gdy w zezwoleniu na wycinkę organ określił obowiązek przesadzenia drzew w inne miejsce lub zastąpienia ich innymi drzewami odracza się wówczas na okres 3 lat od wydania zezwolenia termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie. W takiej sytuacji, jeżeli po 3 latach od dnia przesadzenia lub nasadzenia, drzewa zachowały żywotność, albo nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości - należności tytułu ustalonej opłaty ulega umorzeniu przez organ. W przeciwnym razie posiadacz nieruchomości obowiązany jest uiścić opłatę.

Wysokość opłat za usunięcie drzew zależy od gatunku drzewa oraz jego obwodu mierzonego na wysokości 130 cm. Szczegółowy wykaz opłat za 1 cm obwodu pnia drzewa konkretnego gatunku określa na dany rok kalendarzowy właściwe obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni (stawki na rok 2013 znajdziesz tutaj).

Uwaga:

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. określa stawki opłat za usuwanie drzew.  Stawki te podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej. Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość stawek, o których mowa powyżej na kolejny rok kalendarzowy.

 

Opłat za wycinkę nie pobiera się między innymi w przypadkach dotyczących drzew i krzewów:

 • na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 • na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 • które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 • w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
 • które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
 • z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
 • które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • z grobli stawów rybnych;
 • jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

4.        Sankcje

Kara za dokonanie wycinki drzew bez pozwolenia jest wymierzana przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia. Wysokość kary stanowi 3 krotność opłaty za wycinkę drzew. Kwoty kar mogą osiągać olbrzymie wręcz wielkości.

Uwaga:

Nie tylko same kary za wycinkę drzew są wysokie, ale również opłata za wycięcie drzew określona w pozwoleniu może być bardzo wysoka. W związku z tym, planując na przykład zakup nieruchomości należy kalkulując koszty inwestycji, skalkulować również koszty opłat związanych z konieczną wycinką drzew czy też obowiązkiem przesadzeń czy nasadzeń.

O czym jeszcze warto pamiętać?

 • Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
 • Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

- usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;

- kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;

- utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska

 

Niniejszy tekst ma charakter edukacyjno - informacyjny. Nie jest opinią prawną.

Podstawa prawna:

          Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

          Rozporządzenie Ministra Środowiska z 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z dnia 11 października 2004 r. Nr 220, poz. 2237 z późn. zm.)

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx