Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Świadczenia na rzecz studentów niepełnosprawnych

W/g danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) obecnie zaledwie około 5% osób niepełnosprawnych posiada wykształcenie wyższe. Tak niski wskaźnik wynika m.in. z faktycznych barier utrudniających niepełnosprawnym osobom zdobycie wykształcenia (kwestie materialne, problemy komunikacyjne), ale też z braku wiary w możliwość przełamania tych barier.

Niski poziom wykształcenia wśród osób niepełnosprawnych przekłada się na wysokie bezrobocie, szczególnie długotrwałe (ok. 60% osób niepełnosprawnych, które są bezrobotne powyżej 12 miesięcy, posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe). Jednocześnie dość niska stopa bezrobocia wśród osób z wykształceniem wyższym (ok. 5,4 %) wskazuje, iż wsparcie osób niepełnosprawnych w dążeniu do podnoszenia wykształcenia i kwalifikacji oznacza sukces w ich przyszłej aktywizacji zawodowej.

Studiować na uczelni wyższej może każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości. Kandydaci niepełnosprawni objęci są taką samą procedurą przyjęć, jak wszystkie inne osoby.

Wiele uczelni wyższych organizuje w swoich strukturach biura do spraw osób niepełnosprawnych. Kandydaci na studia lub studenci niepełnosprawni mogą zwracać się tam o poradę, informację i pomoc odnośnie konkretnego wsparcia (dostosowania) w trakcie egzaminów oraz trwania studiów. Niektóre uczelnie wyższe w ramach autonomicznych decyzji swoich władz powołują także pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych. Rolą pełnomocnika jest m. in. reprezentowanie rektora w działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie informacji na temat niepełnosprawnych studentów w uczelni.

Formy pomocy/wsparcia – na zasadach ogólnych

Kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z ustawą student (również niepełnosprawny) ma prawo m.in. do:

1. uzyskania urlopu od zajęć w uczelni w trybie i na zasadach określonych w regulaminie studiów

2. przeniesienia z innej szkoły wyższej, w tym także zagranicznej szkoły wyższej, za zgodą dziekana wydziału uczelni przyjmującej, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w szkole wyższej, którą opuszcza

3. studiowania na więcej niż jednym kierunku lub inne przedmioty, także w różnych uczelniach

4. studiowania według indywidualnego planu i programu studiów na zasadach ustalonych przez radę wydziału lub inny organ wskazany w statucie uczelni

5. pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

·         stypendium socjalnego

·         stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

·         stypendium rektora dla najlepszych studentów

·         stypendium ministra za osiągnięcia w nauce

·         stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

·         stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

·         zapomogi.

6. korzystania z ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji publicznej.

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

Uzupełniające formy pomocy - dla studentów niepełnosprawnych

Poza wymienionymi wyżej formami pomocy ważną rolę w ułatwieniu dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych odgrywa także:

·         pomoc udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach własnych programów stypendialnych dla studentów

·         pomoc udzielana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Informacje o aktualnie realizowanych programach dostępne na stronie http://www.pfron.pl w zakładce “programy i zadania PFRON/ programy realizowane obecnie”.

Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska

 

Źródło: www.pfron.pl

www.niepelnosprawni.gov.pl

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx