Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Jak „bezpiecznie” wyciąć drzewo?

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia. Wniosek w tej sprawie może złożyć posiadacz działki, za zgodą właściciela. Wnioskodawcą może być także właściciel gazociągu lub linii energetycznej, jeżeli drzewo zagraża funkcjonowaniu tych urządzeń.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa lub krzewu składa się do właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Jeżeli drzewo rośnie na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (np. place przykościelne czy cmentarze), zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Zezwolenie na usunięcie drzewa, które rośnie w pasie drogowym wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Wcześniejszego uzgodnienia z dyrektorami zarządzanych nieruchomości wymaga również wycinka drzewa w parku narodowym lub rezerwacie przyrody.

Co zawiera wniosek o wydanie zezwolenia?

Art. 83 b ustawy o ochronie przyrody szczegółowo wymienia, co ma znaleźć się we wniosku o wydanie zezwolenia:

  • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;
  • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości;
  • zgoda właściciela;
  • nazwa gatunku drzewa lub krzewu;
  • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm;
  • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew.

Wniosek musi zawierać również określenie miejsca, przyczyny i termin usunięcia drzewa lub krzewu, a także zapis czy usunięcie związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. Od tego zapisu zależy czy zostanie pobrana opłata za wycinkę. Do wniosku trzeba załączyć również rysunek lub mapę obrazujące drzewo lub krzew w stosunku do granic działki i zabudowań istniejących lub planowanych.

Wzory wniosków o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu udostępniane są na stronach internetowych urzędów gmin. Jeżeli gmina, na terenie której rośnie takie drzewo lub krzew, nie zamieściła takiego wniosku, wystarczy napisać zwykłe podanie, ważne aby zawierało ono wszystkie wymienione elementy.

Przed wydaniem zezwolenia pracownik urzędu dokona oględzin drzewa i zrobi zdjęcia, o czym powiadomi pismem. W oględzinach uczestniczy posiadacz lub właściciel nieruchomości, który podpisuje następnie protokół sporządzony z tych czynności. Wydając zezwolenie, właściwy organ może nałożyć obowiązek nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewu, które chcemy wyciąć.

Nie każda wycinka wymaga zezwolenia

Jeżeli mamy wątpliwości czy potrzebujemy zezwolenia na wycinkę drzewa lub krzewu warto złożyć wniosek, a ocenę tego faktu pozostawić właściwemu organowi.

Ustawa wymienia sytuacje, kiedy zezwolenie nie jest potrzebne, jeśli dotyczy:

  • krzewu, którego wiek nie przekracza 10 lat;
  • drzewa, którego obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 25 cm, a w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego - 35 cm;
  • drzewa lub krzewu w lasach;
  • drzewa lub krzewu owocowego, chyba że rosną na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Zezwolenia nie wymaga również usunięcie drzewa lub krzewu w ramach prowadzonej akcji ratowniczej np. przez OSP. Nie wymaga zezwolenia usuniecie drzewa złamanego lub wywróconego podczas wichury, trzeba jednak poinformować urząd gminy o zamiarze uprzątnięcia tego drzewa.

Opłaty

Za usunięcie drzewa naliczona jest opłata, a jej wysokość określona jest w zezwoleniu. Jeżeli urząd nałożył obowiązek przesadzenia lub nasadzenia, termin uiszczenia opłaty odracza się na okres 3 lat od dnia upływu terminu określonego w zezwoleniu na przesadzenie lub nasadzenie.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25.08.2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1354) określa stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość.

Zgodnie z rozporządzeniem, np. wycinka topoli o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm, który wynosi 50 cm zapłacimy 2040,05 zł, z kolei za wycinkę jałowca o obwodzie większym niż 501 cm zapłacimy 131.753,90 zł.  

Wysokość opłat uzależniona jest również od miejsca wycinki. Największe opłaty naliczone zostaną za wycięcie drzewa z terenów uzdrowiskowych lub wpisanych do rejestru zabytków.

Zwolnienia z opłat

Nie nalicza się opłat za usunięcie drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie a także wówczas, jeżeli zezwolenie wydano na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opłaty nie będą naliczane także wówczas, jeżeli wycinka dotyczy odnowy i pielęgnacji drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Jeżeli konieczność wycięcia drzew wynika z zabezpieczenia przed zagrożeniem bezpieczeństwu ludzi i mienia, w ruchu drogowym a także w związku z przebudową dróg opłaty również nie są pobierane.

Opłaty nie są naliczane wobec usuwania drzew i krzewów obumarłych, nierokujących na przeżycie, jeżeli ich stan nie jest zależny od posiadacza.

Organ w ciągu 30 dni wyda zezwolenie lub wyda decyzję odmowną. Od decyzji odmownej można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Za samowolną wycinkę drzewa lub krzewu grożą wysokie kary. Usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia jest obwarowane karą, która wynosi dwukrotność opłaty. Podobnie jest z karą za uszkodzenie lub zniszczenie drzewa poprzez niewłaściwą pielęgnację lub wykonywanie prac ziemnych uszkadzających pień drzewa.

Kontrowersyjne zmiany

Na etapie konsultacji jest projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który przewiduje przekazanie gminom właściwości ustalania zasad wycinki drzew. Rady gmin będą mogły zliberalizować dotychczasowe zasady, a nawet znieść wymóg uzyskania zezwolenia na wycinkę. Gminy będą też mogły te zasady zaostrzyć. Założenie jest takie, że to gminy mają największą wiedzę o tym, jakie obszary są cenne przyrodniczo i będą mogły obszary te objąć ochroną. Obawy są jednak takie, że zmiany mogą doprowadzić do niekontrolowanych wycinek zieleni na dużym obszarze kraju.

DO POBRANIA:

Wniosek o wydanie zezwolenia

Opracowanie: Barbara Chrzanowska

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx