Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Fundusz sołecki - rada gminy musi podjąć decyzję

Fundusz sołecki - rada gminy musi podjąć decyzję   Według danych MSWiA w blisko...

Fundusz sołecki - rada gminy musi podjąć decyzję

 

Według danych MSWiA w blisko jednej trzeciej polskich gmin do 31 marca 2010 roku radni nie podjęli żadnej uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2011.

Takie postępowanie rodzi konkretne skutki prawne, z czego wielu członków rad gmin nie zdaje sobie sprawy. Dlatego warto dokładnie przyjrzeć się problemowi przedstawiając stan prawny, interpretacje oraz uzasadnienie towarzyszące konieczności podjęcia przez rady gmin uchwały rozstrzygającej kwestię funduszu sołeckiego na rok 2012. Należy przypomnieć, iż na podjęcie decyzji radni mają czas jedynie do 31 marca 2011 roku. Konsekwencje niepodjęcia żadnej uchwały mogą być dla gminy bardzo poważne.

Litera prawa


Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim: rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej "funduszem", do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.

Na temat obligatoryjności podejmowania przez rady gmin uchwał w sprawie funduszu sołeckiego jednoznacznie wypowiedziało się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w opinii z 8 marca 2010 roku. Zdaniem MSWiA tekst ustawy nie pozostawia wątpliwości: obowiązkiem organów gminy, zgodnie z konstytucyjną zasadą legalizmu, jest podejmowanie działań mających na celu wykonywanie nałożonych ustawą obowiązków. Ustawa wyznacza termin do podjęcia takiej uchwały, którego dochowanie - w przypadku zgody - umożliwia terminowe wykonanie pozostałych czynności w trakcie trwania procedury. Z kolei podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody, należy uznać za potwierdzenie braku woli utworzenia funduszu. Również Rafał Trykozko, autor Komentarza do ustawy o funduszu sołeckim twierdzi, iż podjęcie uchwały rozstrzygającej kwestię funduszu sołeckiego na rok następny jest obowiązkiem rady gminy, który musi być wykonany w każdym roku
 

Organy nadzoru nie dyskutują


W świetle przytoczonych opinii rada gminy ma obowiązek podjąć stosowną uchwałę. Warto poznać stanowiska jakie w omawianej kwestii zajmują organy nadzoru. Przyjrzyjmy się zapisom dwóch przykładowych uchwał RIO:

- Przepis art. 1 ust. 1 ustawy zobowiązuje co roku organ stanowiący gminy, w której są utworzone sołectwa, do jednoznacznego rozstrzygania w drodze uchwały tego, czy w roku następnym będzie w gminie funkcjonował, czy też nie, fundusz sołecki o którym mowa w ustawie o funduszu sołeckim (uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 18/38/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r.),

- Kolegium zauważa, iż adresatem norm prawnych zawartych w ustawie o funduszu sołeckim są nie tylko organy gminy ale także organy jednostek pomocniczych  gminy (sołectw), które mają prawo oczekiwać, aby organ stanowiący gminy, w zakreślonym przez ustawodawcę terminie, rozstrzygnął co do losów funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy (uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie nr KR-411/199/10 z dnia 4 sierpnia 2010 r.).

W innych uchwałach (m.in. RIO w Krakowie, nr. KI-411/132/10, KI-411/144/10) kolegia RIO podkreślały również konieczność podjęcia uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego w ustawowo określonym terminie. Nieprzekraczalność terminu z art. 1 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim znalazła potwierdzenie w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 stycznia 2010 roku (sygn. akt I SA/KR 1526/09) i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2010 r (sygn. akt I SA/Bd 951/09).

W uzupełnieniu do cytowanych już dokumentów warto zapoznać się z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Łódzkiego, zawierającymi – nie do końca satysfakcjonującą dla strony samorządowej – polemikę z wyrażonym już stanowiskiem dotyczącym konieczności podjęcia uchwały rozstrzygającej kwestię funduszu sołeckiego. Powołując się na rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 14 maja 2010 (znak PNK.I.0911/213/10)  warto przywołać argumentację przewodniczącego rady gminy Rząśnia, podnoszącego, iż sesja rady gminy w ww. sprawie nie mogła się odbyć w terminie z przyczyn organizacyjnych i obiektywnie niemożliwych do przewidzenia zaś kwestionowana uchwała ma w istocie charakter instrukcyjno-porządkowy – które to wyjaśnienia, jak głosi pismo Wojewody Łódzkiego zdaniem organu nadzoru nie zasługują na uwzględnienie.

Na konieczność podjęcia przez rady gmin uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego zwracał uwagę m.in. również Wojewoda Podlaski (sygn. pisma NK II BG 0915-107-09) wysłając pismo w tej sprawie do wszystkim gmin w województwie.Co z tego wynika dla sołtysa i mieszkańców sołectwa?


Monika Augustyniak w publikacji Jednostki pomocnicze gminy rozważa czy niepodjęcie uchwały przez radę gminy może zostać zinterpretowane jako zaniechanie prawotwórcze w świetle art. 101a ustawy o samorządzie gminnym: określenie w ustawie o funduszu sołeckim obowiązku rady gminy oraz terminu ustawowego do podjęcia uchwały o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym daje podstawę realizacji ochrony mieszkańców sołectw przez skutkami bezczynności rady gminy w przedmiotowym zakresie na podstawie art. 101a u.s.g. Radni winni mieć świadomość ewentualnych konsekwencji  swojego zaniechania, bowiem konsekwencją powyższej procedury może być grożąca gminie sprawa sądowa.

Dyskusja nad kwestią wyodrębnienia bądź nie funduszu sołeckiego jest jedną z szans na poruszenie ważnych tematów dotyczących życia mieszkańców na forum publicznym – możliwością na zastanowienie się nad ideą samorządności: szansą stworzenia mieszkańcom sołectw warunków do bezpośredniego podejmowania decyzji o ich najbliższym otoczeniu. Radni nie powinni tej szansy zmarnować – jej wykorzystanie może uruchomić nowy potencjał rozwoju gminy.

Nie podejmując żadnej uchwały rozstrzygającej kwestię funduszu sołeckiego radni łamią prawo i lekceważą mieszkańców swojej gminy. Bezczynnością mogą również narazić gminę na proces sądowy. Warto przyjrzeć się czy w bieżącym roku radni spełnią nałożony ustawą obowiązek podjęcia uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego, bowiem… organy nadzoru nie dyskutują. Dyskutować powinni radni – do czego zachęcają ich nie tylko litera ale i duch prawa, zaś przede wszystkim mieszkańcy sołectw.

Autor: Karol Mojkowski

Artykuł pochodzi ze strony: http://funduszesoleckie.pl

wersja do druku

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx