Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Małopolska - nabór wniosków na tworzenie placówek wsparcia dziennego

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do 24 maja 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017 r.

Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków prowadzony będzie od 31 marca 2017 r. do 24 maja 2017 r. (do godz. 15:00).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  • inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – wyłącznie jako partner.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

  • osoby niesamodzielne;
  • opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

W ramach ww. typu projektu przewiduje się realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych, w szczególności wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Celem przedsięwzięć podejmowanych w ramach ww. typu jest zorganizowanie kompleksowego systemu opieki, umożliwiającego osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

W ramach ww. typu przewiduje się realizację projektów, które umożliwią osobom niesamodzielnym bezpieczne funkcjonowanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania świadczonych w ramach projektu obejmujących przynajmniej:

  • dostęp do centrum teleopieki, zapewniającego co najmniej możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osoby niesamodzielnej;
  • zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania (np. sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania).

W celu zapewnienia kompleksowego systemu opieki zakres udzielanego wsparcia w projekcie musi obejmować zarówno dostęp do centrum teleopieki, jak i zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT

Źródło: http://www.rpo.malopolska.pl/

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx