Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Podlaskie - nabór wniosków o dotacje na zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

Od 1 grudnia 2015 od godziny 7:30.

Termin, do którego można składać wnioski

Do 31 grudnia 2015 do godziny 12:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Zgodnie z harmonogramem konkursu stanowiącym załącznik nr 6 Regulaminu konkursu.
Przewidywany termin to czerwiec 2016

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok.

pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: 7:30 do 15:30

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 01.12.2015r. (godz. 07:30) do 31.12.2015 r. do godziny 12:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące formy wsparcia wpisujące się  w typy projektów 1-7 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

  1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną wyłącznie dla dzieci 3-4 letnich i /lub dzieci niepełnosprawnych[1];
  2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym;
  3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
  4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego,
  5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
  6. Kształtowanie i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.
  7. Doskonalenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

[1] Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Jednocześnie interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego;

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi:

15 000 000 PLN

W tym wsparcie finansowe EFS: 15 000 000 PLN

W tym budżet państwa: 0,00 PLN

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

Źródło: https://rpo.wrotapodlasia.pl/

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx