Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wyprawka szkolna 2014/2015

31 lipca 2014r. wszedł w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna".

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, realizowany jest od 2002 roku. Polega na dofinansowaniu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, a od roku 2014 także podręczników do kształcenia w zawodach. Podręczniki muszą być dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Możliwe jest także dofinansowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych (uczniowie z niepełnosprawnościami).

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Wsparcie w związku z zakupem podręczników

 1. Programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną:
 • w klasie II, III i VI szkoły podstawowej,
 • w klasie II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum oólnokształcącego lub technikum,
 • w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • w klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • w klasie III liceum plastycznego,
 • w klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomoc zostanie udzielona w/w uczniom, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych   (Dz. U. z 2013r. poz. 1456, z późn. zm.), tj. 539,00 zł netto.

 1. Programem objęci są uczniowie wskazani powyżej, niespełniający kryterium dochodowego, pochodzący z rodzin, w których występuje ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych), trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
 1. W 2014 r. programem będą objęci także uczniowie:
 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalych.

Uwaga: uczniowie niepełnosprawni, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód w rodzinie.

Wsparcie w związku z zakupem materiałów edukacyjnych

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dotyczy to również uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z rządowego podręcznika),dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych ( np: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywanew edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów).

Jaka jest wysokość możliwego dofinansowania?

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić od 175 zł do 770 zł.

Tabela wysokości wsparcia dla poszczególnych grup uczniów dostępna tutaj.

W jaki sposób ubiegać się o pomoc?

Przyznanie wyprawki szkolenej odbywa się na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia,
a także na wniosek pełnoletniego ucznia. Właściwe druki wniosków powinni udostępniać dyrektorzy szkół. Wnioski o przyznanie pomocy udostępniane są także na stronach internetowych samorządów gmin i powiatów.

Termin składania wniosków ustala odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Zgodnie z planowaną realizacją Programu wszyscy rodzice, którzy złożą wnioski o dofinansowanie muszą otrzymać pieniądze do 17 listopada 2014 roku.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne na stronach internetowych poszczególnych kuratoriów oświaty oraz BIP urzędów gmin i powiatów.

Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska

Źródło:

• Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 1024)

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx