Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Przedsiębiorczość- programy „szyte na wieś”

 

Osoby planujące założenie firmy na terenach wiejskich mogą ubiegać się o dotacje unijne na ten cel. Poniżej dwie ścieżki.

 

Ścieżka 1.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Osoby zamierzające otworzyć własną firmę mogą ubiegać się o wsparcie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach działania 6.2. Środki finansowe dostępne są u operatorów wybranych w trybie konkursowym przez instytucje regionalne odpowiedzialne za wdrażanie programów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami (konkursy organizowane w oparciu o Plany Działania zatwierdzone na 2011 rok włącznie) wsparcie kierowane może być w szczególności do:

 • osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy        w ciągu ostatnich dwóch lat,
 • kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
 • osób do 25 roku życia,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób po 45 roku życia,
 • mieszkańców miejscowości do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą).

Należy pamiętać, że poszczególne Instytucje Wdrażające w ramach Działania 6.2 mogą określać dodatkowe kryteria lub wybierać spośród wymienionych powyżej grup niektóre - zgodnie z odpowiednimi strategiami regionalnymi.

Maksymalna kwota dotacji: 40 tys. PLN.

Tryb i harmonogram ubiegania się o środki, w tym wskazanie kto może ubiegać się o dotację określają każdorazowo regulaminy przyjęte przez poszczególnych operatorów.

Uwaga:

Od 2012 roku zmieniają się zasady dofinansowania w ramach Działania 6.2 POKL.

Pomoc bezzwrotną (dotację) otrzymają jedynie osoby mające najtrudniejszą sytuację na rynku pracy.

Pozostali na uruchomienie własnej działalności gospodarczej będą mogli skorzystać w nadchodzącym roku z mikropożyczek z EFS.

Maksymalnie będzie się można ubiegać o 50 tys. zł. Pożyczki będą udzielane na preferencyjnych zasadach, a przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z rocznej karencji wliczonej w okres spłaty pożyczki. Decydując się na pożyczkę, otrzyma pomoc de minimis.

Udzielaniem mikropożyczek z EFS będą się zajmowały wyspecjalizowane instytucje, wyłonione w trybie konkursowym.

Kryteria przyznawania pożyczek i pomocy bezzwrotnej w poszczególnych województwach będą się różniły i wynikać będą z aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Dokładne wskazanie kryteriów wyboru finansowanych operacji nastąpi w „Planie działania”, przygotowywanym przez IP dla każdego Priorytetu. Kryteria będą zawierały precyzyjne przyporządkowanie grup docelowych do poszczególnych form wsparcia (wsparcie bezzwrotne i pożyczki) – w zależności od sytuacji danej grupy na rynku pracy. Osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy będą kwalifikowane do otrzymania pomocy bezzwrotnej.

Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się wdrażaniem Działania 6.2 w poszczególnych województwach znajdziesz TUTAJ.
 

Ścieżka 2.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Zarówno osoby, które dopiero chcą założyć własne firmy, jak też mikroprzedsiębiorstwa, które istnieją już na rynku mogą uzyskać jednorazową dotację do 300 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw").

Kto może ubiegać się o dotację?

O dofinansowanie z PROW w ramach Działania 312 mogą ubiegać się:

osoby fizyczne (nie ubezpieczone w KRUS), osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą,

spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych.

spełniające jednocześnie następujące warunki:

-    prowadzące(y) działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorstwo,

-   zatrudniające mniej niż 10 pracowników

-    i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza 2 mln euro,

spełniające obowiązujące wymogi formalne określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r., Nr 139, poz. 883 z późn. zm.) oraz w dokumentach programowych.

Okres referencyjny przyjęty w omawianym działaniu do określania statusu przedsiębiorcy obejmuje maksymalnie 3 kolejne, zamknięte okresy obrachunkowe poprzedzające rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jaka jest wielkość dotacji?

Kwota dotacji jest uzależniona od ilości osób, jaką firma zadeklaruje się zatrudnić po zrealizowaniu inwestycji. Osoby te muszą być zatrudnione potem przez okres min. 2 lat, a działalność trzeba prowadzić przez 5 lat.

Jeśli wnioskodawca zdecyduje się zatrudnić:

  1. 1 osobę – dotacja może wynieść do 100 tys. zł (z tym, że jeśli o dotacje będzie się starać osoba, która nie posiada jeszcze własnej działalności i chce ją dopiero założyć, jako pierwszą osobę zatrudnioną traktuje się właściciela firmy, co oznacza, że przy dotacji do 100 tys. zł nie trzeba zobowiązywać się w takiej sytuacji do zatrudniania kogokolwiek)
  2. 2 osoby – dotacja może wynieść do 200 tys. zł
  3. 3 osoby – dotacja może wynieść do 300 tys. zł.

Minimalna kwota dotacji to 10 tys. zł. W praktyce staranie się o dotację mniejszą niż 50-100 tys. zł, może być nieopłacalne, szczególnie ze względu na wymogi dotyczące późniejszego utrzymania firmy i ewentualnego zatrudnienia nowych osób.

Po podpisaniu umowy można otrzymać 20% zaliczki od kwoty dofinansowania jednak trzeba na tą zaliczkę ustanowić gwarancję bankową

Jakie wydatki można sfinansować z dotacji?

Dotacje można otrzymać na:

  1. zakup nowych urządzeń, maszyn, wyposażenia, narzędzi, sprzętu komputerowego i oprogramowania
  2. budowę, przebudowę lub rozbudowę niemieszkalnych budynków
  3. pokrycie kosztów zagospodarowania terenu
  4. zakupu środków transportu z wyjątkiem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą [UWAGA: Nie dotyczy to zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w tym zakresie. W związku z tym z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach kodu PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów]
  5. sfinansowanie rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia danej rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Dotacje można również otrzymać na tzw. koszty ogólne związane bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją operacji, tj. koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

  1. kosztorysów,
  2. projektów architektonicznych lub budowlanych,
  3. ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
  4. dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
  5. wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
  6. projektów technologicznych;
  7. opłat za patenty lub licencje,
  8. sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi,

w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Koszty ogólne (wymienne powyżej) mogą być współfinansowane dotacją jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku.

Tej dotacji NIE można natomiast otrzymać na:

  1. zakup towaru
  2. nabycia nieruchomości (zakupu ziemi, budynków itp.)
  3. nabycia rzeczy używanych (przy pomocy tej dotacji można zakupić wyłącznie rzeczy nowe),
  4. budowy budynków mieszkalnych,
  5. zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),
  6. sfinansowanie podatku VAT
  7. części raty leasingowej obejmującej marżę (zysk) finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty bieżące oraz opłaty ubezpieczeniowe.

Do czego zobowiązuje przyznana dotacja?

Przedsiębiorca, który otrzyma dofinansowanie musi utrzymać działalność gospodarczą przez 5 lat. Trwałość jest rozumiana jako:

·         osiągnięcia celu operacji i jego zachowania,

·         umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą,

·         przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą,

·         informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy,

·         przestrzegania ograniczeń lub spełniania warunków w zakresie:

-    przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania,

-    rodzaju i czasu trwania wykonywanej działalności związanej z przyznaną pomocą, miejsca zarejestrowania oraz lokalizacji siedziby lub oddziału,

oraz

·         utworzenia nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty oraz ich utrzymania przez 2 lata.

Gdzie ubiegać się o dotację?

·         Nabór wniosków prowadzą regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) lub Lokalne Grupy Działania (LGD) rozmieszczone na terenie całego kraju. Nabory wniosków prowadzone są przez ARiMR i LGD niezależnie w ustalonych przez nich terminach.

·         Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć Wniosek wraz z Ekonomicznym Planem Operacji i wymaganymi załącznikami. Wnioski można pobrać ze stron internetowych: ARiMR lub poszczególnych LGD. Zobacz jak wygląda dokumentacja, w tym wnioski.

To warto wiedzieć, o tym warto pamiętać !

1.       Dotacja jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych związanych z założeniem działalności gospodarczej i może wynieść maksymalnie 50% poniesionych wydatków netto.

W praktyce oznacza to, że:

·         najpierw trzeba wyłożyć środki (własne oszczędności, sfinansowane z kredytu) a dopiero potem, po przedstawieniu stosownych faktur, można uzyskać zwrot – refundację,

·         jeśli dotacja ma zostać przeznaczona na zakup urządzenia, które kosztuje 100 tys. zł netto czyli 123 tys. zł z 23% podatkiem VAT, to dotacja wyniesie w tym przypadku 50% od kwoty netto czyli 50 tys. zł.

2.       Dotacje przeznaczone są dla osób lub firm planujących inwestycje na terenie wsi lub małych miasteczek (maksymalnie do 5 tys. mieszkańców). Jednak w przypadku inwestycji niebudowlanych na terenie wiejskim lub w małym miasteczku musi znajdować się jedynie miejsce przechowywania sprzętu / środków zakupionych z dotacji, natomiast firma może działać również na terenie większych miast (np. firma budowlana).

3.       Przedsięwzięcia objęte dotacją nie muszą być innowacyjne, więc tradycyjne biznesy (np. sala weselna, pralnia, sklep) mają pełnoprawne szanse na uzyskanie dotacji.

4.       Dofinansowanie można otrzymać na inwestycję nie związaną z dotychczasową działalnością firmy, jeśli więc firma prowadząca do tej pory działalność handlową chce rozpocząć działalność w zupełnie nowej branży, będzie mogła starać się o dotację na ten cel.

Kod PKD działalności musi znajdować się na tej liście.

5.       Aby łatwiej było przeprowadzić inwestycję, można ją podzielić na maksymalnie dwa etapy i po każdym z nich starać się o refundację 50%, czyli jeśli przedmiotem inwestycji jest zakup dwóch maszyn o wartości 150 tys. zł netto każda, możemy najpierw zakupić jedną, złożyć tzw. Wniosek o płatność, po rozpatrzeniu, którego dostaniemy 50% dotacji (w tym przypadku 75 tys. zł), dzięki czemu będziemy mieli dostęp do kolejnych środków - na zakup kolejnej maszyny przewidzianej w ramach inwestycji.

6.       Wszelkie wydatki mogą być poniesione po złożeniu wniosku o dotację (wyjątek stanowią tzw. koszty ogólne). Jednak dużo bezpieczniej jest poczekać na wydanie decyzji o przyznaniu dofinansowania, co w przypadku tego programu następuje po ok. pół roku od złożenia wniosku. Do dnia podpisania umowy nie ma żadnej gwarancji, że poniesione nakłady zostaną zwrócone.

Powyższy materiał ma charakter wyłącznie informacyjno - edukacyjny.

Wszelkich wiążących informacji należy szukać w siedzibach i na stronach internetowych instytucji wdrażających i pośredniczących oraz u operatorów programów.

Linki do ważnych stron internetowych:

*       Oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

*       Punkty konsultacyjne dla przedsiębiorców oraz osób podejmujących działalność gospodarczą (KSU)

*       Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS)

*       Instytucje uczestniczące we wdrażaniu PO KL (IP) (załącznik nr 3 dokumentu)

*       Mapa LGD

Stan na dzień: 03.01.2012 r.

Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx