Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dotacje z Unii Europejskiej na lata 2014-2020

 

Podmioty, które zamierzają ubiegać się o dotację z tzw. nowej perspektywy finansowej muszą uzbroić się w cierpliwość. Polska właśnie rozpoczyna formalne negocjacje z Komisją Europejską dot. Umowy Partnerstwa, czyli dokumentu, w którym określa, w jaki sposób chce osiągnąć swoje cele rozwojowe wykorzystując pieniądze unijne. Cała procedura potrwa kilka miesięcy. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju liczy, że Komisja Europejska zaakceptuje programy jeszcze w tym roku, by można było ruszyć z wydawaniem unijnych pieniędzy na lata 2014-2020.

Trwają także prace nad programami operacyjnymi dla wsi i rybołówstwa.

Mimo, że fundusze będą dostępne nie wcześniej niż pod koniec 2014 roku, już dziś warto zapoznać się z założeniami krajowych programów operacyjnych. Poniżej kompendium wiedzy.

CO ZOSTAŁO OKREŚLONE W UMOWIE PARTNERSTWA?

Projekt Umowy Partnerstwa powstał na bazie jej Założeń, przyjętych przez rząd 15 stycznia 2013 r. Określa układ programów operacyjnych na lata 2014-2020, zawiera analizę potrzeb rozwojowych Polski oraz cele i priorytety działań w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami realizacji.

Zarówno Umowa, jak i projekty krajowych programów operacyjnych są powiązane z wymaganiami stawianymi przez Komisję Europejską, Strategię Europa 2020 oraz celami rozwojowymi Polski na najbliższe lata. Uwzględniają również opinie partnerów społecznych i gospodarczych, a także efekty spotkań grup roboczych i debat eksperckich.

JAKIE ŚRODKI MOŻE OTRZYMAĆ POLSKA?

Kwota dla Polski wynosi 82,5 mld euro (ok. 345 mld zł). W tej kwocie zawiera się 252 mln euro, czyli ponad 1 mld zł na wsparcie bezrobotnej młodzieży.

W tym kwota na realizację programów operacyjnych to ponad 320 mld zł (ponad 76,8 mld euro).

PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020

W latach 2014-2020 realizowanych będzie 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych.

 

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ )– alokacja 114,94 mld zł (27,5 mld euro)

Fundusze PO IiŚ zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę.

Główni beneficjenci:

·         podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego,

·         podmioty prywatne, głównie duże przedsiębiorstwa.

 

Program Inteligentny Rozwój (PO IR) – alokacja 35,98 mld zł (8,6 mld euro)

Głównym celem PO IR jest zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki m.in. poprzez aktywizację współpracy firm i sektora nauki, wsparcie i rozwój innowacyjności przedsiębiorców. Najważniejszym założeniem PO IR jest wsparcie realizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców i sektor nauki oraz wdrożenie wyników ich prac na rynek.

Program ma umożliwić skuteczne przejście „od pomysłu do przemysłu” czy szerzej: do rynku, poprzez przekształcanie pomysłów w niespotykane dotąd produkty, usługi i technologie. Preferowane będą projekty wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, czyli wybrane dziedziny nauki i gospodarki, stanowiące potencjał rozwojowy kraju  i regionów. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, priorytetowo zostaną potraktowane także ekoinnowacje – innowacyjne technologie w dziedzinie ochrony środowiska.

Część środków zostanie przeznaczona na podniesienie pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Główni beneficjenci:

·         sektor nauki (uczelnie, instytuty),

·         przedsiębiorcy,

·         instytucje otoczenia biznesu (np. parki naukowo -technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości).

 

Program Wiedza Edukacja Rozwój – alokacja 18,46 mld zł (4,4 mld euro)

PO WER wspierać będzie reformy systemowe w obszarach takich jak zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja oraz zdrowie. W programie będą także dostępne środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Główni beneficjenci:

·         instytucje publiczne,

·         organizacje pozarządowe.

 

Program Polska Cyfrowa – alokacja 9,42 mld zł (2,2 mld euro)

Środki programu wspierać będą technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), w szczególności tworzenie sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych. Planowane są również działania dotyczące nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych. Program zakłada, że do 2020 r. każdy mieszkaniec Polski będzie mógł mieć dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

Główni beneficjenci:

·         przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,

·         administracja publiczna,

·         jednostki naukowe,

·         organizacje pozarządowe,

·         państwowe organizacje kultury,

·         przedsiębiorstwa,

·         jednostki samorządu terytorialnego.

 

Program Polska Wschodnia – alokacja 8,84 mld zł (2,1 mld euro)

PO PW to dodatkowe fundusze dla 5 województw Polski Wschodniej. Unijne pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności, większą aktywność przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu w obszarze B+R oraz ich promocję na rynkach międzynarodowych. Ponadto, realizowane będą projekty związane z rozwojem komunikacji miejskiej oraz poprawą dostępności wewnętrznej w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i obszarach je otaczających.

Główni beneficjenci:

·         przedsiębiorcy,

·         inicjatywy klastrowe,

·         ośrodki innowacji,

·         jednostki samorządu terytorialnego,

·         PKP PLK S.A.

 

Program Pomoc Techniczna – alokacja 2,92 mld zł (700,1 mln euro)

Ma zapewnić efektywne funkcjonowanie systemu wdrażania środków unijnych w Polsce. Fundusze PPT będą wspierać instytucje w wykonywaniu obowiązków nałożonych przez nowe przepisy unijne. Prowadzone będą też działania edukacyjne, szkoleniowe oraz promocyjne.

Działania programu skierowane będą w szczególności do podmiotów sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, mediów, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

 

PROGRAMY REGIONALNE (RPO)

RPO finansowane będą z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Samorządy województw zarządzać będą większą niż obecnie pulą europejskich pieniędzy – w latach 2007-2013 miały do dyspozycji ok. 25 proc. wszystkich środków dla Polski, w nowej perspektywie będzie to niemal 40 proc.

Każde z województw określa swoje cele, priorytety, programy.

Uwaga:

W kolejnej perspektywie EFS zarówno w PO WER jak i w RPO, zostaną wprowadzone nowe rozwiązania takie jak:

Ø Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) – rejestr w formie ogólnopolskiej bazy podmiotów świadczących usługi edukacyjno-szkoleniowe finansowane ze środków publicznych, będzie on elementem wspierającym poprawę jakości szkoleń finansowanych ze środków publicznych;

Ø Rozwój kwalifikacji z zastosowaniem „bonów edukacyjnych” – planowane są działania obejmujące wprowadzenie systemu bonów szkoleniowych dla osób planujących podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych, a także rozwój brokeringu edukacyjnego (pośrednictwo edukacyjne);

Ø Wykorzystywanie instrumentów zwrotnych (pożyczki) – udzielanie tego typu wsparcia na preferencyjnych warunkach umożliwi przeciwdziałanie barierom w dostępie do kapitału w szczególności w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej informacji o nowej puli unijnych środków oraz krajowych programach na kolejną perspektywę dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Z dokumentami na lata 2014-2020 przyjętymi przez rząd można się zapoznać na stronie Fundusze Europejskie 2014-2020.Informacje na temat programów regionalnych dostępne na stronach samorządów poszczególnych województw.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020)

ProgramOperacyjny „Rybactwo i Morze”

W latach 2014 – 2020, podobnie jak we wcześniejszym okresie, Polska korzystać będzie także ze środków na rozwój obszarów wiejskich oraz funduszu morskiego i rybackiego. Konsultowane projekty programów dostępne są na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju (PROW 2014-2020, PO RM). Programy nie są elementem wspomnianej wcześniej Umowy Partnerstwa).

Niniejszy materiał ma charakter informacyjno-edukacyjny.

Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska

***

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx