Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Źródła finansowania działalności kół gospodyń wiejskich

(marzec 2012)

Koła gospodyń wiejskich mają status organizacji społeczno-zawodowej rolników lub też stowarzyszenia. Mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Ponadto, jeśli posiadają osobowość prawną mogą zostać, na swój wniosek, wpisane do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. To, z jakich źródeł finansowania może korzystać dane koło wynika m.in. ze statusu, jaki posiada (zapisy prawa określone w ustawach, rozporządzeniach) oraz z zapisów statutu/ regulaminu.

Poniżej charakterystyka poszczególnych źródeł dochodu oraz możliwe źródła finansowania działalności kół gospodyń wiejskich w zależności od ich statusu prawnego.

Charakterystyka źródeł finansowania

Zgodnie z przepisami wynikającymi z polskiego prawodawstwa wśród źródeł finansowania organizacji można wyróżnić:

·         składki członkowskie,

·         spadki i zapisy,

·         darowizny,

·         sponsoring,

·         zbiórki publiczne,

·         dotacje,

·         dochód z majątku,

·         dochody z własnej działalności, 

·         mechanizm 1% (dotyczy tylko organizacji mających status organizacji pożytku publicznego),

·         działalność odpłatną i gospodarczą.

Organizacje, posiadające osobowość prawną, mogą także pozyskiwać środki na swoją działalność poprzez zaciąganie pożyczek i kredytów. 

Składki członkowskie

Składki członkowskie występują w organizacjach typu członkowskiego, czyli także stowarzyszeniach i związkach stowarzyszeń. Jednym z obowiązków każdego członka stowarzyszenia jest uiszczanie składek członkowskich na rzecz jego organizacji. Obowiązek ten członkowie stowarzyszenia przyjmują na siebie dobrowolnie, poprzez akt przystąpienia do stowarzyszenia. Z powinności tej z reguły zwalniani są jedynie członkowie honorowi. Niepłacenie składek członkowskich może być przyczyną pozbawiania członków przynależności do stowarzyszenia.

Spadki i zapisy

Majątek organizacji powstaje między innymi ze spadków i zapisów, czyli dóbr otrzymanych po zmarłym.

Darowizny

Darowizna jest umową. Umowa darowizny została unormowana przepisami Kodeksu cywilnego. Stronami umowy darowizny mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Strony te nazywane są darczyńcą i obdarowanym. O darowiźnie możemy mówić, gdy dzielimy się swoją własnością, przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni. Organizacja może przyjąć darowiznę, a darczyńca dokonać odpisu od dochodu w wysokości dokonanej wpłaty.

Sponsoring

Sponsoring polega na finansowaniu określonego przedsięwzięcia w celu promocji (osoby, firmy) sponsora. Umowa sponsoringu należy do umów nienazwanych, czyli umów nieprzewidzianych wprost w przepisach Kodeksu cywilnego. Wobec tego, że zawarcie tej umowy nie jest uregulowane w sposób szczególny należy stosować do niej zasady ogólne. Do podstawowych elementów takiej umowy należą postanowienia, dotyczące zobowiązania się sponsora do celowego finansowania określonej działalności oraz zobowiązanie się sponsorowanej organizacji do promocji sponsora.

Sponsor – prywatna firma - może przekazać określoną kwotę na rzecz programu prowadzonego przez organizację, a w zamian organizacja zobowiązuje się np. do umieszczania logo tej firmy na swoich materiałach promocyjnych.

Zbiórki publiczne

Zbiórka publiczna to wszelkie zbieranie ofiar w miejscach publicznych.

Zgodnie z prawem polskim dopuszczalne jest organizowanie zbiórek pieniężnych i zbiórek w naturze. Muszą mieć one z góry określony cel. Zorganizowanie zbiórki publicznej wymaga uzyskania zezwolenia organu administracji samorządowej lub publicznej.

Działalność gospodarcza

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest

wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą:

- osoba fizyczna,

- osoba prawna,

- jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. 

Dotacje

Dotacja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo, samorząd, fundację podmiotom (np. jednostkom samorządu terytorialnego, prywatnym przedsiębiorstwom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym) dla poparcia ich działalności.

Organizacja posiadająca osobowość prawną może ubiegać się o dotację na swoje cele statutowe. Warunki otrzymania pomocy określane są przez udzielających pomocy. Na ogół przyznaje się dotacje w drodze konkursu.

Mechanizm 1%

Od 1 stycznia 2004 roku polscy podatnicy mogą korzystać z dwóch różnych form wsparcia organizacji pozarządowych. Jedna to opisana powyżej darowizna, a druga to tzw. mechanizm 1% (alokacja 1% należnego podatku). Obie te formy opisane są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródła finansowania kół gospodyń wiejskich zależne od ich statusu prawnego

Koło gospodyń wiejskich jako jednostka organizacyjna kółka rolniczego

Podstawowym źródłem finansowania koła gospodyń wiejskich – jednostki organizacyjnej kółka rolniczego są składki członkowskie.

Prawo polskie zezwala organizacjom rolniczym na prowadzenie działalności gospodarczej jedynie na warunkach dotyczących spółdzielni kółek rolniczych. Koło gospodyń wiejskich, które nie posiada osobowości prawnej może prowadzić działalność gospodarczą, socjalną i handlową jedynie w zakresie określonym w statucie kółka rolniczego lub/ i regulaminu koła. Nie może być natomiast założycielem i członkiem spółdzielni powoływanej w celu świadczenia usług dla rolnictwa oraz innych rodzajów usług wynikających z potrzeb środowiska wiejskiego.

Kwestie te regulują przepisy Ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników z dnia 8 października 1982 roku oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

Koło gospodyń wiejskich jako samodzielne kółko rolnicze

Koło gospodyń wiejskich może działać jako samodzielne kółko rolnicze.

Koło gospodyń wiejskich jako kółko rolnicze może prowadzić działalność gospodarczą na warunkach dotyczących spółdzielni kółek rolniczych. Może, więc być założycielem i członkiem spółdzielni powoływanej w celu świadczenia usług dla rolnictwa oraz innych rodzajów usług wynikających z potrzeb środowiska wiejskiego. Powołanie spółdzielni wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS.

Koło gospodyń wiejskich – kółko rolnicze może uzyskać status organizacji pożytku publicznego, jeśli spełnia warunki określone Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Źródła finansowania koła gospodyń wiejskich – samodzielnego kółka rolniczego:

·         składki członkowskie,

·         darowizny,

·         zapisy,

·         dotacje,

·         odsetki od lokat bankowych,

·         dochody z działalności odpłatnej,

·         dochody z działalności gospodarczej,

·         odpis 1% (tylko dla organizacji zarejestrowanych w KRS jako organizacje pożytku publicznego).

Koło gospodyń wiejskich jako stowarzyszenie

Koła gospodyń wiejskich mogą działać w oparciu o Ustawę prawo o stowarzyszeniach. Mają wówczas status organizacji pozarządowej – stowarzyszenia zwykłego lub rejestrowanego. Nie są wówczas społeczno – zawodową organizacją rolników. Takie koła w swojej nazwie, na ogół, posługują się zwrotem „stowarzyszenie” (np. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce).

Koło gospodyń wiejskich jako stowarzyszenie zwykłe

Stowarzyszenie zwykłe ma ograniczone możliwości działania, nie może m.in. przyjmować darowizn, spadków i zapisów, otrzymywać dotacji oraz korzystać z ofiarności publicznej.

Podstawowym źródłem dochodu są składki członkowskie.

Koło gospodyń wiejskich jako stowarzyszenie działające na zasadach ogólnych tzw. stowarzyszenia rejestrowego

Majątek koła gospodyń wiejskich - stowarzyszenia rejestrowanego powstaje w szczególności ze:

·         składek członkowskich,

·         darowizn,

·         spadków,

·         zapisów,

·         dochodów z własnej działalności,

·         dochodów z majątku stowarzyszenia,

·         środków uzyskanych dzięki ofiarności publicznej (zbiórki publiczne),

·         odpisu podatku 1% (tylko stowarzyszenie posiadające status organizacji pożytku publicznego).

Koło gospodyń wiejskich - stowarzyszenie rejestrowane może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz może korzystać z ofiarności publicznej, ale respektując obowiązujące przepisy regulujące kwestie związane z obciążeniami publicznymi oraz dotyczące formy przyjęcia tego rodzaju przysporzeń przez stowarzyszenie.

Stowarzyszenie rejestrowe może prowadzić działalność gospodarczą, ale pod warunkiem, że całkowity dochód z niej przeznaczony zostanie na jego działalność statutową..

Stowarzyszenia tego typu mogą ubiegać się o pomoc publiczną, tj. dotacje z budżetu państwa i z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć zaliczanych do zadań własnych państwa albo jednostek samorządowych..

Stowarzyszenie rejestrowe może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego (konieczna rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym). Wówczas może korzystać z odpisu podatku 1%.

Gdzie szukać informacji o konkursach, programach, projektach adresowanych do organizacji wiejskich?

Konkursy grantowe nie zawsze są adresowane wprost do kół gospodyń wiejskich. Na ogół wskazuje się, że podmiotem może być stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego, organizacja pozarządowa. Często krąg potencjalnych grantobiorców zawęża się do organizacji, działających na terenach wiejskich. Kiedy indziej istotne jest, jakie cele realizuje organizacja. Koła gospodyń wiejskich z zasady działają na terenach wiejskich, ale mają różny status. Nie zawsze są to organizacje posiadające osobowość prawną. Istotne jest, zatem nie tylko wyszukanie konkursu i przygotowanie wniosku o dotację. Zanim organizacja przystąpi do przygotowania aplikacji, powinna sprawdzić czy rzeczywiście konkurs jest adresowany do niej. W wypadku wątpliwości warto skontaktować się z grantodawcą (telefonicznie, mailowo).

Informacji o konkursach grantowych można szukać:

·  na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń urzędów jednostek administracji samorządowej: gmin, powiatów (starostwo), województw (urząd marszałkowski)

·   w informatorach lub u członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

·  na stronach internetowych fundacji, m.in.: Fundacja Wspomagania Wsi, Akademia Rozwoju Filantropii, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, a także na stronach portalu: www.ngo.pl

·  na stronach internetowych jednostek administracji rządowej (zakładki: aktualności, dotacje, konkursy): urzędy wojewódzkie, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

·  na stronach internetowych ośrodków doradztwa rolniczego.

Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska

***

Źródło:

·         Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 nr 20 poz. 104)

·         Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2003r., nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)

·         Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami)

·         Ustawa z dnia 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 1982 r., Nr 32, poz. 217 z późniejszymi zmianami)

·         Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 1983 r., Nr 27, poz. 132 z późniejszymi zmianami)

·         www.parpa.gov.pl

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx