Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Organizowanie zbiórek

Aspekty prawne związane z organizowaniem zbiórek

Wiejskie społeczności lokalne coraz chętniej biorą udział w charytatywnych przedsięwzięciach. Takie społeczne akcje, np. loterie, zabawy czy koncerty doskonale wpisują się w programy służące rozwojowi wsi. Warto zwrócić uwagę na pewne aspekty prawne związane z organizowaniem tego typu przedsięwzięć.

Zbiórki publiczne

Co to jest zbiórka ? Zbiórka to wszelkie zbieranie ofiar.

Zgodnie z prawem polskim dopuszczalne jest organizowanie zbiórek pieniężnych i zbiórek w naturze. Mogą one mieć charakter publiczny (organizowane w miejscach publicznych) i niepubliczny. Muszą mieć one z góry określony cel.

Kto może organizować zbiórkę publiczną?

Do zbiórek o charakterze publicznym należą te, które są organizowane przez:  

 • stowarzyszenia i organizacje posiadające osobowość prawną,
 • komitety zorganizowane dla przeprowadzenia określonego celu. 

Cel zbiórki powinien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

Zbiórka publiczna może być organizowana tylko za zgodą uprawnionego organu.

Prawo w praktyce:

 • Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną jest tzw. stowarzyszenie rejestrowane, czyli wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Organizacje posiadające osobowość prawną to między innymi organizacje pożytku publicznego. Status stowarzyszeń rejestrowanych mają tylko te organizacje wiejskie, które spełniają powyższe warunki. Osobowości prawnej nie posiadają sołectwa i rady sołeckie, a także świetlice wiejskie i centra kultury jeśli są jednostkami prowadzonymi przez gminy, szkoły, biblioteki, a nawet stowarzyszenia (w tym wypadku osobowość prawną ma stowarzyszenie a nie świetlica). Osobowość prawną posiadają m.in. jednostki OSP, gdyż są stowarzyszeniami lub organizacjami pożytku publicznego. Koła gospodyń wiejskich, ludowe zespoły sportowe i inne organizacje wiejskie mogą na swój wniosek, po przejściu procesu rejestracji uzyskać status organizacji posiadającej osobowość prawną.
 • Komitet organizacyjny powstaje na mocy aktu organizacyjnego, uchwalonego i podpisanego przez członków. Akt taki reguluje zasady funkcjonowania komitetu i wzajemne prawa i obowiązki członków. Komitet nie posiada osobowości prawne, nie podlega wpisowi do rejestru sądowego. W związku z tym nie może nabywać praw i zaciągać zobowiązań ? odpowiedzialność za nie ponoszą sami członkowie. Przyjęło się, że komitet powinien liczyć od 6 osób (przy wydatkowaniu funduszy w kraju) do 10 osób (wydatkowanie za granicą).

Jakie cele musi uwzględniać zbiórka publiczna?

Zbiórkę publiczną można zorganizować tylko wówczas, gdy jej cel jest:

 • zgodny z prawem,
 • godny poparcia ze względu na interes publiczny,
 • społecznie akceptowany.

Ważne jest także, aby cel, na który zbierane są pieniądze był jasno sformułowany.

Zbiórki publiczne organizuje się przede wszystkim mając na uwadze cele:

 •   religijne,
 •   państwowe,
 •   oświatowe,
 •   zdrowotne,
 •   kulturalno-społeczne,
 •   społeczno-opiekuńcze.

Prawo w praktyce:

Cel społecznie akceptowany i uznawany za ważny to m.in.: program stypendialny, pomoc dzieciom niepełnosprawnym w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, budowa sali gimnastycznej, renowacja pomnika.

Zabronione jest urządzanie zbiórek publicznych w interesie osobistym.

Prawo w praktyce:

Nie można zorganizować zbiórki dla prywatnego zysku, np. na kupno domu dla siebie. Dozwolone jest natomiast zbieranie datków na pokrycie kosztów leczenia czy rehabilitacji dla konkretnej osoby.

Gdzie przeprowadza się zbiórkę publiczną?

Zbiórki publiczne organizowane są generalnie w miejscach publicznych i wymagają pisemnej zgody organu administracji samorządowej lub państwowej.

Zbiórki publiczne mogą być prowadzone:

 •   na wolnym powietrzu,
 •   wewnątrz pomieszczeń,
 •   w obiektach publicznych lub prywatnych, za zgodą właścicieli tych obiektów.

Zbiórek publicznych nie przeprowadza się:

 •   w urzędach administracji publicznej,
 •   na terenie szkół i placówek szkolnych,
 •   na terenach i obiektach pozostających pod zarządem władz wojskowych oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ administracji  publicznej, udzielający pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, może pozwolić na prowadzenie zbiórki publicznej w obiektach i na terenach, o których mowa powyżej.
Dopuszczalne jest domokrążne zbieranie ofiar, gdy ze względu na teren, na którym zbiórka publiczna ma być przeprowadzona, lub ze względu na charakter zbiórki publicznej jest to społecznie uzasadnione, w szczególności, gdy celem zbiórki publicznej jest pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.

Prawo w praktyce:

Zbiórek publicznych zgodnie z przepisami prawa nie przeprowadza się w szkołach i przedszkolach.  Na terenie placówek oświatowych można przeprowadzać zbiórki niepubliczne. W związku z powyższym żaden pracownik przedszkola lub szkoły nie ma prawa zbierać pieniędzy na różne dodatkowe formy edukacyjne (wycieczki, kino, wystawy  itp.) do momentu uzyskania  przez placówkę zgody w drodze decyzji administracyjnej na przeprowadzenie takiej zbiórki. Wymaga to szczególnego uzasadnienia.

Kto udziela zgody na organizację zbiórki publicznej?

Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej udzielają, w drodze decyzji administracyjnej:

1) wójt, burmistrz (prezydent miasta) - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części,

2) starosta - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,

3) marszałek województwa - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat,

4) minister właściwy do spraw wewnętrznych - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo.

Jeżeli zebrane ofiary mają być zużyte za granicą państwa, pozwolenia na zbiórkę udziela, w drodze decyzji administracyjnej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Jakie są dopuszczalne formy organizacji zbiórek publicznych?

Zbiórki publiczne mogą mieć charakter ofiar w gotówce lub w naturze.

Zbiórka publiczna ofiar w gotówce może być przeprowadzona w formie:
1) dobrowolnych wpłat na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną,
2) zbierania ofiar do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczanych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
3) sprzedaży cegiełek wartościowych,
4) sprzedaży przedmiotów.
Zbieranie ofiar w naturze może być dozwolone tylko w przypadku, gdy wszystkie dary będą mogły być w niezmienionej postaci zużyte na cel określony w pozwoleniu (np.: bezpłatne odstąpienie na rzecz przeprowadzającego zbiórkę mebli, środków czystości, przyborów szkolnych, artykułów spożywczych).

Puszki kwestarskie

Puszki kwestarskie oraz skarbony stacjonarne muszą być:

 •   tak zabezpieczone, by ich otwarcie i wyjęcie zawartości było niemożliwe bez
    widocznego  naruszenia zabezpieczenia,
 •   ponumerowane, zaopatrzone w nazwę przeprowadzającego zbiórkę publiczną oraz jego adres.

Otwieranie puszek kwestarskich i przeliczanie zebranych ofiar odbywa się w obecności co najmniej dwóch osób, upoważnionych do tego przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną, oraz osoby kwestującej.

Cegiełki wartościowe

Na każdej cegiełce wartościowej sprzedawanej w ramach zbiórki publicznej umieszcza się nazwę przeprowadzającego zbiórkę, jego adres, kolejny numer cegiełki, a także jej cenę. Cegiełki wartościowe stanowią druki ścisłego zarachowania i powinny być sporządzone w sposób uniemożliwiający ich podrobienie.
Na cegiełce może być umieszczona informacja dotycząca celów zbiórki publicznej.

Przedmioty


Na każdym przedmiocie sprzedawanym w ramach zbiórki publicznej wyraźnie i w sposób trwały podaje się nazwę przeprowadzającego zbiórkę publiczną oraz cenę przedmiotu. Napisy te powinny wyróżniać przedmioty sprzedawane w ramach zbiórki publicznej od innych przedmiotów znajdujących się w obrocie.

Prawo w praktyce:

Za dopuszczalne przez prawo formy przeprowadzania zbiórek uważa się m.in.:

 • zbiórkę listowną ? informacja o organizowanej zbiórce i jej celach przesyłana jest listownie. Do pisma załączony jest zazwyczaj druk przekazu pocztowego z wpisanym numerem konta instytucji przeprowadzającej zbiórkę.
 • zbiórkę telefoniczną ? ogłaszany jest numer telefonu lub numer specjalnie utworzonej linii telefonicznej, a każdy dzwoniący przekazuje tym samym określoną kwotę pieniężną równą kosztowi połączenia na cel zbiórki. Koszt powinien być podany w ogłoszeniu.
 • zbiórkę sms-ową ? koszt wysłanego pod dany numer sms-a o określonej treści przekazywany jest na cel zbiórki.

Jakie osoby są uprawnione do przeprowadzania zbiórek publicznych?

Zbiórki publiczne mogą być przeprowadzane przez:

 •   członków instytucji czy organizacji, która otrzymała pozwolenie,  
 •   członków instytucji lub organizacji, mających cele pokrewne,  
 •   przez osoby imiennie zaproszone przez wyżej wskazane organizacje i instytucje.

Osobami przeprowadzającymi zbiórkę jako członkowie instytucji i organizacji lub jako osoby imiennie zaproszone przez te instytucje mogą być osoby pełnoletnie, jak również:

1) nieletni powyżej 16 roku życia,

2) inni nieletni, jeżeli przeprowadzają zbiórkę na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pod nadzorem osób pełnoletnich odrębnie upoważnionych do tego przez tę organizację.

Uwaga: Osoby, organizujące lub przeprowadzające zbiórkę, nie mogą za swe czynności otrzymywać wynagrodzenia.Za niedopuszczalne uważa się płacenie np. prowizji od zebranej kwoty.

Organizacja przeprowadzająca zbiórkę publiczną jest zobowiązana do wydania legitymacji osobom, które podejmują w jej imieniu czynności.
Legitymacja  powinna zawierać:

 •   numer kolejny,
 •   nazwę przeprowadzającego zbiórkę i jego adres,
 •   cel zbiórki publicznej,
 •   nazwę organu, który udzielił pozwolenia,
 •   numer i datę wydanego pozwolenia,
 •   fotografię osoby przeprowadzającej zbiórkę publiczną, jej imię, nazwisko i adres
 •   określenie terminu ważności legitymacji.

Legitymacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania przeprowadzającego zbiórkę publiczną i potwierdzona pieczęcią tej instytucji.

Legitymacja osoby małoletniej,  poza danymi określonymi powyżej, powinna zawierać również imię i nazwisko osoby pełnoletniej, odrębnie upoważnionej do nadzoru nad małoletnim.

Jakie warunki formalne należy spełnić by otrzymać zgodę na organizację zbiórki publicznej?

Ubiegający się o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej przedstawia odpowiedniemu ze względu na zasięg terytorialny organowi wniosek (wzory druków dostępne są w urzędach) o wydanie zezwolenia wraz z załącznikami.

Załączniki:

 • Plan przeprowadzenia zbiórki publicznej, który określa:

1) cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej,
2) formy przeprowadzenia zbiórki publicznej,
3) termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej,
4) obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona,
5) sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej,
6) liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej,
7) przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.

 • W przypadku stowarzyszenia/ fundacji - aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, stwierdzający istnienie organizacji  oraz kopia statutu organizacji podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania  fundacji/ stowarzyszenia.
 • W przypadku komitetu - kopia protokołu zebrania założycielskiego tego komitetu, poświadczona za zgodność z oryginałem.
 • W przypadku prowadzenia zbiórki publicznej w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe- kopia dokumentu stwierdzającego powstanie i nadanie numeru takiemu kontu.

W sytuacji, gdy ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej wydatkowane będą poza granicami państwa, plan przeprowadzenia zbiórki publicznej powinien również wskazywać miejsce, gdzie będą wydatkowane zebrane ofiary.

 

Jaką dokumentację należy prowadzić w związku z organizowaną zbiórką publiczną?

Przeprowadzający zbiórkę publiczną prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu akcji zbiórkowej, w formie rejestru, zawierającą następujące informacje:
1) komu, kiedy i jakie puszki kwestarskie, skarbony stacjonarne, przedmioty i cegiełki wartościowe zostały wydane,
2) kiedy przeprowadzona zbiórka publiczna została zakończona,
3) sumę zebranych ofiar pieniężnych,
4) rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze.
Dane, o których mowa powyżej muszą być potwierdzone podpisami osób, które zbiórkę przeprowadzały i które odebrały zebrane ofiary.
Przeprowadzający zbiórkę publiczną przechowuje dokumentację, o której mowa powyżej przez okres dwóch lat od dnia zakończenia zbiórki.

Co to jest publiczne ogłoszenie wyników zbiórki?

Wynik zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar powinien być podany do wiadomości organu, który udzielił pozwolenia, oraz ogłoszony w terminie 1 miesiąca w prasie, w rozumieniu przepisów Prawa prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona.

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki zawiera:
1) nazwę i siedzibę przeprowadzającego zbiórkę publiczną,
2) nazwę organu oraz datę i numer pozwolenia,
3) sumę zebranych ofiar pieniężnych, uwzględniającą ilość i rodzaj zebranych ofiar na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej,
4) rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze,
5) wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków.

Jakie są zasady kontroli nad przeprowadzanymi zbiórkami publicznymi?

Zbiórki publiczne podlegają kontroli. Sprawuje ją organ wydający zgodę na przeprowadzenie zbiórki.

Kontrola ta odnosi się w szczególności do:

1) zgodności prowadzenia zbiórki publicznej z udzielonym pozwoleniem,
2) przestrzegania warunków i sposobów prowadzenia zbiórki publicznej,
3) ochrony bezpieczeństwa powszechnego, porządku publicznego, dóbr pozyskanych z ofiarności publicznej oraz dóbr osobistych obywateli,
4) sposobu zużytkowania zebranych ofiar.

Jednostka administracji, która udzieliła pozwolenia na organizację zbiórki publicznej, może w każdym czasie sama lub przez podległe sobie władze i organa pozyskiwać informacje o stanie akcji zbiórkowej w szczególności przez wgląd w akta, księgi oraz dokumenty kasowe, przeprowadzać rewizję kasy, żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz wysyłać swoich przedstawicieli na posiedzenia organizacji czy instytucji. Podmioty organizujące zbiórkę publiczną powinny zawiadamiać organ wydający zgodę przynajmniej na 24 godziny o posiedzeniach, na których mają być omawiane sprawy zużytkowania zebranych ofiar.

Organ władzy, który wydał pozwolenie, może je cofnąć w każdym czasie, jeżeli zbiórka przeprowadzana jest niezgodnie z Ustawą z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych lub jeżeli ujawnione zostanie, że dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo jeśli  stwierdzi, że ofiary, uzyskiwane ze zbiórki, nie są przeznaczane na właściwy cel. W takim przypadku może jednocześnie zarządzić przekazanie zebranych ofiar na cele humanitarne jednej z instytucji społeczno - opiekuńczych lub oświatowych.

Zbiórki niepubliczne

Do zbiórek o charakterze niepublicznym należą przeprowadzane:

 • w obrębie zabudowań i pomieszczeń służących celom kultu religijnego, jeśli są dokonywane na cele religijne, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz utrzymanie duchownych i członków zakonów,
 • w drodze loterii fantowych i pieniężnych, jeżeli zbiórki te nie są organizowane w miejscach publicznych,
 • w lokalach prywatnych wśród grona osób znanych osobiście przeprowadzającemu zbiórkę,
 • w lokalach szkolnych wśród młodzieży szkolnej, jeśli zbiórka odbywa się na podstawie zezwolenia władz szkolnych,
 • w lokalach urzędów publicznych na cele godne poparcia, odbywające się jako zbiórki koleżeńskie na podstawie pozwolenia kierownika urzędu.

Przepisy prawa nie stanowią w jaki sposób organizować i przeprowadzać zbiórki niepubliczne. Należy więc przyjąć, że obowiązują tu normy ogólne ze szczególnym  uwzględnieniem zasady uczciwości.  

Prawo w praktyce:

- W celu wspierania działalności statutowej rada przedszkola, rada szkoły, rada rodziców działające przy placówce oświatowej mogą przeprowadzać zbiórkę pieniężną lub w naturze wśród młodzieży szkolnej. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie na to zgody dyrektora szkoły/ przedszkola. Ponadto zasady wydatkowania pozyskanych funduszy muszą być określone w regulaminie/ statucie działania rady.

- Pieniądze zebrane w trakcie zbiórki niepublicznej mogą zostać wpłacone przez osobę prowadzącą zbiórkę (zwaną w tym przypadku darczyńcą) na rachunek bankowy organizacji lub instytucji, lub przekazane wolontariuszowi danej organizacji jako gotówka. W tym drugim przypadku wymagana jest umowa darowizny podpisana przez darczyńcę i upoważnionego przez organizację wolontariusza. Wolontariusz wpłaca pieniądze do kasy lub bezpośrednio na rachunek bankowy.

Postawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r., nr 22, poz. 162)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z  2003 r., nr 199, poz.1947)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2003r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 

Niniejszy artykuł nie jest opinią prawną.

W szczegółowych przypadkach autor sugeruje, iż konieczne są konsultacje z prawnikiem lub radcą prawnym.

 Opracowała: Iwona Raszeja - Ossowska

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx