Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

,,Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”

 Zapraszamy na stronę i forum projektu : http://www.przygotujmysierazem.pl

logo programu

Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji (http://www.ngofund.org.pl/), prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

 

 ***

Informacja o przeprowadzonych szkoleniach warsztatowych

 

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Wilków 21-22.02

 
11025775_10204432728157437_1760353379927686979_n

Głównym punktem spotkania było zaprezentowanie modelu hipsometrycznego Gminy Wilków i symulacja zagrożeń powodziowych w zależności od tego gdzie zawiodą wały przeciwpowodziowe.

Model hipsometryczny Gminy Wilków w transporcie:

10978552_10204422488741458_5467998794963191439_n

Źródło: http://przygotujmysierazem.pl/

 

 

IV warsztat dla Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych – 10 i 11 stycznia 2015

 

W weekend odbył się IV warsztat dla Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych w Dworku Przepiórka w Szczekarkowie Kolonii. Warsztaty dotyczyły opracowania planu ograniczania skutków powodzi dla miejscowości i gminy.

651

Na IV warsztatach Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych, które odbyły się w dniach 10-11 stycznia br. eksperci Małgorzata Siudak i Roman Konieczny pracowali wraz z uczestnikami nad praktycznymi aspektami ochrony przed powodzią.

Wspólnie przeprowadziliśmy diagnozę lokalnych problemów powodziowych gminy Wilków. Okazało się, że mieszkańcy/uczestnicy projektu dostrzegają wiele szczegółowych problemów, które bezpośrednio ich dotyczą, a nie są widoczne z poziomu gminy czy powiatu.

Przyjrzeliśmy się ponownie mapom zagrożenia i mapom ryzyka powodziowego. Uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność uszczegółowienia tych map i uzupełnienie o zebrane podczas obserwacji  mieszkających w danym miejscu ludzi dane dotyczące faktycznego poziomu wody, zwłaszcza tam, gdzie doszło do przerwania wałów przeciwpowodziowych. Takie konstruktywne wykorzystanie doświadczeń popowodziowych,  dokładna orientacja w terenie (czy i ile wody wylało się poza wały) oraz diagnoza przeprowadzona wraz z ludźmi pozwoli na ulepszenie i zwiększenie przydatności tych map.

Nasi eksperci przedstawili  również założenia Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, upublicznionych do konsultacji społecznych w grudniu 2014 roku. Zastanawialiśmy się nad propozycjami  do lokalnego planu zarządzania ryzykiem powodziowym, a więc planu związanego z ograniczeniem ryzyka na poziomie gminy czy poziomie wsi i nad korzyściami wynikającymi z takiego lokalnego planowania.

Omówiono potencjalne działania ograniczające straty powodziowe w podziale na kompetencje władzy centralnej, samorządu lokalnego oraz samych mieszkańców. Przeprowadzono debatę dotyczącą zabudowy na terenach ochronionych wałami. Dowiedzieliśmy się również, jak sporządzać plan powodziowy dla domu/gospodarstwa oraz dla różnych obiektów (np. gospodarstwo hodowlane, warsztat samochodowy, sklep, itp.).

Gośćmi na warsztatach byli: Wójt Gminy Wilków, p. Joanna Kowalska, Sekretarz Gminy p. Marcin Markowski, a także Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, p. Marek Kuśmierek.

DSC_7080 DSC_7086 DSC_7100 DSC_7104 DSC_7113 DSC_7119 DSC_7124

Źródło: http://przygotujmysierazem.pl/

 

***

 III Warsztat Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych, 18-19 X 2014

Przypomnieliśmy uczestnikom rolę i zasady działania Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych w naszym projekcie. Podsumowaliśmy i uzupełniliśmy poprzednie zajęcia przykładami i metodami prowadzenia konsultacji z wykorzystaniem Internetu. Mówiliśmy o tym, co to jest planowanie przestrzenne  oraz na czym polega podejmowanie decyzji na różnych szczeblach samorządu na temat planowania przestrzennego, a także jaki związek z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym ma Dyrektywa Powodziowa.

Analizowaliśmy mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego z rejonu Wilkowa. Uczestnicy dyskutowali, jakie elementy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy brać pod uwagę w zarządzaniu ryzykiem powodziowym.  

Kolejnym poznanym przez nas ważnym w planowaniu przestrzennym dokumentem było opracowanie ekofizjograficzne i prognoza oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i MPZP (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).

Dowiedzieliśmy się, po co jest ono przygotowywane i co musi zawierać, jak również, w jakim celu wykonywana jest do studium i planu miejscowego strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Rozmawialiśmy też o procedurach, za pomocą których mieszkańcy mogą wypowiedzieć własną opinię na różnych etapach planowania przestrzennego w gminie.

Kolejnym elementem warsztatu był objazd po terenach położonych w gminie Wilków, w szczególny sposób związanych z minionymi powodziami i ważnych ze względu na zarządzanie ryzykiem powodziowym: m.in.: dolina Chodelki i Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu, Skarpa Dobrska z widokiem na dolinę Wisły, wał przeciwpowodziowy na Chodelce i na Wisle.

Trenerka, przedstawiając listę obserwacji zanotowanych przez uczestników w czasie objazdu, pokazała jedną z ciekawszych metod prowadzenia konsultacji społecznych, jaką stanowi spacer badawczy.

 

*** 

Kolejny warsztat dla Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych w ramach projektu „Przygotujmy się razem!”

 
Już w najbliższy weekend 18 i 19 października w Wilkowie odbędzie się kolejny warsztat dla Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych w ramach projektu „Przygotujmy się razem!”.

Tematem warsztatu jest udział społeczny w procedurach planistycznych (studia gminne i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) na terenach zagrożonych powodzią.

Omówimy następujące zagadnienia: planowanie przestrzennne- co to takiego, kto decyduje, co się planuje, udział mieszkańców w planowaniu, co to jest studium gminne i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium ekofizjograficzne itp. W trakcie krótkiego spaceru zobaczymy także miejsca na terenie gminy szczególnie istotne z punktu widzenia ryzyka powodziowego.

Więcej informacji o programie

***

II Warsztat Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych

 

27 i 28 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie odbył się II warsztat Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych pt. „Skuteczne konsultacje społeczne – praktyka i teoria”. Spotkanie otworzył Wójt Gminy Wilków, Grzegorz Teresiński, przypominając doświadczenia społeczności oraz samorządu Wilkowa z przeżytych powodzi, zwłaszcza z roku 2010.

Tematyka warsztatu koncentrowała się na zagadnieniu konsultacji społecznych. Omówiono podstawy prawne konsultacji, w tym akty i uchwały samorządu; kwestie formalne decydujące o ważności konsultacji, tryb ogłaszania, prawo do informacji itd. Dyskutowano także nad tym, co wpływa na skuteczność konsultacji (formy zaangażowania mieszkańców, ich motywacje i potrzeby, sposoby dotarcia z informacją do wszystkich potencjalnie zainteresowanych, typ zagadnień poddawanych pod konsultacje, dostarczenie wiedzy eksperckiej). Spośród technik prowadzenia konsultacji społecznych omówiono ankiety, „dzień otwarty”, mapowanie problemów, terenowy punkt konsultacyjny. Przeanalizowano przykłady konsultacji prowadzonych przez konkretną gminę.

Sporo uwagi poświęcono roli sołtysa jako łącznika między samorządem a społecznością, którego szczególnym zadaniem jest wyrażanie potrzeb i interesów wspólnoty. Przypomniano procedury i formy, w jakich może wyrażać się wola sołectwa, z uwzględnieniem funduszu sołeckiego, który jest najprostszą i najbardziej oczywistą praktyką partycypacyjną.

Wstępem do kolejnego warsztatu pt. „Planowanie przestrzenne a skutki powodzi. Udział społeczny w procedurach planistycznych na terenach zagrożonych powodzią”, planowanego na 18-19 października br., był przegląd rozmaitych rozwiązań technicznych, stosowanych mniej lub bardziej skutecznie w celu zmniejszenia ryzyka powodziowego.

Z powodu samochodowego Rajdu Nadwiślańskiego organizatorzy przełożyli część zajęć (spacer badawczy) na kolejny warsztat.

Źródło: http://przygotujmysierazem.pl

***

12 i 13 lipca 2014 r. w Łowiczu odbył się pierwszy warsztat dla Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych w ramach projektu „Przygotujmy się razem!”

Przedstawiono założenia Programu ,,Obywatele dla demokracji” i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Koordynatorzy projektu ze strony Fundacji Wspomagania Wsi oraz partnera - Fundacji NA DOBRE, przedstawili działalność swoich organizacji oraz podział zadań do wykonania związanych z realizacją projektu.

Szczegółowo omówiono cel projektu „Przygotujmy się razem!” oraz wszystkie zaplanowane wydarzenia i działania, który cel ten pozwolą osiągnąć.

Uczestnicy poznali się i wymienili swoje dotychczasowe doświadczenia. Sporo czasu poświęcono wspólnemu zdefiniowaniu roli, jaka w projekcie przypadnie Wolontariuszowi Konsultacji Powodziowych.

Zademonstrowano działanie uruchomionej internetowego forum projektu : http://www.przygotujmysierazem.pl

Podczas warsztatu uczestnicy ćwiczyli narzędzia komunikacji jakościowej, jakie ze względu na swoją rolę będą mogli wykorzystać na spotkaniach z mieszkańcami – m.in. techniki poszukiwania pomysłów i podejmowania decyzji (jak burza mózgów, technika grupy nominalnej, metaplan, benchmarking), techniki aktywnego słuchania, parafrazowania itp.

Ustalono wspólnie dalszy plan działań w tym terminy kolejnych warsztatów.

Zapraszamy na forum internetowe projektu PRZYGOTUJMY SIĘ RAZEM! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym

***

logo programu

Zostań Wolontariuszem

Konsultacji Powodziowych

 

Jeśli mieszkasz na terenach narażonych na powódź i  chcesz dowiedzieć się,  w jaki sposób można zminimalizować zagrożenie oraz jak włączyć się w proces podejmowania decyzji dotyczących miejsca w którym żyjesz, zgłoś się do udziału w pionierskim programie Fundacji Wspomagania Wsi „Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”.

Na przykładzie jednej z gmin, które najbardziej ucierpiały w ostatniej powodzi, zobaczysz, w jaki sposób mieszkańcy mogą wspólnie z władzami przygotować się do walki z żywiołem.  

Wolontariuszem konsultacji powodziowych może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec gminy zagrożonej powodzią (najlepiej gminy wiejskiej), który:

 • Działa społecznie na terenie swojej gminy, często spotyka się i rozmawia z mieszkańcami, nie obawia się wystąpień publicznych;
   
 • Chce zaangażować się w proces przygotowania mieszkańców gminy Wilków do konsultacji społecznych przy tworzeniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym, a także wziąć udział w warsztatach i współorganizować spotkania z mieszkańcami;
   
 • Chce poszerzyć swoją wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych i edukacji powodziowej oraz zagadnień dotyczących zarządzania ryzykiem powodziowym;
   
 • Ma doświadczenia związane z powodzią, interesuje się tym zjawiskiem i nowoczesnymi rozwiązaniami zmniejszającymi jego negatywne skutki;
   
 • Złoży pisemną deklarację uczestnictwa w projekcie i działania jako Wolontariusz Konsultacji Powodziowych;
   
 • Prawidłowo wypełni i prześle na adres Fundacji Wspomagania Wsi (01-022 Warszawa, ul. Bellottiego 1)

  1) KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

  2) DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU

  znajdującą się na stronach www.witrynawiejska.org.pl i www.fww.org.pl.

Informacji udziela Ewa Żuławnik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +22 636 25 70-75.
 

,,Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”

Projekt realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi w partnerstwie z Fundacją NA DOBRE na terenie gminy Wilków, woj. lubelskie, poszkodowanej w powodzi w 2010 r. Celem projektu jest przygotowanie mieszkańców i samorządu, do uczestniczenia w wymaganych Dyrektywą Powodziową konsultacjach społecznych prowadzonych podczas tworzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Uczestnikami projektu będzie dziesięciu aktywnych obywateli Wilkowa oraz dziesięciu ochotników pochodzących z wiejskich terenów zalewowych całej Polski. Zostaną oni odpowiednio przeszkoleni, aby jako wolontariusze konsultacji powodziowych moglipodjąć wyzwanie upowszechnienia konsultacji społecznych, jako narzędzia partycypacji obywatelskiej oraz wypracowania praktycznego sposobu ich prowadzenia w wiejskiej gminie.

Wolontariusze we współpracy z samorządem i gminnym zespołem kryzysowym będą wprowadzać sołtysów i mieszkańców w tematykę zarządzania ryzykiem powodziowym i edukacji powodziowej. Zorganizują dla nich otwarte warsztaty i wykłady, podczas których będą prezentowane mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz symulacja powodzi (na trójwymiarowym modelu gminy).

Spotkania edukacyjne umożliwią odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczestników przyszłych konsultacji. Ułatwią mieszkańcom zabieranie głosu w dyskusji oraz przygotowanie i przedstawienie własnych propozycji rozwiązań do tworzonych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Będą prowadzone pod okiem specjalistów(dialog społeczny, planowanie przestrzenne, hydrologia, zarządzanie kryzysowe) w tym psychologa społecznego, który spotkaniami z mieszkańcami gminy Wilków rozpoczął działania projektu.

Na podstawie zebranych doświadczeń zostanie opracowany poradnik ułatwiający społecznościom wiejskim zrozumienie znaczenia partycypacji publicznej w zapobieganiu skutkom i minimalizowaniu strat powodziowych. Powstanie również praktyczny model przygotowania mieszkańców wiejskiej gminy do procesu konsultacji społecznych wokół planów zarządzania ryzykiem powodziowym jak również film i prezentacja multimedialna. Wszystkie materiały edukacyjne oraz wykłady będą rejestrowane i udostępniane na stronach www.witynawiejska.org.pl  i www.wszechnica.org.pl. Do bieżącej wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami gminy Wilków, wolontariuszami konsultacji powodziowych, oraz wszystkimi zainteresowanymi procesem konsultacji służyć będzie forum internetowe.

Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji ( http://www.ngofund.org.pl/ ), prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

***

 

Dołącz do nas

      YTxyXYx