Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w sprawie postępowania z odpadami powstałymi po powodzi

W odpowiedzi na pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody z dnia 24 czerwca 2010 r. dotyczące „dopuszczalnych sposobów niszczenia (spalania) zniszczonych plonów i płodów rolnych i innych pozostałości po powodzi w miejscu ich pozostawienia przez falę powodziową" Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Pan Roman Jaworski przekazał w dn. 30 czerwca br. informacje w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2010 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) co do zasady zabrania się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania, ustawa przewiduje jednak ściśle określone odstępstwa od powyższej zasady:
Art. 13 ust. 3 dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów (np. dot. ochrony przeciwpożarowej).
W odniesieniu do odpadów innych niż pozostałości roślinne oraz gdy nie można zastosować wyłączenia z art. 13 ust. 3, w art. 13 ust. 4 wskazano, iż jeżeli spalanie odpadów ze względów bezpieczeństwa jest niemożliwe w instalacjach lub urządzeniach przeznaczonych do tego celu, marszałek województwa może zezwolić na spalanie poza instalacjami lub urządzeniami, określając w drodze decyzji miejsce spalania, ilość odpadów, warunki spalania danego rodzaju odpadu oraz czas obowiązywania tej decyzji.
Wniosek o wydanie powyższej decyzji musi zawierać:
1)wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do unieszkodliwiania; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia
zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
2)określenie   ilości   odpadów   poszczególnych   rodzajów poddawanych unieszkodliwianiu w okresie roku;
3)oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów;
4)szczegółowy opis stosowanych metod unieszkodliwiania odpadów;
5)proponowany czas obowiązywania decyzji.

W odniesieniu do odpadów powstałych w związku z powodzią informacja o sposobach ich zagospodarowania została umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl w sekcji środowisko —> odpady —> postępowanie z odpadami powstałymi na skutek wystąpienia powodzi.

Źródło: http://krir.pl

Najnowsze