Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Jak pozyskać dotację z programów Unii Europejskiej na założenie własnej firmy?

Jak pozyskać dotację z programów Unii Europejskiej na założenie własnej firmy?
Zasady ubiegania się o środki wspierające osoby chcące założyć swój pierwszy biznes.

Jak pozyskać dotację z programów Unii Europejskiej na założenie własnej firmy?
(marzec 2012)


Spośród szeregu działań, jakie przewidują programy operacyjne finansowane z środków Unii Europejskiej, są również takie, które wspierają osoby chcące założyć swój pierwszy biznes. Poniżej wyjaśniamy zasady ubiegania się o te środki.

1.      Kiedy zarejestrować firmę, przed czy po uzyskaniu dotacji?

Nigdy nie należy rejestrować firmy przed wyborem programu, z którego zamierza się skorzystać. Pamiętać trzeba, że wiele programów pomocowych jest przeznaczonych dla osób, które chcą założyć, ale jeszcze nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Formalne założenie firmy może uniemożliwić pozyskanie dodatkowych pieniędzy.

2.      Kto ma szansę na dotację?

Otrzymanie wsparcia ze środków unijnych zależy ściśle od programu, w ramach którego składa się wniosek (aplikację), pomysłu na działalność oraz dobrze przygotowanego biznes planu planowanego przedsięwzięcia. Unia Europejska nie tylko udziela wsparcia początkującemu przedsiębiorcy, ale stawia mu także określone warunki.

3.      Czy wymagany jest wkład własny?

Wysokość wkładu własnego uzależniona jest od programu, w ramach którego realizuje się projekt. Szczegóły w dalszej części artykułu.

4.      W ramach których programów operacyjnych można ubiegać się o wsparcie?

Na lata 2007-2013 w ramach dotacji unijnych przewidziano następujące programy, w ramach których można ubiegać się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

*       Program Operacyjny Kapitał Ludzki

*       Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

5.      Jakie są procedury związane z uzyskiwaniem dotacji?

Zasady ubiegania się o dotację oraz wysokość możliwego wsparcia uzależnione są od programów i projektów w ramach, których można ubiegać się o dotację. Szczegółowe informacje dla potencjalnych beneficjentów są określane w dokumentacji konkursowej, z którą należy koniecznie zapoznać się przed rozpoczęciem aplikowania.

W pierwszej kolejności należy wybrać program operacyjny, który gwarantuje nie tylko atrakcyjne wsparcie, ale jest przewidziany dla danej grupy beneficjentów. Często jest tak, że poszczególne formy pomocy na założenie firmy wzajemnie się wykluczają, dlatego przeanalizowanie wszystkich możliwych rozwiązań i wybranie właściwego jest tak istotne. Poszukiwania można prowadzić samodzielnie. Dokumenty poszczególnych programów unijnych są dostępne na stronach internetowych instytucji wdrażających i pośredniczących. Można też skorzystać z bezpłatnej pomocy punktów doradczych i informacyjnych (linki zamieszczono na końcu tekstu).

Poniżej przedstawione zostały zasady kluczowe w powiązaniu z programami operacyjnymi i wybranymi działaniami.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 6.2

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 

Od 1 stycznia 2012 roku, zgodnie ze znowelizowaną wersją Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki możliwe jest uzyskanie środków na rozwój przedsiębiorczości w formie: dotacji bezzwrotnej oraz pożyczki.

Dotacje bezzwrotne

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu). Priorytetowo traktowane są osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy: bezrobotni (osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia), kobiety powracające na rynek pracy, niepełnosprawni.

Działanie 6.2 PO KL jest realizowane w ramach tzw. komponentu regionalnego. Wytyczne dotyczące udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości są, więc tworzone w regionach. Oznacza to, że szczegółowe zasady ustalania grup docelowych w poszczególnych województwach mogą się różnić. Każde województwo w swoim regionalnym planie działania może ustalić własne kryteria dostępu i kryteria strategiczne, zawęzić grupę docelową.

Nie ma znaczenia status zawodowy osoby ubiegającej się o dotację. Może być nią osoba pracująca, jak również pozostająca bez pracy lub bezrobotna. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy realizator projektu zawęził grupę docelową. Wówczas do projektu mogą się zgłaszać jedynie osoby posiadające wskazany przez operatora status.

Na jaki typ działalności przyznawane są dotacje?

Przepisy unijne nie określają branż, na które wsparcie unijne może zostać udzielone. Wskazano jedynie, na jakie typy działalności gospodarczej, na które wsparcie nie może być udzielone. Należą do nich projekty dotyczące działalności gospodarczej:

*       związanej z produkcją, przetwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

*       w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z 2.08.2002),

*       w sektorze rybołówstwa,

*       w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej,

*       w sektorze budownictwa okrętowego,

*       w zakresie produkcji lub obrotu bronią.

W latach 2007 – 2013 osoby ubiegające się o dotację z środków Unii Europejskiej mogą założyć działalność gospodarczą w następujących formach: 

*       samodzielnej działalności gospodarczej,

*       spółdzielni,

*       spółdzielni socjalnej.

Działalność gospodarcza nie może być zakładana w formie spółki prawa handlowego, ani też w ramach działalności fundacji czy też stowarzyszenia.

Jaka jest wysokość wsparcia?

W ramach programu możliwe jest przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej).

Ponadto możliwe jest uzyskanie tzw. wsparcia pomostowego w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującego wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Poddziałania 8.1.2, na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, albo naruszone zostały inne warunki umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia tych środków.

Etapy aplikowania o dotację POKL 6.2

Etap. 1. Wybór projektu

Osoby zamierzające skorzystać ze wsparcia, w tym ze środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinny zgłaszać się do działających lokalnie podmiotów wyłonionych w drodze konkursu przez Instytucje Pośredniczące (IP) – tzw. operatorów. Listy tych podmiotów zamieszczane są na stronach internetowych IP. Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu (IP) dostępna jest w załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Etap. 2.  Złożenie aplikacji i weryfikacja dokumentów

Osoby zamierzające ubiegać się o wsparcie zobowiązane są do złożenia wymaganych przez operatora dokumentów, w których przedstawiają swoje doświadczenie i umiejętności oraz pomysł na biznes.  Złożone aplikacje podlegają weryfikacji i ocenie (ocena pod względem innowacyjności, pomysłowości, realności, potencjału kandydata na biznesmena) przez instytucję realizującą działanie. Następnie tworzona jest lista rankingowa i osoby, które uzyskały najwyższą punktację są rekrutowane do projektu. Jest to kluczowy moment rekrutacji i dlatego należy zadbać o szczególnie staranne przygotowanie dokumentów, w tym zaprezentowanie pomysłu na biznes. 

Etap. 3. Udział w projekcie (szkolenie, doradztwo, opracowanie biznes planu, złożenie wymaganych dokumentów, weryfikacja dokumentów - ocena)

Kolejną czynnością, którą należy wykonać w drodze po dotację jest udział w specjalnie przygotowanych szkoleniach oraz sporządzenie profesjonalnego biznesplanu. Możliwe jest na tym etapie korzystanie z bezpłatnych usług doradczych. Biznes plan to podstawowy dokument podlegający ocenie komisji i decydujący o tym czy dotacja zostanie przyznana, czy też nie. Dobrze sporządzony biznesplan dla nowej firmy powinien obejmować wiele aspektów, m.in. potencjał założyciela firmy, analizę konkurencji czy też planowane etapy rozwoju przedsiębiorstwa. Dobre biznes plany nie powstają z dnia na dzień i wymagają starannego przygotowania. Należy też pamiętać, że biznesplan, który ma posłużyć uzyskaniu konkretnych środków powinien zostać napisany „pod osoby”, które będą go oceniać. Inaczej pisze się biznesplan przygotowując wniosek o kredyt w banku, inaczej dla potrzeb dotacji unijnej, a jeszcze inaczej dla zewnętrznego inwestora.

Etap. 4. Podpisanie umowy o dofinansowanie i przyznanie środków

Podpisanie umowy o dofinansowanie następuje pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny biznes planu oraz założenia działalności gospodarczej.

W związku z tym, że ilość środków w danym konkursie jest ograniczona o przyznaniu dotacji może też decydować miejsce na liście rankingowej oceny biznes planów.

Realizacja projektu – wydatkowanie środków – następuje po podpisaniu umowy.

Zarejestrowanie działalności gospodarczej jest warunkiem wypłaty dotacji. Może więc nastąpić dopiero po ogłoszeniu przez operatora wykazu ostatecznych beneficjentów, którym zostało przyznane dofinansowanie. Działalność musi być prowadzona na terenie województwa, które obejmuje swoim zasięgiem instytucja pośrednicząca, organizująca konkurs w ramach Działania 6.2 PO KL, czyli odpowiedni Wojewódzki Urząd Pracy lub urząd marszałkowski.

Etap. 5. Realizacja przedsięwzięcia

Z dotacji można sfinansować wydatki związane z uruchomieniem firmy określone w biznesplanie. Konieczne jest, aby wszystkie środki zostały wydane na usługi czy materiały, których wybór wcześniej uzasadniono. Kolejny krok to akceptacja przez instytucję wydatków poniesionych. W przypadku zakwestionowania któregokolwiek z nich, wydatek finansuje przedsiębiorca. Należy pamiętać, że na wszystkie zakupy/ usługi należy przedstawić instytucji udzielającej wsparcia rachunki rozliczeniowe.
Pozyskane środki finansowe mogą zostać wyłącznie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z:

 • zakupem środków trwałych np. maszyny, sprzęt
 • zakupem wartości niematerialnych i prawnych np. licencji, oprogramowania
 • zakupem środków obrotowych np. materiały, towar
 • kosztami prac remontowo-budowlanych

Pieniądze powinny być przeznaczone na wydatki inwestycyjne, a nie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności.

Po założeniu działalności można liczyć również na pomoc doradczą i finansową (wsparcie pomostowe) w okresie od 6 do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności.

Wsparcie pomostowe może być przeznaczone na sfinansowanie następujących wydatków:

 • danin publicznych, z wyjątkiem kar i grzywien,
 • kosztów opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet itp.) i usług pocztowych,
 • wydatków na media (woda, gaz, elektryczność itp.),
 • kosztów dzierżawy, czynszu, najmu lokali,
 • kosztów najmu, dzierżawy maszyn i urządzeń,
 • kosztów ubezpieczeń majątkowych i osobistych,
 • kosztów zlecania usług związanych bezpośrednio z wykonywaną działalnością gospodarczą (np. zlecanie obsługi księgowej, prawnej, działań informacyjno--promocyjnych, prowadzenia strony internetowej itp.).

Osoby, którym została przyznana dotacja, mają prawo już po rozpoczęciu własnej działalności do skorzystania z przysługującego im indywidualnego doradztwa. W zależności od operatora jest to zwykle od 5 do 10 godzin pracy z konsultantem z wybranej przez przedsiębiorcę dziedziny: z prawnikiem, specjalistą ds. marketingu, doradcą podatkowym itd.

Czy potrzebny jest wkład własny?

Dotacja może pokryć 100 proc. kosztów uruchomienia działalności gospodarczej. Co do zasady w ramach Działania 6.2 nie jest wymagany wkład własny. Jednak w zależności od rodzaju działalności jej rozpoczęcie oraz prowadzenie może się wiązać z koniecznością zaangażowania środków własnych uczestnika. Niektóre biznesplany powinny uwzględniać wkład własny, gdyż może się okazać, że sama dotacja może nie zapewnić przedsiębiorcy wystarczających szans przetrwania na rynku. Wniesienie wkładu własnego przez uczestnika projektu może też być niezbędne w związku z trybem wypłaty dofinansowania.

Czy dofinansowanie jest bezzwrotne?

Zarówno kwota dotacji jak i wsparcie pomostowe przyznawane są bezzwrotnie, o ile początkujący przedsiębiorca nie naruszy warunków określonych w umowie, na podstawie której otrzymał finansowe wsparcie.

Należy pamiętać, że uczestnik projektu, który otrzymał dotację na założenie firmy, ma obowiązek dokonania zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy poprzedzających wnioskowanie o finansowe wsparcie.

Do kwietnia 2009 r. dotacja finansowa oraz wsparcie pomostowe (poza doradztwem) stanowiły dla uczestnika przychód i były opodatkowane 19-proc. podatkiem dochodowym. Minister finansów wydał 10 kwietnia 2009 r. rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów), opublikowane w Dz.U. z 21 kwietnia 2009 r. nr 62, poz. 509, zgodnie z którym z dniem opublikowania zaniechano poboru podatku dochodowego od przyznanych dotacji oraz wsparcia pomostowego wypłacanego przez 6 lub 12 miesięcy uczestnikom projektu w ramach Działania 6.2 PO KL.

Uwaga:
Realizacja wszystkich etapów może trwać kilka miesięcy, jak i w bardziej ekstremalnych przypadkach nawet pół roku i dłużej. Warto być na to gotowym i przewidzieć plan awaryjny, na wypadek gdyby działalność wystartowała w późniejszym czasie niż było to pierwotnie zaplanowane.

Pożyczki

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

 

O wsparcie mogą się ubiegać osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii).

 

Jaka jest maksymalna wysokość pożyczki?

 

Jednorazowa pożyczka nie może przekroczyć 50 tys. zł na osobę.

Pożyczka przyznawana będzie na lepszych warunkach niż pożyczka bankowa: niższe oprocentowanie, wydłużony okres spłaty, karencja w spłacie.

 

Z jakich innych form wsparcia można skorzystać?

 

Beneficjent (pożyczkobiorca) przed zaciągnięciem pożyczki będzie korzystał z pomocy doradców.

 

Gdzie ubiegać się o pożyczkę?

 

Pożyczki udzielane będą przez wybranych w trybie konkursowym operatorów, w tym: banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, banki spółdzielcze oraz podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek, a także konsorcja powyższych podmiotów. Instytucje te określą szczegółowe zasady ubiegania się o środki.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, a także osób prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów – np. działalność adwokacka, komornicza, oświatowa).

Osoby zamierzające skorzystać ze wsparcia, w tym ze środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinny zgłaszać się do działających lokalnie podmiotów wyłonionych w drodze konkursu przez Instytucje Pośredniczące (IP) – tzw. operatorów. Listy tych podmiotów zamieszczane są na stronach internetowych IP. Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu (IP) dostępna jest w załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).

 Jakie dodatkowe warunki trzeba spełnić?

 O wsparcie finansowe z Urzędu Pracy może się ubiegać bezrobotny, jeżeli:

 1) W ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku będąc bezrobotnym nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych.

2) Nie korzystał dotychczas z pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

3) Spełniał warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis.

Jaka jest możliwa wielkość dotacji?

Zgodnie z obowiązującym prawem Powiatowe Urzędy Pracy mogą jednorazowo przyznać środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 600% przeciętnego wynagrodzenia. Chodzi tu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Maksymalna kwota wsparcia wynosi ok. 19 tys. złotych. Starając się o pieniądze na własny biznes przysługuje nam również prawo do ubiegania się o refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa dotyczące podjęcia działalności gospodarczej w wysokości do 80% udokumentowanych kosztów, nie wyższej jednak niż wartość przeciętnego wynagrodzenia.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Chcąc uzyskać powyższe środki należy zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zameldowania, i pobrać formularz wniosku (dokumenty są dostępne także na stronach powiatowych urzędów pracy).

W formularzu powinny się znaleźć m.in. następujące informacje:

 • wysokość wnioskowanej dotacji
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza się rozpocząć
 • szacunki kosztów związanych z podjęciem działalności i wskazanie źródeł ich finansowania
 • szczegółowy opis działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń
 • dokładny opis i harmonogram poszczególnych zakupów w ramach wnioskowanych środków
 • spodziewane wyniki finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej
 • koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności.
   

Razem z wnioskiem o dotację należy dołączyć oświadczenie o:

 • niekorzystaniu dotychczas ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
 • spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności.

Jak długo trwa procedura?

W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku i pozostałych wymaganych dokumentów starosta wydaje decyzję o przyznaniu(lub nie) dotacji. W sytuacji uzyskania wsparcia beneficjent zawiera umowę ze starostą, która określa warunki korzystania z przyznanych środków.

 Zawarta umowa zobowiązuje przede wszystkim do:

 • wydatkowania środków zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem,
 • udokumentowania i rozliczenia dotacji w terminie określonym w umowie,
 • zwrotu przyznanej dotacji w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, zaprzestania działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy lub w przypadku naruszenia innych warunków umowy
 • zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty.


Zwrot dotacji

Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu uzyskanego wsparcia tylko wtedy, gdy dotacje wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem. Innym powodem zwrotu otrzymanych środków może być upadłość lub likwidacja firmy przed 12 miesiącem jej istnienia a także brak dokumentów potwierdzających jej prowadzenie przez pierwszy rok.

Jak jednak wskazują statystyki, dotacja z PUP na założenie własnej firmy to bardzo skuteczny instrument wspierania przedsiębiorczości. Okazuje się, bowiem, że niewielu bezrobotnych musiało zwrócić dotację. Należy dodać, że co trzecia osoba, która otrzymała pieniądze z PUP, nie tylko prowadzi własny biznes, ale także zatrudnia pracowników, dlatego szacuje się, że bezrobotni podejmujący działalność gospodarczą stworzyli w 2008 roku 200 tys. miejsc pracy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, biorące udział w programach typu outplacement.

Wysokość wsparcia oraz procedury jak w działaniu 6.2 PO KL.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – oś priorytetowa 3 – kod działania 311. RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Kto może ubiegać się o dotację?

Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.
 

Na jaką działalność można uzyskać dotację?

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

1.    usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

2.    usług dla ludności;

3.    sprzedaży hurtowej i detalicznej;

4.    rzemiosła lub rękodzielnictwa;

5.    robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

6.    usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

7.    usług transportowych;

8.    usług komunalnych;

9.    przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

10.              magazynowania lub przechowywania towarów;

11.              wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

12.              rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Działalność, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:

 • gminy wiejskiej
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

Inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach, o których mowa powyżej.
 

Jakie są dodatkowe warunki, które musi spełnić beneficjent?

 • Należy zwiększyć zatrudnienie w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej;
 • Gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.

Jaka jest wysokość wsparcia?

Pomoc ma formę refundacji/ zwrotu 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu (lata 2007-2013), nie może przekroczyć 100 000 zł.

Jaka jest procedura przyznawania dotacji?

Należy złożyć wniosek wraz z załącznikami (osobiście, pocztą – przesyłka rejestrowana, przez pełnomocnika) w regionalnym, właściwym dla miejsca inwestycji oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Dokumenty są dostępne na stronach ARiMR. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje losowanie przeprowadzane w Centrali ARiMR oddzielnie dla każdego z 16 województw. listy beneficjentów informujące o kolejności rozpatrywania ich wniosków i przyznawania pomocy podaje się do publicznej wiadomości (strony internetowe ARiMR). Następnie dokonuje się oceny formalnej i merytorycznej. W praktyce o przyznaniu dotacji decyduje miejsce przydzielone w drodze losowania oraz poprawne przygotowanie wniosku.  Nie tworzy się list rankingowych.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – oś priorytetowa 3 – kod działania 312. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Kto może ubiegać się o dotację?

Osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Na jaką działalność można uzyskać dotację?

Pomocy udziela się na inwestycje związane z rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

13.         usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

14.         usług dla ludności;

15.         sprzedaży hurtowej i detalicznej;

16.         rzemiosła lub rękodzielnictwa;

17.         robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

18.         usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

19.         usług transportowych;

20.         usług komunalnych;

21.         przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

22.         magazynowania lub przechowywania towarów;

23.         wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

24.         rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Jakie są dodatkowe warunki, które musi spełnić beneficjent?

Pomoc może być przyznana:

1.      osobom, których siedziba, oddział, miejsce zamieszkania oraz nieruchomość będąca siedzibą firmy znajdują się:

a.       w miejscowości należącej do:

 • gminy wiejskiej
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
   

b.      na obszarach wiejskich należących do:

 • gminy wiejskiej
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

   

2.      osobom, które przewidują utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy.

3.      osobom, które, w okresie ostatnich 2 lat nie uzyskały pomocy w ramach PO KL (np. w POKL 6.2) 

Jaka jest wysokość wsparcia?

Pomoc ma formę zwrotu maksymalnie 50% poniesionych kosztów.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 • 100 000 zł – jeśli przewiduje się utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty;
 • 200 000 zł – jeśli przewiduje się utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty;
 • 300 000 zł – jeśli przewiduje się utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu przedsiębiorcy na utworzenie i rozwój, w okresie realizacji Programu (w latach 2007-2013), nie może przekroczyć 300 000 zł.

W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu przedsiębiorstwu na utworzenie i rozwój w okresie realizacji Programu wynosi 100 000 zł.

Jaka jest procedura przyznawania dotacji?

Należy złożyć wniosek wraz z załącznikami (osobiście, pocztą – przesyłka rejestrowana, przez pełnomocnika) w regionalnym, właściwym dla miejsca inwestycji oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Dokumenty są dostępne na stronach ARiMR. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje losowanie przeprowadzane w Centrali ARiMR oddzielnie dla każdego z 16 województw.  Listy beneficjentów informujące o kolejności rozpatrywania ich wniosków i przyznawania pomocy podaje się do publicznej wiadomości (strony internetowe ARiMR). Następnie dokonuje się oceny formalnej i merytorycznej. W praktyce o przyznaniu dotacji decyduje miejsce przydzielone w drodze losowania oraz poprawne przygotowanie wniosku. Nie tworzy się list rankingowych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – oś 4 – LIDER

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), zatwierdzonej przez samorząd województwa, Lokalna Grupa Działania (LGD) wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii.
Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów. Wnioski te
mogą dotyczyć projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach m.in. działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

   

Wnioskodawca składa wniosek o pomoc do lokalnej grupy działania. LGD podejmuje
decyzję o wybraniu lub nie wybraniu projektu do finansowania, w ramach przewidzianego budżetu.
Następnie LGD przesyła do właściwego podmiotu wdrażającego pozytywnie ocenione wnioski, które zostały wybrane przez ciało decyzyjne LGD do finansowania w ramach budżetu lokalnej strategii rozwoju.

W przypadku projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, LGD bierze pod uwagę zgodność projektu z lokalnymi kryteriami wyboru i celami LSR, w związku z powyższym nie jest możliwe szersze opisanie tychże kryteriów w niniejszym opracowaniu.

Przed złożeniem wniosku beneficjent powinien zapoznać się zarówno z dokumentacją konkursową, jak też LSR.

Uzyskanie wsparcia w ramach osi 4. PROW nie jest możliwe na terenach, gdzie nie ma LGD.

Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Materiały w nim zamieszczone nie stanowią oficjalnej wykładni przepisów, ani nie są opinią prawną.

Wszelkich wiążących informacji należy szukać w siedzibach i na stronach internetowych instytucji wdrażających i pośredniczących oraz u operatorów programów.

 

Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska

 

Linki do ważnych stron internetowych:

·         Oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

·         Punkty konsultacyjne dla przedsiębiorców oraz osób podejmujących działalność gospodarczą (KSU)

·         Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS)

·         Instytucje uczestniczące we wdrażaniu PO KL (IP) (załącznik nr 3 dokumentu)

·         Mapa LGD

 

wersja do druku

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx